SDV-sager

Her kan du læse mere om Sundhedsdatavidenskabelige (SDV) projekter. Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter er projekter, hvori der alene indgår forskning i de såkaldte ”tørre data”. Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (SDV-projekterne) omhandler forskning i sensitive bioinformatiske data., dvs. der er fravær af intervention og data er retrospektive.

SDV-projekterne omhandler:

  • Forskningsprojekter uden biologisk materiale med allerede eksisterende genom-data fra omfattende kortlægning af menneskets arvemasse, hvor genom-data enten stammer fra et tidligere forskningsprojekt eller stammer fra patientudredning/patientbehandling.
    eller
  • Forskningsprojekter uden biologisk materiale med allerede eksisterende billediagnostiske data fra et tidligere forskningsprojekt eller fra behandling ved anvendelse af billeddiagnostik. Projektet skal have sit eksplicitte og primære fokus på billeddata, som forskningsprojektets specifikke genstandsfelt. Ud over, at billedmediet er forskningsprojektets primære omdrejningspunkt kan der sekundært indgå data fra patientjournalen i øvrigt eller der kan indgå data fra sundhedsregistre.

Fokus er således på, at der er tale om ”genbrug” af allerede skabte data inden for genom-området eller billeddiagnostikken enten i forskningssammenhæng eller i behandlingssammenhæng. Forskningsformålet vil således være nyt. Denne type projekter er særligt kendetegnet ved at omhandle meget omfangsrig og sensitiv information om enkeltpersoner, som kan indebære væsentlige helbredsfund om den enkelte, som evt. bør meldes tilbage til forsøgspersonen.

Projektet og dets konklusioner skal desuden kunne antages at give en genereliserbar viden, som rækker ud over de konkrete forhold, som undersøges samt endelig være af væsentlig, relevant betydning for det område, der er genstand for projektet.

NB: Forskningsprojekter i ovenstående sensitive bioinformatiske data, som tillige omhandler mennesker eller menneskers biologiske materiale skal dog fortsat anmeldes til den regionale videnskabsetiske komité og anmeldes som et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Skal du anmelde et forskningsprojekt uden brug af biologisk materiale, men med allerede eksisterende data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik?

Så kan du finde vejledning her (studierne omhandler både data fra diagnostik og fra tidligere forskningsprojekter):

Dokumentkrav

Krav til protokol

Krav til protokolresumé

Senest opdateret 21-02-2023