Dette materiale har fokus på livshjælp defineret som behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker. Formålet med livshjælp i denne betydning er, at livet kan opleves værdifuldt og give mening, uanset alvorlig sygdom og funktionstab og bevidstheden om snarlig død.

Dødens nærhed er en uomgængelig del af denne tid. Man kan tale om forskellige former for hjælp til, at døden opleves som ”en værdig død” eller ”den gode død”. Begreber som ”passiv dødshjælp” eller ”aktiv dødshjælp” anvendes ved overvejelser, om det skal være legitimt og lovligt at fremskynde dødens indtræden ved menneskelig indgriben i en pågående dødsproces. Dødshjælp i denne betydning diskuteres ikke i dette materiale, som har livet før døden i centrum.

Livshjælp kan også involvere dødshjælp i den betydning, at den døende gennem omsorg får hjælp til at håndtere den proces, som det døende menneske gennemlever i bevidstheden om dødens snarlige indtræden. Livet op til døden og døden er for mange patienter tæt forbundet. Nogle taler om et grænseland mellem liv og død og en oplevelse af, at livet på flere parametre efterhånden invaderes af døden. Døden vil derfor også være tilstede, men begrebet livshjælp vil her blive anvendt. Hermed sættes fokus på, at livet er til stede, indtil døden indtræder, og at den sidste tid før et menneske dør, er en vigtig tid i ens liv.

You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully but to help you live until you die.

CICELY SAUNDERS, GRUNDLÆGGER AF DEN MODERNE HOSPICEBEVÆGELSE

(Dansk oversættelse af citatet: Du har betydning i dig selv, og du har betydning til dit sidste åndedrag. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dig, ikke alene med en fredfyldt død men også med at leve, indtil du dør.)

Hvordan kan man anvende materialet?

Materialet er delt op i to hoveddele. Du kan ved indgangen til hver hoveddel hurtigt få et overblik over de temaer, som behandles der. Du kan herefter vælge det tema, som du vil se nærmere på. Under hvert tema præsenteres du for en række valgmuligheder. Du kan bl.a. vælge at læse Det Etiske Råds tekster. Du kan også se forskellige mennesker fortælle om deres perspektiver på og erfaringer med spørgsmål omkring livets sidste del. Og du kan blive inspireret til at reflektere over forhold, der berører dig selv eller mennesker der står dig nær, eller mennesker du kommer i berøring med som sundhedsprofessionel. Nogle temaer indeholder forslag til aktiviteter, som kan anvendes fx til temadage, og der findes også forskellige former for materiale, som du kan downloade til dit eget eller din families brug.

Hvem kan få glæde af materialet?

Materialet henvender sig til sundheds- og omsorgsprofessionelle, der gennem deres arbejde kommer i berøring med etiske spørgsmål ved livets afslutning. Det henvender sig også til patienter og pårørende, der møder både sorger og udfordringer, når alvorlig sygdom rammer, men også glæder og gode stunder. Gennem tekster, interviews og andet materiale er der mulighed for at læse og høre om faktuelle forhold og overvejelser, der kalder på refleksion og dialog.

Materialet er udviklet af en arbejdsgruppe under rådet bestående af Poul Jaszczak (formand for arbejdsgruppen), Morten Bangsgaard, Kirsten Halsnæs, Herdis Hansen, Henrik Gade Jensen, Lise von Seelen og Karen Stæhr.

1

Del 1: I dødens nærvær

Del 1 handler om den betydning, som dødens nærvær kan få for et menneske. De eksistentielle spørgsmål trænger sig på. Du kan få indblik i værdien af nærværet og samtalen med hinanden om livets sidste del. Du kan også få viden om de pårørendes situation – både som omsorgsgivere og i forhold til egen situation.

1.1

Den svære besked

Om angst, tab, sorg og mestring – under dette tema kan du læse og høre om de eksistentielle udfordringer et menneske kan møde, når alvorlig og måske uhelbredelig sygdom rammer. Du kan også finde materiale til brug for refleksion og/eller dialog.

Et menneske med udsigten til at dø af en uhelbredelig sygdom oplever en række lidelsesfulde tab. De vilkår, hvorunder en person tidligere har kunnet bevare sociale relationer og aktiviteter, ændrer sig og bliver ofte vanskeligere som følge af den helbredsmæssige svækkelse. Et døende menneske vil, netop ved at være tæt på døden, desuden i særlig grad blive konfronteret med store eksistentielle spørgsmål om det levede livs mening, om tabet af livet og forholdet til de pårørende, om tro på en gud, om tro på et liv efter døden og så videre. Sådanne eksistentielle og religiøse spørgsmål får ofte en særlig betydning for den døende og kalder på både åndelig, faglig og almenmenneskelig omsorg.

Det uafvendelige i at skulle dø resulterer i nogle helt særegne behov. Der kan fx opstå et behov for at fortælle om og ”få styr på” sin livshistorie, og et behov for at afslutte eventuelle konflikter eller se bestemte mennesker, inden døden indtræffer. Hertil kommer følelsesmæssige reaktioner som fx vrede, angst, sorg og fornægtelse af døden. Udsigten til at dø og det uafvendelige i situationen vil for nogle mennesker resultere i en eksistentiel krise.

Kernen i åndelig omsorg kan siges at være de former for omsorg, hvor formålet er at hjælpe den døende med de åndelige og eksistentielle spørgsmål og bekymringer, som accentueres i forbindelse med, at døden er tæt på. En del af den åndelige omsorg er også den mere almenmenneskelige omsorg, hvor formålet er at hjælpe den døende til at kunne leve og finde støtte i den levevis og det livssyn, som i løbet af livet er blevet en væsentlig del af den døendes identitet og selvforståelse.

Åndelig omsorg for døende

Det Etiske Råd har i 2002 udtalt sig om ”Åndelig omsorg for døende”. I udtalelsen anvendes begrebet ”åndelig omsorg” synonymt med ”åndelig og eksistentiel omsorg”. Altså en omsorg, der både omfatter den specifikt religiøse omsorg og hensynet til de eksistentielle spørgsmål og bekymringer, der kan opstå hos ethvert døende menneske, uanset om disse spørgsmål og bekymringer hos den enkelte er mere eller mindre eller slet ikke præget af religiøse aspekter.

Rådet anskuer døden som et almenmenneskeligt vilkår. Det anføres i udtalelsen, at det må høre til den åndelige omsorg at hjælpe den døende med at håndtere de nye vilkår, hjælpe med at forbedre dem, når det er muligt, og give støtte til forsoning, når vilkårene ikke kan forbedres.

Den religiøse dimension

Om den religiøse dimension anføres, at tro og religiøsitet er betydningsfulde aspekter af mange menneskers livssyn og levevis, og at det kan have afgørende betydning for menneskers søgen efter meningen med livet. Den religiøse dimension er i så fald en integreret del af personens måde at forholde sig til tilværelsen på, men kan fylde mere eller mindre i forskellige situationer. I den religiøse overbevisning indgår ofte en tro på opstandelse og et liv efter døden.

De, der har omsorg for et døende menneske, må være klar over, at mange mennesker gør sig religiøse tanker, netop når de kommer i krise. Sundhedspersonalet må være opmærksomme herpå og på, at den enkelte kan have behov for at finde udtryk for religiøse tanker og anfægtelser. Det kan ikke forudses, om det religiøse hos et menneske i krise vil have større, mindre eller ingen betydning.

Den religiøse omsorgs formål er ikke at få magt over døden. Tværtimod, den fastholder, at situationen ultimativt er afmægtig, dvs. er uden for, hvad noget menneske har magt over. Den forskel, som religiøs omsorg gør, er at hjælpe den døende til at kunne erkende grænserne for sin egen magt samt komme overens hermed i erkendelsen af, at hans eller hendes gud tager over.

I rådets udtalelse kan du læse nogle beskrivelser af eksempler på åndelig omsorg. Hver beskrivelse er et personligt portræt af en omsorgsperson, som har mange års erfaring med åndelig omsorg for døende. Portrætterne giver et billede af åndelig omsorg fra forskellige vinkler, nemlig fra en sygehuspræsts, en psykologs, en sygeplejerskes og en læges vinkel.

Læs portrætterne på side 12 i udtalelsen

Det Etiske Råd formulerer i udtalelsen nogle etiske overvejelser om blandt andet åndelig omsorg som en indgriben i den døendes intimsfære, og overvejelser om den særligt sårbare situation, som den døende befinder sig i. Åndelig omsorg udfordrer på mange måder respekten for intimsfærens grænser, og både den misforståede omsorg og – i den anden ende af skalaen – den forsømte omsorg behandles i udtalelsen.

Læs rådets overvejelser i kapitel 2 i udtalelsen

Rådet kommer i udtalelsen med nogle anbefalinger om åndelig omsorg for døende. Det anføres blandt andet, at den faglige omsorg for døende må omfatte en omsorg for andet og mere end det rent fysiske. Almenmenneskelig og åndelig omsorg for døende er derfor noget, som må indgå i enhver sundhedsfaglig grund- og videreuddannelse. Sundhedspersonalet må være i stand til at forstå og så vidt muligt tage hånd om den døendes åndelige behov. Dette kræver en opøvelse i samtale med døende, og det kræver respekt og indlevelse.

Læs rådets anbefalinger på side 29 i udtalelsen

Se også om åndelig omsorg i del 2, undertema om palliation

1.1.1

Interview med en hospitalspræst

Lotte Blicher Mørk er præst på Rigshospitalet i København. Det har hun været i 13 år. Lotte fortæller i et interview om sit arbejde som præst på et sygehus og om, hvad der sker med et menneske, når man modtager beskeden om at være uhelbredeligt og livstruende syg. Interviewet er opdelt i 4 små film, som du kan se herunder.

Du kan også herunder se en lille film om håbet som en drivkraft for livet.

1.1.2

Interview med en hospitalspræst

Lotte Blicher Mørk er præst på Rigshospitalet i København. Det har hun været i 13 år. Lotte fortæller i et interview om sit arbejde som præst på et sygehus og om, hvad der sker med et menneske, når man modtager beskeden om at være uhelbredeligt og livstruende syg. Interviewet er opdelt i 4 små film, som du kan se herunder.

Du kan herunder læse en lille tekst om, hvad livshistorier er, og hvordan denne fortælling kan bidrage til at skabe en god afslutning på livet.

Inden da har du mulighed for at høre nogle overvejelser over begrebet ”livshjælp” fra to medlemmer af Det Etiske Råd.

Livshistorier

Et menneskes livshistorie er fortællingen om det liv, som personen indtil nu har levet. Når vi beretter vores livshistorie til andre, fortæller vi andre om, hvem vi er, og hvilke værdier vi har.

Livshistorien har en betydning for fortælleren selv. Gennem fortælling om livshistorien dannes en mening og en sammenhæng. Fortællingen samler den døendes historie til en helhed, som denne kan identificere som sit levede liv og derefter kan tage afsked med. Det er ikke sygdom, lidelse og den snarlige død, der skal have en mening. Det er det levede liv, der skal have haft en mening som noget særligt og værdifuldt. Gennem erindringen og perspektivet på livet er der skabt mulighed for at forstå og komme overens med det liv, man har haft, og de valg man har gjort gennem livet. Samtaler om livshistorien kan bringe forsoningen med ens nærmeste på banen og spørge ind til, om den døende har behov for at række ud til nogen, få repareret noget vedkommende fortrød eller sige nogle vigtige ord højt. Forsoningen med familien, de nærmeste eller mennesker, der har haft en særlig betydning, kan på denne måde være et nødvendigt led i den døendes egen forsoning med døden.

For et døende menneske kan det også give en værdifuld følelse af mening og sammenhæng at videregive sin livhistorie til de efterladte. I takt med at sygdommen eller svækkelsen udvikler sig, vil det blive et vilkår at modtage mere og mere hjælp – og selv at kunne bidrage med mindre og mindre. At videregive tanker om, hvad den døende har lært af livet, og hvad man gerne vil huskes for, kan give det svækkede menneske en fornemmelse af at bidrage med noget. Gennem livshistorien flyttes fokus fra at være rettet mod sygdommen til i højere grad at blive rettet mod mennesket bag.

Livshistorier anvendes i dag mange steder som et led i omsorgen for ældre og/eller alvorligt syge mennesker. For de sundhedsprofessionelle kan det være en vej til at forstå, hvordan netop dette menneske foretrækker at blive mødt og behandlet. Drejer det sig om et alvorligt svækket og måske dement menneske, kan den fagprofessionelle gennem livshistorien få et fingerpeg om, hvordan dette menneske foretrækker plejen udført. Der er stor forskel på mennesker i forhold til, hvor tæt en kontakt de ønsker. Nogle mennesker føler en høj grad af urørlighed, hvor næsten enhver form for berøring og/eller indtrængen i det private, føles som en krænkelse. Andre er mindre blufærdige og taler gerne om følelser og giver kys og kram. Gennem livshistorien er der muligheder for at forstå, hvordan det enkelte menneske opfatter sin krop og sin personlighed og give dette menneske mulighed for at være sig selv og bevare sin værdighed og autonomi til at udfolde sine værdier eller livsopfattelse i den sidste tid.

1.1.3

En livsnødvendig samtale

For mange føles det vanskeligt at tale om døden. Det gælder både sundhedsprofessionelle og patienter og pårørende. En samtale om døden og livet inden døden kan for nogle få den betydning, at der kommer fokus på det enkelte menneskes værdier, forhåbninger og ønsker. Forskning viser, at mennesker, der har mistet, ofte savner at have noget fra afdøde, som er personligt relateret; det kan være billeder, breve eller minder om samtaler med en vis dybde. Mange fik ikke talt sammen, mens muligheden var der, og man kan føle, at der er meget, man ikke ved om afdøde. Og måske man ikke i tide fik sat ord på det, som virkelig betyder noget. Det er ikke alle, der ønsker at tale om døden og tiden op til døden. Det vigtige er for dem nærværet og samværet i den sidste tid og betydningen af gennem omsorg og handling at vise kærlighed og hengivenhed.

Det er helt op til den enkelte og dennes familie, om – og i hvor høj grad – døden og tiden inden døden skal italesættes. Det kan også være forskelligt fra familie til familie, hvornår man ønsker en sådan samtale, og hvordan den skal foregå.

1.1.4

Aktiviteter

Her kan du læse udvalgte dele af litteratur af hhv. journalist Esben Kjær og hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som ud fra forskellige perspektiver beskæftiger sig med livet og døden. Du kan bruge tekststykkerne til egen refleksion eller bruge dem som udgangspunkt for en samtale med familie, venner eller kolleger.

Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet

I ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet”, af Esben Kjær, beskriver forfatteren sin egen erkendelsesrejse gennem sorgen efter tabet af sin søn, Sebastian. Sebastian døde af kræft, 7 år gammel.

Esben Kjær stiller i bogen sig selv spørgsmålet, om han på et tidligere tidspunkt end tilfældet var, skulle have fulgt med sin søn ind i overgivelsen til det, der skulle ske. Han skriver:

”Havde jeg vidst nogle basale ting om døden, som alle efter min mening bør vide, var jeg måske standset op og havde stillet mig selv spørgsmålet.” Og videre: ”Allerede i 1969 beskrev psykologen Elisabeth Kübler-Ross i sit klassiske værk On Death and Dying, hvordan den døende allerede tidligt ved, hvad der er ved at ske, men at omgivelserne nægter at se realiteterne i øjnene og nægter at tale om det. Og at den døende derfor ender med at få en ensom død. Det at tale med ens nærmeste eller bare være med dem virker ellers forløsende og giver en mere afklaret og fredfyldt død, hvis de pårørende ellers kan finde ud af at rumme det. Men en elsket familiemedlems forestående død aktiverer den mest massive eksistentielle angst hos de pårørende. De ender med at beskytte sig selv med benægtelse og fortielse i stedet for at være der for den døende. Endte min stædige insisteren til det sidste på, at virkeligheden skulle give efter for mit pres, med, at Sebastian døde ensom?” (side 28)

Forfatteren skriver om ”elefanten i rummet”:

”Det eneste, jeg har svært ved at klare, er, at ingen vil snakke om Sebastian. Alle lader, som om han aldrig har eksisteret. Det er hårdt nok, at tiden ubønhørligt får minderne om ham til langsomt at falme, at hans aftryk her på Jorden langsomt viskes ud. Men at omverdenen kollektivt har besluttet at accelerere processen i stedet for at bremse den, dét gør ondt. Det er, som om han dør to gange – først i virkeligheden, og derefter bliver han tiet ihjel.” (side 109)

Min usynlige søn - kunsten at leve med sine døde resten af livet
Esben Kjær (Gyldendal, 2016)

På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet

Lotte Blicher Mørk skriver i bogen ”På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet” om den indsigt, hun som præst på Rigshospitalet har fået i livets og dødens intensitet gennem mødet med mennesker.

Et centralt citat fra bogen er følgende:

”Det er, som om jeg bedre kan mærke livet, når jeg husker mig selv på, eller bliver husket på, at på en måde skal jeg dø.” (s. 99)

Et tema, som tages op i bogen, er vor tids individualistiske tilgang til livet:

”I vores tid er vi meget handlings- og løsningsorienteret. Vi er individualistiske og så vant til at være i kontrol, vant til at have magt over mangt og meget og at kunne styre de fleste ting.” (s. 73)

”Det er ubeskriveligt, hvor voldsomt vi kan blive ramt, når vi ikke har kontrol eller magt over situationen. Vi, der så gerne vil handle, fikse, ordne og løse. Og særligt når det kommer til at hjælpe dem, der ikke selv kan. Dem, vi har et ansvar overfor. Men, at vi ikke magter alt, er et grundvilkår for os mennesker.” (s. 49)

Et tema er sorg:

”Men sorg hører ikke kun døden til. Sorg er også en del af alt det, en situation med sygdom og død fører med sig. Sorg handler om andet end det, der følger de efterladte efter døden; om alle de tab, der kan følge med sygdom. Både hos den syge og de nærmeste. Før døden og efter. Fordi det er så forskelligt, hvad der giver os værdi her i livet, og dermed forskelligt, hvad vi vil føle sorg over at miste, er det også individuelt, hvad vi oplever som tab. Fælles er, at tabene kan være synlige for vores omverden, eller de kan være usynlige for alle andre end os selv. De synlige kan handle om tab af udseende, ægteskab, arbejde, socialt liv, muligheden for at få børn, seksualitet. De usynlige kan handler om tab af identitet, mening, håb, glæde, mod, tab af ansvar og magt.” (s. 82).

Kærlighed er et omdrejningspunkt:

”Både glæde og kærlighed var her først, for ellers ville der aldrig have været sorg.” (s. 45)

”Kærligheden er for så vidt upåvirket af døden. Den fortsætter hos os, der stadig lever. I den kærlighed finder vi mening.” (s. 41)

Brug de små citater som udgangspunkt for egen refleksion og/eller samtale.

På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet
Lotte Blicher Mørk (Gyldendal, 2016)

1.2

Den nødvendige samtale

Om selvbestemmelse og genoplivning – du kan under dette tema læse og høre om de overvejelser af etisk karakter, der knytter sig til den nødvendige samtale om døden og livet op til døden. Der er fokus på relationen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten og dennes pårørende. Du kan også under temaet finde materiale til brug for refleksion og/eller dialog.

Døden er et af menneskelivets grundlæggende vilkår. Men det er ikke på samme måde et vilkår, hvordan vi dør.

De væsentligste dødsårsager er i dag hjertesygdomme og kræft. Da vi i dag er i stand til at behandle disse sygdomme, har forløbet forud for døden ændret karakter og er blevet væsentligt forlænget i forhold til tidligere. Dette skyldes blandt andet udviklingen af de mange lægevidenskabelige behandlingsformer, som blandt andet gør det muligt at erstatte eller supplere kroppens naturlige funktioner og/eller forsinke udviklingen af sygdommene. Her tænkes fx på respiratorer, pacemakere, medicinsk behandling af kræft, operationer mv. Ofte er sundhedsvæsenet i stand til at holde mennesker med de pågældende lidelser i live lang tid efter, at sygdommen er opdaget, og det ser ud til, at personen efter alt at dømme vil dø af den. Spørgsmål relateret til den sidste del af livet er blevet aktualiseret af disse muligheder for at behandle og holde uafvendeligt døende mennesker i live lang tid efter, at sygdommen er konstateret.

Forlængelsen af forløbet forud for døden er på ingen måder uproblematisk. En vigtig problemstilling er, hvordan de behandlingstiltag, som muliggør livsforlængelse, påvirker patientens livskvalitet. Man kan diskutere, om det i nogle tilfælde er bedre for patienten ikke at blive behandlet og måske i stedet leve i kortere tid, eventuelt med forøget nærvær eller mindre ubehag. Generelt formuleret er der altid tale om at afveje og prioritere forskellige værdier og målsætninger i forhold til hinanden, når beslutningerne om behandling i den sidste fase af livet skal træffes. Sigtet med at behandle er naturligvis altid at opnå en eller anden form for gevinst, fx delvis smertefrihed, mulig livsforlængelse eller større førlighed. Men i mange tilfælde er der både bivirkninger og risici knyttet til at behandle, det være sig omtågethed og træthed eller varige mén af forskellig art. I vores individualistiske tidsalder er der givetvis stor enighed om, at disse prioriteringer et langt stykke af vejen bør være udtryk for patientens egne værdier, målsætninger og ønsker, dvs. for patientens egen opfattelse af, hvad der giver mening og indhold i den sidste tid inden livets afslutning. Med ”værdier” menes i denne sammenhæng det, der for den enkelte person giver tilværelsen mening og bidrager til, at livet opleves som indholdsfyldt og værd at leve. For de fleste personer rummer værdierne også målsætninger om, hvilket menneske, man ønsker at være – og værdierne har dermed også et tilbageskuende element.

Et spørgsmål er, om det sundhedsfaglige system i tilstrækkelig grad er gearet til at forholde sig til og rådgive om de beslutninger, det kan være nødvendigt at træffe i den sidste tid inden døden. Nogle iagttagere mener ikke, at dette er tilfældet, blandt andet fordi lægevidenskaben efter deres opfattelse er underlagt et behandlingsparadigme. Dette paradigme gør det som udgangspunkt altid oplagt at sætte en behandling i gang og forsøge at løse eller ”fikse” problemet i stedet for at gøre ingenting eller begrænse sig til at yde palliativ behandling og omsorg. Den medicinske tilgang, hævdes det, er i sit udgangspunkt løsnings- og teknologiorienteret og har ikke blik for det, der er vigtigt og giver værdi i det enkelte menneskes liv. Netop derfor kan lægevidenskaben medføre, at den sidste del af patienternes liv får et andet indhold og en anden karakter, end de egentlig selv ønsker.

Det er ikke altid muligt at give et menneske det liv op til døden, som han eller hun måtte have ønsket. Men tid til at lytte til det enkelte menneskes værdier, forhåbninger og ønsker til livets sidste fase kan måske skabe en bedre sammenhæng mellem døden og det levede liv for det enkelte.

1.2.1

Det Etiske Råds overvejelser om den nødvendige samtale

Det Etiske Råd offentliggjorde i 2016 en udtalelse om ”Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning”. I udtalelsen diskuterer Det Etiske Råd nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden.

Det fremgår af udtalelsen, at det efter rådets opfattelse er nødvendigt med en bredere samfundsmæssig og politisk diskussion og stillingtagen til den type af spørgsmål, som er introduceret ovenfor, hvis der skal skabes gode rammer for det ind imellem vanskelige og byrdefulde liv, der skal leves det sidste stykke tid, inden døden indfinder sig.

Du kan herunder læse en forkortet version af den del af udtalelsen, som handler om ”den nødvendige samtale”. Du kan også læse hele udtalelsen

Du har også mulighed for at høre to af rådets medlemmer fortælle lidt om arbejdet med temaet ”den nødvendige samtale” og de overvejelser, de selv gjorde sig i den forbindelse.

Etiske overvejelser om den nødvendige samtale og forudgående beslutninger

Det Etiske Råd anbefaler: Sundhedspersonalet er forpligtet til at gennemføre en samtale – den nødvendige samtale – med patienter på sygehus, borgere på plejehjem eller i eget hjem og evt. begge gruppers pårørende, hvis det vurderes, at patienten eller borgeren med stor sandsynlighed er uafvendeligt døende og risikerer at blive ukontaktbar eller på anden måde inhabil til at træffe beslutninger om det kommende forløb. Der bør være særligt fokus på at gennemføre samtalerne med patienter på sygehuse og borgere på plejehjem, som risikerer at blive inhabile på grund af alderdomsrelaterede lidelser som fx Alzheimer eller demens. I dette tilfælde bør samtalerne afholdes, selv om patienten/borgeren ikke er uafvendeligt døende. Formålet med samtalerne skal være at afklare patientens eller borgerens ønsker og værdier og tage højde for disse i behandlingsforløbet.

Baggrunden for Det Etiske Råds anbefaling er blandt andet, at det ud fra de oplysninger, som rådet har modtaget, mange steder forsømmes at afholde sådanne samtaler. Dette gælder også i forhold til borgere, der befinder sig på plejehjem.

At dette er tilfældet bekræftes både af den danske og den udenlandske litteratur om emnet. I værket Palliativ Medicin – en lærebog fra 2015 konstateres det eksempelvis at:

”I Danmark er der ikke tradition for systematisk at tale med patienter og pårørende om ønsker og tanker for den sidste tid og døden. Derfor ved de pårørende, sygeplejersker og læger ofte ikke nok om patientens ønsker og tanker. Ved at drøfte de svære emner, der kan komme i fremtiden, forbedres mulighederne for, at patientens ønsker og tanker bliver respekteret. I mange lande er der en spirende interesse for at afdække og dokumentere disse ønsker tidligt i forløbet.[1]

Det Etiske Råd er enig i, at den eller de nødvendige samtaler i mange tilfælde kan medvirke til at skabe en god og værdig afslutning på livet både for den pågældende person og dennes pårørende. Hvis der eksisterer berøringsangst i forhold til at afholde denne type samtaler, er det derfor vigtigt at komme den til livs.

Om vigtigheden af at afholde den nødvendige samtale

En væsentlig begrundelse for at afholde den nødvendige samtale er, at den gør det muligt at respektere personens - borgerens eller patientens - selvbestemmelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er retten til selvbestemmelse som sådan – dvs. at patienten selv træffer eller er med til at træffe beslutningerne – der er det væsentligste. Retten til selvbestemmelse kan i de fleste tilfælde også betragtes som et middel til at sikre, at den behandling, personen modtager, er i overensstemmelse med personens værdier og ønsker. Der er store forskelle på, hvad forskellige personer anser for at være meningsfuldt og give livskvalitet. Derfor kan den enkelte persons værdier og ønsker være af helt afgørende betydning for, hvilken behandling det er bedst for netop denne person at modtage. I denne forbindelse er begrebet ”rehabilitering” vigtigt. I mange sammenhænge skal der ikke kun fokuseres på den rent behandlingsmæssige eller kurative indsats. Der skal i lige så høj grad fokuseres på tiltag, som kan medvirke til, at personen kan blive ved med at udføre de aktiviteter og gøremål, der er meningsbærende i personens hverdag.

Den nødvendige samtale har til formål at give personen mulighed for på forhånd at forholde sig til de fremtidige behandlingsmuligheder. Den har også til formål at hjælpe personen til sammen med sundhedspersonalet at afklare sine egne værdier og ønsker, før det bliver aktuelt at træffe beslutningerne om behandling. For ofte er der tale om meget komplekse beslutninger, som det tager tid at forholde sig til. Dette skyldes blandt andet, at der er stor usikkerhed om konsekvenserne af de enkelte valg. Der er sjældent tale om et valg mellem fx at leve i to måneder med en velbeskrevet funktionsnedsættelse eller at dø. Det er i stedet valg, som involverer sandsynligheder eller stor usikkerhed.

Under den nødvendige samtale skal personen forholde sig til de specifikke fremtidige behandlingsmuligheder, som det kan blive aktuelt at benytte sig af i den nærmeste fremtid, og give sin mening til kende angående disse. Men det er vigtigt, at den nødvendige samtale ikke nødvendigvis kun skal omhandle disse specifikke behandlingsmuligheder. Personen skal om muligt også på et mere generelt niveau tilkendegive sine værdier og ønsker for fremtiden. Disse tilkendegivelser vil ofte kunne bruges til at rekonstruere, hvad personen ville foretrække i en konkret og uforudset fremtidig situation, eller hvis personen bliver ukontaktbar eller på anden måde inhabil til at træffe beslutninger.

De pårørende

Hensynet til de pårørende udgør et selvstændigt etisk hensyn. Derfor bør de pårørende inviteres til at deltage i den nødvendige samtale, hvis patienten eller borgeren accepterer dette, så de pårørende kan blive informeret om situationen og få mulighed for at stille spørgsmål. At hensynet til de pårørende udgør et selvstændigt etisk hensyn medfører i øvrigt, at der bør ydes støtte – såkaldt efterværn – til de efterladte i form af samtaler mv., efter at den pårørende er afgået ved døden.

De pårørende bør ikke kun involveres af hensyn til dem selv, men også fordi de i mange tilfælde kan være en støtte for patienten og også kan medvirke til at træffe beslutninger om patienten, hvis denne selv bliver inhabil. Ofte er de pårørende dem, der kender mest til patientens værdier og ønsker og derfor bedst kan rekonstruere, hvad patienten ville have besluttet, hvis han eller hun ikke havde været inhabil til at træffe beslutninger.

Patienter ændrer værdier og ønsker over tid som følge af sygdommen

Et særligt problem er, at patienter med alvorlige sygdomme kan ændre opfattelser og dermed også får nye ønsker til den sidste tid som en følge af udviklingen i sygdommen eller af deres oplevelser med at have sygdommen. Det betyder, at det kan være af afgørende betydning i forhold til at få kendskab til patientens faktisk gældende ønsker, at den nødvendige samtale afholdes relativt sent i sygdomsforløbet og/eller forsøges afholdt med jævne mellemrum, ikke mindst hvis helbredstilstanden ændrer sig.

En anden begrundelse for at spørge bredt ind til patientens målsætninger, værdier og opfattelser er, at det i praksis ikke meningsfuldt kan lade sig gøre at finde frem til alle patientens ønsker om konkrete behandlingsmuligheder etc. på forhånd, dels fordi antallet af mulige, relevante behandlinger kan være stort, og også fordi ønsket om eventuel behandling afhænger af en række vurderinger og afvejninger knyttet til den specifikke situation, fx af overlevelseschancer, risiko, forventede bivirkninger, patientens tilstand forud for behandlingstiltaget, særlige sociale omstændigheder etc. I nogle tilfælde kan det derfor være lettere for sundhedspersonalet og de pårørende at træffe en afgørelse angående et muligt behandlingstiltag, hvis patientens værdier bredt forstået er kendte, fordi det så kan lade sig gøre at rekonstruere patientens konkrete ønsker i den givne situation med udgangspunkt i de udtrykte værdier og målsætninger.

Du kan i udtalelsen læse mere om rådets overvejelser over, hvordan man kan og skal afgøre, hvilken behandling der er i en inhabil patients interesse eller tarv. Der nævnes forskellige typer af standarder, der kan tages i brug for at kunne vurdere, hvilke tiltag det i en given situation er i en inhabil patients interesse at sætte i værk. Det anføres, at valget mellem standarder, der skal tages i brug i forbindelse med behandling af en inhabil patient, afhænger af situationen og kan være vanskeligt at sige noget præcist om på forhånd. Blandt andet af den grund er det hensigtsmæssigt, at en uafvendeligt døende person jævnligt har samtaler med sundhedspersonalet og en eventuel fremtidsfuldmægtig både om konkrete behandlingsmuligheder og værdiprioriteringer i bred forstand, mens personen stadig er beslutningshabil.

Hvordan skabes der gode rammer omkring afholdelsen af den nødvendige samtale?

Ovenfor har Det Etiske Råd anbefalet, at den nødvendige samtale skal afholdes, fordi dette giver døende personer mulighed for at få indflydelse på behandlingsforløbet forud for døden. Mange af de behandlingsmæssige spørgsmål, det er nødvendigt at forholde sig til ved livets afslutning, er der ikke noget objektivt rigtigt svar på. Derfor bør den døende persons egne ønsker et langt stykke af vejen være bestemmende for, hvordan der skal behandles og ikke mindst, hvornår den kurative og/eller livsforlængende behandling skal ophøre og afløses af palliative tiltag.

Et livstestamente kan benyttes til at komme med forhåndstilkendegivelser om behandling i en fremtidig situation, hvor testator ikke længere er habil til at træffe beslutninger. Det fremgår af afsnit 2.3 i Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at det ikke herudover er ”muligt at give en egentlig forhåndstilkendegivelse om hvilken behandling man ønsker, hvis man kommer i en situation, hvor man ikke selv er i stand til at tage stilling”. Det Etiske Råd mener ikke, at dette udelukker eller bør udelukke, at personens forudgående tilkendegivelser i høj grad tages i betragtning i forbindelse med senere behandling, hvor patienten ikke længere er beslutningshabil. Dette fremgår også af sundhedslovens regler.

Det Etiske Råds anbefaling efterlader en lang række løse ender som fx:

 • Hvornår og hvor ofte skal den nødvendige samtale afholdes?
 • Hvordan sikres det, at den nødvendige samtale afholdes og afholdes på en frugtbar måde?
 • Hvordan sikres det, at samtalen efterfølgende faktisk får indflydelse på behandlingsforløbet?
 • Hvordan kan den enkelte sundhedsperson støttes i at gennemføre samtalerne?
 • Hvor højt skal den nødvendige samtale prioriteres i forhold til andre indsatser?

Det Etiske Råd mener som udgangspunkt, at den nævnte type af spørgsmål bedst besvares i de faglige miljøer og på de enkelte institutioner og afdelinger. Rådet ønsker dog at gøre opmærksom på to ting.

For det første er svaret på det første spørgsmål efter Rådets opfattelse meget afhængigt af, hvilken situation og sammenhæng, der er tale om. Hvis en borger for eksempel kommer på plejehjem på grund af Alzheimer eller demens og allerede er langt oppe i årene, kan der måske være god grund til at gennemføre den første nødvendige samtale så hurtigt som muligt, selv om borgeren ikke lider af direkte livstruende sygdomme. Det kan være sidste chance for at få anvendelig viden om borgerens ønsker i forhold til livets afslutning. Men i mange andre sammenhænge kan det være langt sværere at vurdere, hvornår den første samtale skal gennemføres, fordi det som tidligere beskrevet er vanskeligt at vurdere, hvor lang tid en person har tilbage at leve i – og om personen overhovedet er døende. Under alle omstændigheder kan det være en fordel ikke at afholde den første samtale så sent i forløbet, at den får karakter af at være ”en dødssamtale”. I så fald bliver det vanskeligt og belastende for alle parter at afholde den. Desuden er det nødvendigt at sikre sig imod, at personen bliver spurgt om de samme ting for mange gange, fordi samtalerne ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret i journalen.

For det andet vil Rådet pege på, at der både internationalt og nationalt udføres et stort arbejde med at svare på en række af de spørgsmål, som det er nødvendigt at forholde sig til for at udvikle en velfungerende praksis omkring den nødvendige samtale. For eksempel har de første danske manualer til sundhedsprofessionelle allerede set dagens lys[2], ligesom der i udlandet er skrevet om og forsket meget i emnet, idet den nødvendige samtale i langt højere grad er implementeret i praksis i mange andre lande end i Danmark. Der er derfor mange værdifulde forslag og erkendelser at læne sig op af ved at konsultere de udenlandske erfaringer.[3]

 

1.2.2

Interview med Charlotte Lindegaard, pårørende

Charlotte Lindegaard er ansat som pårørendekonsulent på Horsens Sygehus. Hun har haft den sorg at miste sin daværende mand, da han blev ramt af en ondartet svulst i hjernen. Charlotte passede sin syge mand derhjemme, indtil han i 2015 døde af sin sygdom. Det er en vigtig sag for hende, at vi får en kultur, hvor der ikke er en berøringsangst over for døden, men hvor det bliver mere naturligt at tale om alvorlig sygdom og død.

1.2.3

Samtale med to læger

Poul Jaszczak er formand for rådets arbejdsgruppe, som har arbejdet med udtalelsen om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning. Du kan herunder høre ham tale med henholdsvis Frede Olesen om de praktiserende lægers rolle og med Knut Borch-Johnsen om sygehusvæsenets rolle.

1.2.4

Overvejelser om genoplivning ved hjertestop

Det Etiske Råd offentliggjorde i 2016 en udtalelse om ”Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning”. I udtalelsen diskuterer Det Etiske Råd nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden.

I forbindelse med udarbejdelse af udtalelsen afholdt Det Etiske Råd en række møder med aktører fra sygehuse og plejehjem. Et væsentligt tema på flere af disse møder var, at mange personer genoplives eller forsøges genoplivet i situationer, hvor personen ikke selv ønsker det, eller hvor det af andre grunde forekommer meningsløst eller direkte absurd. Det anføres også i udtalelsen, at Rådet jævnligt modtager henvendelser fra private borgere, som ønsker at undgå genoplivning ved hjertestop og vil høre, hvordan de kan gardere sig mod dette.

Du kan herunder læse en forkortet version af den del af udtalelsen, som handler om ”overvejelser om genoplivning ved hjertestop”. Du kan også læse udtalelsen i sin helhed

Under teksten har du mulighed for at høre to af rådets medlemmer fortælle om deres holdninger til selvbestemmelse i forbindelse med genoplivning ved hjertestop.

Rådets udtalelse (forkortet)

Det Etiske Råds anbefaling: Der skal i højere grad, end tilfældet er i dag, skabes sikkerhed for, at man ikke bliver genoplivet eller forsøgt genoplivet ved hjertestop mod sin vilje.

Efter Det Etiske Råds vurdering foretages der i ikke så få tilfælde forsøg på genoplivning af personer, der ikke ønsker det, eller hvor det af andre grunde forekommer meningsløst eller uetisk. Men én ting er at pege på, at dette formodentlig er tilfældet. Noget ganske andet er at sige noget om, hvordan denne situation kan undgås. For man er også nødt til at forholde sig til det omvendte problem, nemlig at man samtidig må forsøge at imødegå, at nogle personer ikke forsøges genoplivet, selv om de faktisk ville have ønsket dette i den konkrete situation. Regler og rammer i forbindelse med genoplivning må forsøge at tage højde for begge problemstillinger.

1. Hvem bør have mulighed for på forhånd at frabede sig genoplivning ved hjertestop?

Den etiske debat om genoplivning ved hjertestop adresserer først og fremmest dette spørgsmål. Spørgsmålet kan også besvares på det juridiske niveau, dette diskuteres nedenfor. Men det skal med det samme nævnes, at et af problemerne i forbindelse med forudgående fravalg af forsøg på genoplivning netop kan være, at det er vanskeligt at ”omsætte” den etiske vurdering i en velfungerende og retsligt understøttet praksis.

Ofte tager den etiske debat udgangspunkt i konkrete eksempler. Men en ting er at blive enige om, hvordan man skal vurdere en konkret situation. Noget andet er at beskrive forholdsvis præcist, hvad det er for almene eller generelle træk ved situationen, der gør det berettiget, at personen burde have haft mulighed for at undgå forsøg på genoplivning. Men en sådan beskrivelse er naturligvis nødvendig, hvis man ønsker at udgrænse netop den gruppe af personer, der bør have mulighed for at frabede sig genoplivning og adskille denne gruppe fra andre grupper, som man mener ikke bør have denne mulighed. Etiske vurderinger og domme skulle gerne være formuleret i generelle termer, hvis de skal være mulige at anvende i mere end én situation.

Et af problemerne ved at lave den nævnte generelle beskrivelse kan være, at der indgår flere parametre i den samlede vurdering af de relevante situationer, fx den bevidstløse persons alder og livskvalitet, alvorlighedsgraden af personens eventuelle sygdom, personens habilitet og forventede levetid osv. At flere parametre indgår i vurderingen medfører i nogle tilfælde, at de kan ”opveje” hinanden forstået på den måde, at man fx bedre kan acceptere muligheden for, at personen kan frabede sig genoplivning, selv om personen ikke er ældre end 65 år, hvis personen har en meget alvorlig sygdom, der nedsætter personens livskvalitet radikalt osv. Dette element af ”opvejninger” eller ”afvejninger” kan være svære at beskrive præcist på et generelt niveau, det er lettere at foretage afvejningerne i praksis i forhold til en konkret situation.

Selv de mest ”vidtgående” opfattelser af, hvem der bør have mulighed for at frabede sig genoplivning ved hjertestop, opererer med mindst to parametre, som indgår i vurderingen. Den ene er, at personen skal være habil til at træffe beslutningen om ikke at blive genoplivet. De færreste - om nogen – kan gå ind for, at børn og personer i en psykotisk tilstand skal have muligheden. Den anden parameter er aktualitet. Der skal være en vis sikkerhed for, at personen ikke har skiftet mening, siden han eller hun tilkendegav sit ønske om ikke at blive forsøgt genoplivet i forbindelse med hjertestop.

Diskussionen om genoplivning handler naturligvis ikke kun om muligheden for at frabede sig forsøg på genoplivning efter hjertestop. Den drejer sig også om, hvornår læger kan undlade at forsøge genoplivning af en person, selv om personen ikke har tilkendegivet, at personen ikke ønsker genoplivning. De to problemstillinger er etisk betragtet vidt forskellige, fordi det udgør et meget vægtigt argument for at undlade forsøg på genoplivning, at personen selv på forhånd har frabedt sig forsøg på genoplivning. Der skal derfor tilsvarende gode argumenter til for at afvise personens ønske om ikke at blive genoplivet. Omvendt skal der stærke argumenter til for at undlade at forsøge genoplivning ved hjertestop, når personen ikke selv på forhånd har frabedt sig dette.

2. Hvem skal godkende en persons forudgående fravalg af genoplivningsforsøg?

Som det fremgår ovenfor, vil der normalt være nogle ”krav” til et forudgående fravalg af forsøg på genoplivning, som minimum et krav om habilitet og aktualitet. Allerede her begynder nogle af de ”praktiske” spørgsmål og vanskeligheder at dukke op. Det er fx spørgsmål om, hvad habilitet og aktualitet overhovedet indebærer i den givne sammenhæng – og om habilitetskravet har samme betydning og vægt for alle personer og aldersgrupper? Under et rådsmøde anførte et medlem af Det Etiske Råd eksempelvis, at det måske i sig selv må betragtes som et tegn på inhabilitet, hvis en yngre og rask person frabeder sig forsøg på genoplivning efter hjertestop. Denne problematik kan måske tale for, at der stilles særlige krav til vurderingerne af habilitet i denne type af situationer. Relevante spørgsmål i denne forbindelse er dog, om kriterierne for at vurdere personens habilitet ikke netop bør være helt løsrevet fra ønsket om ikke at modtage genoplivning? Eller om man modsat kun bør muliggøre et fravalg af genoplivning for de personer, hvor et sådant fravalg faktisk alligevel forekommer de fleste at være rationelt og forståeligt?

I mange andre sundhedsfaglige sammenhænge overlades denne type af vurderinger til læger. Dette er også tilfældet i den eksisterende lovgivning, hvor det er læger, som tager stilling til, om en persons ønske om ikke at blive genoplivet skal føres ind i journalen mv. Men det er oplagt, at de læger, der skal foretage vurderingerne, er nødt til at have et minimum af forholdsvis velbeskrevne kriterier af gå ud fra, hvis vurderingerne skal træffes på et acceptabelt og også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Lægerne kan være nødsagede til at foretage en vurdering, fordi det er umuligt at opstille fuldstændigt præcise kriterier for en afgørelse, men elementet af vilkårlighed skal på den anden side begrænses. To forskellige læger skulle helst nå frem til samme vurdering i identiske situationer i hovedparten af tilfældene. Dette sker kun, hvis der er formuleret nogle kriterier, som kan danne udgangspunkt for vurderingerne.

Nogle kriterier forekommer i denne sammenhæng mere velvalgte end andre, for eksempel virker det måske som udgangspunkt mere sikkert at tage udgangspunkt i objektive kriterier som sygdommens alvorlighedsgrad eller alder end i mere subjektive kriterier som fx livskvalitet eller om personen er ”mæt af dage”. Men forskellen skal ikke overdrives. Som det fremgår andetsteds i denne udtalelse, er det fx ikke entydigt, hvornår en person er uafvendeligt døende. Og omvendt kan man forsøge at knytte de mere subjektive kriterier sammen med kriterier af objektiv karakter. Eksempelvis er der som oftest et vist sammenfald mellem en persons livskvalitet og alvorligheden af en eventuel sygdom.

Det skal nævnes, at de praktiske muligheder for at godkende og journalføre en persons ønske om at frabede sig forsøg på genoplivning ved hjertestop i høj grad afhænger af, hvor personen opholder sig. Hvis personen fx opholder sig i sit eget hjem, er det mest oplagt, at det er den praktiserende læges opgave. Derimod er det den behandlingsansvarlige læges opgave, hvis personen er indlagt på hospital.

3. Hvordan formidles beslutningen om at frabede sig genoplivning til den person, der skal undlade at genoplive?

Hvis en persons forudgående fravalg af forsøg på genoplivning ved hjertestop skal have nogen effekt, er det klart, at dette ønske på en eller anden måde skal videreformidles til den person (førstehjælperen), der ellers ville foretage genoplivningsforsøget. Ligeledes er det nødvendigt eller i det mindste ønskeligt, at førstehjælperen har sikkerhed for, at personen var kompetent til at træffe beslutningen – og at den stadig er aktuel. Desuden skal førstehjælperen vide, at det faktisk er lovligt, at han eller hun undlader at foretage forsøg på genoplivning.

Hvor vanskelige, disse ”koordinationsøvelser” er, afhænger i meget høj grad af, hvor personen med hjertestop opholder sig. Hvis personen fx opholder sig på sygehus eller plejecenter, hvor førstehjælperen må antages at være en ansat sundhedsperson, burde problemet være til at håndtere med de rette instrukser og procedurer. Men uden for disse institutionelle sammenhænge, kan den beskrevne koordination udgøre en stor barriere i forhold til at etablere en velfungerende praksis.

Det Etiske Råd modtager ofte henvendelser fra borgere, som ikke ønsker genoplivning, selv om de ikke lider af en sygdom, er oppe i årene eller opholder sig på en institution. Flere af disse borgere oplever det som meget krænkende, at de reelt ikke har mulighed for at undgå at blive genoplivet, idet de henviser til, at det burde være deres egen beslutning. Selv om man i princippet er enig i dette, kan man alligevel udmærket være modstander af at tillade det rent lovgivningsmæssigt, fordi det i praksis er vanskeligt at få en sådan ordning til at fungere tilfredsstillende.

4. Nødvendiggør den eller de etiske og praktiske vurderinger under punkt 1-3 lovgivningsmæssige ændringer?

Der er eller bør i det mindste være en vis sammenhæng mellem etik og lovgivning. Ikke mindst inden for de områder, Det Etiske Råd arbejder med, er denne sammenhæng tydelig. Om fastspænding og samtidig tvangsbehandling af inhabile demente eller meget sene aborter skal være lovligt er grundlæggende etiske spørgsmål. Men sammenhængen mellem etik og lovgivning er som allerede nævnt ikke helt entydig. Man kan udmærket mene, at fastspænding og tvangsbehandling af inhabile demente kan være etisk acceptabelt i den enkelte situation uden derfor at tilslutte sig en lovliggørelse af, at der i bestemte situationer kan anvende fastspænding under behandling af demente. Argumentet kan være, at en lovliggørelse også vil have en række negative konsekvenser, som fx at føre til forøget anvendelse af tvang på længere sigt.

Heller ikke i forbindelse med forsøg på genoplivning er sammenhængen mellem den etiske og den lovgivningsmæssige problematik entydig. Selv om man respekterer det enkelte menneskes ret til selv at bestemme og derfor i princippet gå ind for, at alle beslutningskompetente borgere bør kunne frabede sig genoplivning efter hjertestop, kan man udmærket være imod at lovliggøre det generelt. Det kan der være mange forskellige typer af begrundelser for, fx:

 • Prioritering: Økonomiske overvejelser kan indgå i vurderingen på flere forskellige måder, idet denne type af overvejelser hverken taler entydigt for eller imod en lovliggørelse af, at alle beslutningskompetente borgere skal kunne frabede sig genoplivning efter hjertestop.
 • Etiske afvejninger: Det vil forsinke processen med genoplivning og skabe uklarhed, hvis førstehjælperen først skal finde ud af, om borgeren har frabedt sig genoplivning. I det offentlige rum er det derfor vigtigere at sørge for gode rammer for de personer, der ønsker genoplivning, end at respektere selvbestemmelsen for de formodentlig få borgere, der ønsker at frabede sig forsøg på genoplivning.
 • Principielle overvejelser: Det er hensigtsmæssigt, at man rent lovgivningsmæssigt signalerer, at hjælpepligten som udgangspunkt har forrang frem for selvbestemmelsen, når det gælder liv og død. Ligeledes skal fokus være på at forbedre forholdene for bestemte grupper som fx ældre på plejehjem. Det må derfor overvejes, om ændrede muligheder for at frabede sig genoplivning efter hjertestop kan påvirke dette fokus.

De nævnte begrundelser kan bruges som argumenter for kun at gøre det muligt at frabede sig forsøg på genoplivning i specifikke sammenhænge som fx på sygehus eller plejehjem. Men det skal understreges, at begrundelserne naturligvis ikke udgør afgørende argumenter imod at gøre det muligt for alle borgere på forhånd at frabede sig forsøg på genoplivning. Om man ønsker dette afhænger blandt andet af, hvor meget vægt man lægger på at respektere den enkelte borgers selvbestemmelsesret.

Som det forhåbentlig fremgår, er der en række mellemregninger involveret i forhold til at gå fra en etisk vurdering af den enkelte situation og til en vurdering af, om lovgivningen på området bør ændres.

5. Hvordan virker lovgivningen sammen med den sundhedsfaglige praksis?

Den eksisterende lovgivning om genoplivning har naturligvis først og fremmest til formål at regulere den praksis, hvor forsøg på genoplivning foretages. Men hvis de personer, der indgår i denne praksis, ikke i tilstrækkelig grad er bekendte med reglerne eller kan gennemskue, hvad de betyder, har lovgivningen ikke nødvendigvis den tilsigtede effekt. En mulighed kan tværtimod være, at der har udviklet sig en kultur, som til en vis grad er ude af trit med de eksisterende lovgivningsmæssige muligheder og/eller begrænsninger. Hvis man ønsker at ændre den eksisterende praksis, kan der derfor være mindst to veje at gå: Man kan forsøge at ændre den eksisterende lovgivning, hvis man ikke anser den for at være velbegrundet, og/eller man kan forsøge at ændre den faktiske praksis, så den i højere grad kommer til at være i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige muligheder og/eller begrænsninger.

Efter Det Etiske Råds vurdering er der usikkerhed blandt behandlings- og plejepersonalet om, hvordan reglerne om forsøg på genoplivning helt præcist skal håndteres i praksis. Dette udgør efter rådets opfattelse et stort problem, men et relevant spørgsmål kan også være, om det derudover er nødvendigt at gøre noget for at sikre, at den sundhedsfaglige praksis faktisk kommer til at fungere i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger.

En interessant og helt generel diskussion er efter rådets opfattelse, om læger i mange situationer benytter ”genoplivning” som default - dvs. som det nærliggende eller givne valg – fordi de finder, at dette valg alt andet lige er det mest sikre valg. Hvis dette er tilfældet, er det måske netop berettigelsen af at benytte ”genoplivning” som det helt selvfølgelige default, der skal debatteres.

Man kan hævde, at dette udgangspunkt i nogle sammenhænge kommer til at rumme en benægtelse af, at døden er det helt naturlige og også ønskelige udkomme i forbindelse med afslutningen af mange livsforløb. Et sådan benægtelse kan siges at være indeholdt i det behandlingsparadigme, som i dag dominerer sundhedsvæsenet og som netop skygger for andre tilgange end den behandlingsmæssige i livets sidste fase.

Nogle fakta om genoplivning

 • Cirka 4000 personer om året får hjertestop uden for et hospital.
 • 72,2 % af disse hjertestop finder sted i eget hjem.
 • Gennemsnitsalderen for personer med hjertestop var i 2014 72 år.
 • Overlevelseschancen i det offentlige rum steg fra 9 % i 2002 til 24 % i 2014.
 • Overlevelseschancen i private hjem steg fra 2 % i 2002 til 8 % i 2014.
 • 76 % af dem, der overlever et hjertestop og er i arbejde forud for hjertestoppet, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet,
 • I en befolkningsundersøgelse havde 11 % været vidne til hjertestop, 7 % i forhold til en ukendt person, 4 % i forhold til en i forvejen kendt person.
 • I knap seks ud af ti tilfælde bliver der givet livreddende førstehjælp, inden ankomst af ambulance.

Tallene er fra Dansk Hjertestopregister: Hjertestop uden for Hospital i Danmark – Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2014 og Hjerteforeningen: Fakta om hjertestop uden for hospital

Konkrete anbefalinger om fravalg af genoplivningsforsøg

Det Etiske Råds vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet. Derfor er det på tide at forholde sig til de eksisterende regler og procedurer på området. I det følgende vil Rådet fremlægge og diskutere nogle af de tiltag, det kunne være relevant at tage stilling til med henblik på at undgå situationer, hvor en person forsøges genoplivet mod sin vilje.

Det Etiske Råds anbefaling (1): Nogle medlemmer af Det Etiske Råd (Lillian Bondo, Anne-Marie Gerdes, Mickey Gjerris, Gorm Greisen, Poul Jaszczak, Thomas Ploug, Lise von Seelen, Christian Borrisholt Steen, Karen Stæhr, Signild Vallgårda, Signe Wenneberg og Christina Wilson) mener, at der bør etableres rammer og procedurer, så det bliver muligt for alle myndige og beslutningshabile borgere på forhånd at fravælge forsøg på genoplivning efter hjertestop. Forudsætninger for dette er, at borgeren er blevet habilitetsvurderet af en læge og efterfølgende har mulighed for at skifte mening.

De nævnte medlemmer mener, at et forudgående fravalg af forsøg på genoplivning skal gælde i lukkede miljøer, hvad angår lokalisering og personkreds. Det skal være muligt at undgå forsøg på genoplivning både på særlige institutioner som fx plejehjem og i eget hjem af såvel sundhedspersoner som andre fagpersoner og pårørende, eventuelt på baggrund af registreringer hos borgerens praktiserende læge. Dog mener et af de nævnte medlemmer (Mickey Gjerris), at borgere i private hjem selv må kunne lave aftaler med hinanden om genoplivning, uden at dette registreres mv.

Nogle af de nævnte medlemmer (Anne-Marie Gerdes, Gorm Greisen, Lise von Seelen, Christian Borrisholt Steen, Karen Stæhr, Signild Vallgårda og Christina Wilson) mener herudover, at et forudgående fravalg af forsøg på genoplivning også skal gælde i det offentlige rum og i forhold til personer, borgeren ikke på forhånd har noget kendskab til, men som blot tilfældigt er til stede i den aktuelle situation, dvs. såkaldt ”anonyme andre”. En forudsætning for dette er dog, at der kan etableres et system, som på forsvarlig vis og ved anvendelse af moderne teknologi kan formidle ønsket om ikke at blive genoplivet videre til førstehjælperen.

De medlemmer, der tilslutter sig anbefalingen, mener, at beslutningshabile borgeres selvbestemmelsesret som udgangspunkt bør tillægges stor vægt i forbindelse med sundhedsanliggender, dvs. også i forhold til spørgsmålet om genoplivning ved hjertestop. Retten til selvbestemmelse gør det muligt for borgerne at leve efter deres værdier og livsanskuelser, herunder for eksempel også religiøse eller fatalistiske opfattelser, som ikke er forenelige med forsøg på genoplivning. Sådanne værdier og opfattelser bør respekteres, og medlemmerne finder derfor, at myndige og beslutningshabile borgere i princippet altid bør kunne undgå at blive forsøgt genoplivet mod deres vilje uafhængigt af deres alder eller helbredstilstand mv. Efter de nævnte medlemmers opfattelse er dette også den eneste logiske konsekvens af at følge den tankegang, der er bygget ind i den eksisterende lovgivning inden for sundhedsvæsenet, idet patientens ret til selvbestemmelse her har en særdeles fremtrædende plads. Ifølge § 15 i sundhedsloven er udgangspunktet således, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, heller ikke selv om patienten dør af ikke at blive behandlet. Hvis borgerne gives mulighed for på forhånd at fravælge genoplivning efter hjertestop, kan dette siges at udtrykke en fuldstændig tilsvarende respekt for borgerens selvbestemmelse.

De nævnte medlemmer er opmærksomme på, at der knytter sig en række problemer af såvel juridisk som praktisk karakter til at realisere forslaget om, at enhver myndig og beslutningshabil borger skal kunne fravælge genoplivning efter hjertestop. Blandt andet er det et problem, hvordan man kan sikre, at den enkelte borger vedvarende er habil og tilstrækkeligt informeret om sin situation og konsekvenserne af sit fravalg af forsøg på genoplivning. Det indgår som en del af forslaget, at borgeren skal habilitetsvurderes i forbindelse med fravalget af forsøg på genoplivning. Men dette sikrer ikke, at borgeren er habil i en senere periode, hvor borgeren eventuelt får hjertestop. Dette kan måske tale for, at fravalget af genoplivning skal fornys med jævne mellemrum, men under alle omstændigheder er problemet vanskeligere at håndtere end i de tilfælde, § 15 i sundhedsloven omhandler. Her er der en læge involveret, som kan informere patienten om konsekvenserne af det givne valg og har mulighed for at vurdere, om patienten er habil til at træffe den konkrete beslutning. Desuden bliver patientens beslutning truffet i selve situationen og er på den måde udtryk for hans eller hendes helt aktuelle vurdering.

De nævnte medlemmer anser imidlertid hverken dette eller andre lignende problemer for at være umulige at løse på en sådan måde, at de negative følgevirkninger af at implementere forslaget ikke bliver for store. Også i andre sammenhænge inden for sundhedsvæsenet kan respekten for personers selvbestemmelse have negative følgevirkninger, men spørgsmålet er altid, om de negative følgevirkninger udgør et tilstrækkeligt argument for at tilsidesætte den enkeltes selvbestemmelsesret. Dette afhænger af en konkret vurdering og naturligvis også af, hvor stor vægt man lægger på individets selvbestemmelsesret. Efter de nævnte medlemmers opfattelse bør selvbestemmelsesretten tillægges stor betydning i den givne sammenhæng.

Det Etiske Råds anbefaling (2): Nogle medlemmer af Det Etiske Råd (Jørgen Carlsen, Kirsten Halsnæs, Henrik Gade Jensen, Bolette Marie Kjær Jørgensen og Anders Raahauge) mener, at det i højere grad end tilfældet er i dag, skal være muligt for en myndig og beslutningshabil person at undgå at blive forsøgt genoplivet ved hjertestop, hvis personen er ”mæt af dage”. Dette gælder uafhængigt af, om personen er alvorligt syg eller afkræftet. med.

Nogle af de nævnte medlemmer (Kirsten Halsnæs, Henrik Gade Jensen og Bolette Marie Kjær Jørgensen) mener, at et forudgående fravalg af forsøg på genoplivning alene skal gælde i særlige institutioner som fx plejehjem og sygehuse og i forhold til behandlings- og plejepersonalet. Andre medlemmer (Jørgen Carlsen og Anders Raahauge) mener derimod, at det derudover også skal gælde i private hjem og i forhold til hjemmehjælpen og pårørende.

Det er oplagt, at det til en vis grad vil være en lægelig vurdering, hvornår det kan komme på tale, at en person kan undgå at blive forsøgt genoplivet med de ovenstående begrundelser. Man er nået til en erkendelse af, at man har levet det liv, man kan ønske sig, og er ikke længere er interesseret i at sætte sig mål ud i fremtiden. Det er individuelt, hvornår denne tilstand indfinder sig, men rent aldersmæssigt er der tale om personer, som er højt oppe i årene.

Det er også oplagt, at der skal være forskellige sikringsmuligheder bygget ind i en sådan praksis, så man fx løbende følger op på, om personen fastholder sit ønske om ikke at blive genoplivet ved hjertestop.

I forlængelse af de to forslag ovenfor skal det nævnes, at en diskussion i Det Etiske Råd har været, om det giver mening at muliggøre forudgående fravalg af forsøg på genoplivning i det offentlige rum, hvis det må antages, at et sådant fravalg kun vil være relevant for forholdsvis få personer. En anden diskussion har været, om det lader sig gøre at håndtere den gradbøjning af hjælpepligten i det offentlige rum, som et sådant fravalg ville indebære. Nogle medlemmer vurderer, at dette ikke er tilfældet, mens andre har tiltro til, at det må være muligt at etablere sikre og velfungerende løsninger ved hjælp af teknologi. En tredje diskussion har været, om der bør stilles skærpede krav til habilitetsvurderingen, hvis fx yngre, raske mennesker ønsker at frabede sig forsøg på genoplivning efter hjertestop. Efter nogle rådsmedlemmers opfattelse er dette tilfældet, fordi ønsket som udgangspunkt må opfattes som uforståeligt. Andre medlemmer deler ikke den opfattelse og finder, at habilitetsvurdering bør have samme karakter i alle tilfælde.

1.2.5

Samtale mellem Lise von Seelen og Kirsten Halsnæs, medlemmer af Det Etiske Råd

Du har her mulighed for at høre to af rådets medlemmer fortælle om deres forskellige holdninger ved rådets arbejde med selvbestemmelse i forbindelse med genoplivning.

1.2.6

Aktiviteter

Herunder finder du forslag til forskellige aktiviteter, som tager udgangspunkt i aktuel litteratur og andet af rådets materiale.

At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet

Atul Gawandes ”At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet” handler om oplevelsen af dødelighed i dag.

Fra indledningen: ”Denne bog handler om det moderne menneskes oplevelse af dødeligheden – om, hvad det vil sige at være væsner, som ældes og dør; om, hvordan lægevidenskaben har ændret den oplevelse, og hvordan det ikke har…..” og videre ”Man behøver ikke tilbringe megen tid sammen med ældre eller døende mennesker, før man oplever, hvordan lægevidenskaben svigter de mennesker, det er meningen, den skal hjælpe. Livets sidste dage går med behandlinger, der gør os omtågede og udmarver vores kroppe i håbet om en flig af bedring. Vi tilbringer vores sidste dage på institutioner – plejehjem og intensive afdelinger – hvor standardiserede og upersonlige rutiner afskærer os fra alt det, der giver livet mening. Vores modvillighed til ærligt at undersøge oplevelsen af at ældes og dø har forstærket den skade, vi påfører mennesker, og frataget dem den mest basale trøst, som er det, de allermest har brug for. Det, at vi ikke kan se livet i sin helhed, at vi ikke ved, hvordan mennesket kan leve livet fuldt ud helt til livets afslutning, gør, at vi tillader, at vores skæbne i sidste ende kontrolleres af en absolut lægevidenskab, teknologi og fremmede mennesker.” (s. 19-20)

Fra bagsideteksten: ”Han lærer os at acceptere livets grænser. Det endelige mål er, trods alt, ikke en god død, men et godt liv – helt frem til slutningen”.

Forslag til aktivitet: Læs bogen.

At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet
Atul Gawande (Lindhardt og Ringhof, 2016)

På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet

Lotte Blicher Mørk skriver i bogen ”På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet” om den indsigt, hun som præst på Rigshospitalet har fået i livets og dødens intensitet gennem mødet med mennesker.

Om sproget vi anvender, når vi taler om livets afslutning:

”Mange af de metaforer, jeg hører på Riget, bruges af det sundhedsfaglige personale til at beskrive, hvordan patienter og deres nærmeste håndterer de situationer, de nu engang er blevet sat i….En del af de metaforer tilhører, hvad jeg kalder en særlig kampkategori, ja, til tider krigskategori….Der bliver talt om, at man er nødt til at magte sin sygdom, at man skal kæmpe for at blive rask, at problemet skal løses, at man ikke må opgive, for så taber man, at man skal bekæmpe, at man er blevet angrebet, overmandet eller invaderet. ”

Hvilken betydning – på godt og ondt – kan denne brug af sproget give?

Lotte Blicher Mørk skriver i bogen: ”Der var engang en patient, der sagde til mig, at han aldrig havde følt sig så forladt, som da den læge, der havde fortalt ham, at han var uhelbredeligt syg, derpå rejste sig og forlod ham”.

Prøv i grupper at sætte ord på, hvordan I definerer henholdsvis lidelse og eksistentiel omsorg.

Hvilke udfordringer kan man som sundhedsperson møde i denne form for omsorg? Hvordan kan en situation, som ovenfor beskrevet, undgås?

Kan pleje og omsorg for døende patienter og deres familie udløse følelsesmæssig belastning og stress hos sundhedsprofessionelle? Hvordan kan det komme til udtryk? Er der særlige situationer eller omstændigheder, der giver større belastninger end andre – og i så fald hvilke? Hvordan kan det håndteres?

Lotte Blicher Mørk skriver om synet på ”ressourcestærke” pårørende: ”I en situation, hvor man er komplet magtesløs, skal vi alle have lov til at være lige sårbare ... blot fordi en familie umiddelbart forekommer stærk, og måske også vil vise sig at være det, skal de ikke bære på, at omgivelserne tillægger dem evner, styrker, kræfter eller overskud, som de ikke har.” (s. 36)

Svigter man som sundhedsperson undertiden pårørende, der virker ”ressourcestærke”? Diskuter i gruppen, hvad der i så fald ligger bag, og hvordan man kan undgå dette.

På en måde skal vi dø. Fortællinger om livet
Lotte Blicher Mørk (Gyldendal, 2016)

Om den nødvendige samtale

Det Etiske Råds udtalelse om den nødvendige samtale opstiller rådet en række væsentlige spørgsmål angående den nødvendige samtale:

 • Hvornår og hvor ofte skal den nødvendige samtale afholdes?
 • Hvordan sikres det, at den nødvendige samtale afholdes og afholdes på en frugtbar måde?
 • Hvordan sikres det, at samtalen efterfølgende faktisk får indflydelse på behandlingsforløbet?
 • Hvordan kan den enkelte sundhedsperson støttes i at gennemføre samtalerne?
 • Hvor højt skal den nødvendige samtale prioriteres i forhold til andre indsatser?

Diskuter disse spørgsmål med dine kolleger fx på en temadag på afdelingen/afsnittet/centeret.

Du kan også på en temadag anvende konceptet fra Det Etiske Råds og Det Nationale Sorgcenters debatarrangementer om ”En livsnødvendig samtale” (afholdt foråret 2018).

Hvis du har nogle spørgsmål eller andet i forbindelse med planlægning af et lignende debatarrangement, er du velkommen til at kontakte Det Etiske Råds sekretariat på mail kontakt@etiskraad.dk

Om genoplivning

Herunder kan du læse 4 beretninger, som indeholder eksempler på de problemer, der kan opstå i forbindelse med genoplivning og føre til, at personer forsøges genoplivet, selv om det forekommer meningsløst og uetisk. De blev sendt til rådets arbejdsgruppe om etik ved livets afslutning forud for gruppens møde med personale på Vigerslevhus Rehabiliteringscenter i Valby. Rådet finder dem repræsentative for de eksempler, som blev nævnt af andre aktører, som arbejdsgruppen havde kontakt med.

Diskuter med dine kolleger, hvordan de beskrevne situationer kunne være undgået eller håndteret anderledes.

Genoplivning af tydeligt død borger

En sygeplejerske blev tilkaldt, fordi nattevagten på en kommunal ældreinstitution fandt en borger livløs ved tilsyn. Borgeren var kølig med begyndende dødsstivhed. Der blev foretaget alarmopkald til alarmcentralen, som bad plejepersonalet om at starte hjertemassage og om muligt benytte hjertestarteren. Da akutlægen ankom, bemærkede han, at situationen mest af alt måtte betegnes som ”usømmelig omgang med lig”. Han kritiserede, at der heller ikke hos denne borger på forhånd var taget stilling til, om genoplivning skulle forsøges ved hjertestop, idet det tydeligvis ikke var første gang, han stod i denne situation.

Manglende registrering af ønske om ikke at blive genoplivet

En ældre mand var indlagt på en genoptræningsafdeling. Han var svækket og mente selv, at det gik ned ad bakke med helbredet. Hans praktiserende læge var på besøg og talte med manden, hans datter og sygeplejersken. Undervejs i samtalen sagde den ældre mand, at hvis han nu skulle falde om med hjertestop, så måtte personalet endelig ikke ”gøre noget”, så ville han have lov til at dø. Han blev bakket op af datteren. Efter samtalen bad sygeplejersken lægen om at notere mandens ønske i journalen. Lægen sagde, at det kunne han desværre ikke, da han ikke vurderede, at den ældre mand var alvorligt syg eller uafvendeligt døende. Personalet på genoptræningsafdelingen var derfor fortsat forpligtet til at starte genoplivning og kalde 112 ved hjertestop på trods af deres kendskab til mandens ønske.

Manglende tilstedeværelse af person med tilstrækkelig kompetence

Et barn i teenagealderen var indlagt på en hospitalsafdeling med kræft, som havde spredt sig. Kemoterapien havde ikke længere effekt. Barnet var sengeliggende, tiltagende svagt og sovende. Det sidste døgns tid havde der stort set ikke været kontakt. Barnets mor er på stuen. Sygeplejerskerne havde flere gange bedt lægerne om at tage stilling til, om genoplivning skulle forsøges ved hjertestop. Lægerne havde endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om genoplivning ved hjertestop, da de ønskede at se tiden an og ville drøfte spørgsmålet på en kommende konference. Om formiddagen er en overlæge på stuegang. Overlægen og barnets mor sidder og taler sammen på stuen. Imens de taler, ændrer barnets vejrtrækning sig og bliver svagere. De to aftaler, at der ikke skal gøres yderligere, og kort efter udånder barnet med sin mor i hånden og overlægen ved siden af. Hvis overlægen ikke havde været til stede på netop dette tidspunkt, havde sygeplejersken eller en eventuel yngre læge været forpligtet til at starte hjertemassage og øvrige genoplivningsforsøg.

Manglende accept af pårørendes tilkendegivelser

En sygeplejerske bliver kaldt til en gammel dame på et plejehjem. Hun er blevet dårlig med besværet vejrtrækning, der er forværret i løbet af nogle timer. Hun kan ikke selv give udtryk for, om hun ønsker at komme på hospitalet, men hendes datter er på besøg, og datteren ønsker helst ikke, at hendes mor skal indlægges. Sygeplejersken og datteren bliver enige om at kontakte vagtlægen. Mens sygeplejersken taler med vagtlægen i telefonen, forværres vejrtrækningen og ophører, og den gamle dame bliver livløs. Vagtlægen i telefonen insisterer på, at sygeplejersken skal starte genoplivning med hjertemassage, og han vil sende en ambulance. Datteren græder, skubber sygeplejersken væk og insisterer på, at hendes mor skal have lov at være i fred. Sygeplejersken er i et dilemma, fordi hun juridisk set er forpligtet til at følge lægens anvisning, men samtidig forekommer det hende meget forkert at skulle gå imod datterens ønske.

Du kan i rådets udtalelse (s. 10-12) læse, hvordan rådet - med udgangspunkt i disse 4 beretninger - gør sig nogle overvejelser om de udfordringer, der er ved at gå fra enkeltsager til rammer og regulering

1.3

Pårørende

Her kan du finde tekster samt interview med en forsker, der har arbejdet i mange år med udvikling med fokus på de pårørende. Du kan også finde materiale til refleksion og/eller dialog.

Pårørende er en vigtig ressource for alvorligt syge mennesker i livets sidste fase. I de nordiske velfærdssystemer er ældreomsorg en offentlig opgave. Alligevel viser undersøgelser, at de pårørende også i Norden spiller en vigtig rolle i forhold til omsorgen for ældre og syge. I en dansk undersøgelse blandt 156 pårørende til skrøbelige ældre fandt man, at mere end 95 % af de pårørende hjalp den ældre. Heraf hjalp næsten 41 % hver dag. Det var for de flestes vedkommende praktisk, administrativ og psykosocial hjælp, der blev ydet; kun 20 % hjalp med personlig pleje[1]. En undersøgelse gennemført ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at de fleste danskere (94 %) på tværs af offentlig og privat hjælp primært forventer at få hjælp fra den allernærmeste familie[2].

Samtidig er de pårørende også selvstændige individer og kan have behov for både støtte i sygdomsforløbet og i sorgen over tabet. Sorgen og konfrontationer med tabet udgør en væsentlig belastning af de pårørende og kan have følelsesmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser for dem. Pårørende til alvorligt syge patienter kan således have en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser. Der er de senere år kommet et tiltagende fokus på de pårørendes egne behov for støtte.

De særlige udfordringer, som pårørende oplever, når den døende er i hjemmet, behandles under temaet ”Den sidste tid hjemme” i del 2 om ”Sundhedsvæsenets tilbud”.

1.3.1

De pårørende som omsorgspersoner og som samarbejdspartner

De pårørende spiller en vigtig rolle i livets sidste fase. Rollen som omsorgsperson og som samarbejdspartner rummer såvel glæder som udfordringer.

De pårørende som omsorgspersoner

De fleste pårørende ser omsorgen for den syge som en naturlig del af familierelationen. De kan udtrykke deres kærlighed til den syge ved at yde støtte og omsorg i en vanskelig tid, og for dem selv kan det være en positiv oplevelse, som giver mening og trøst i sorgen. Mange pårørende oplever en særlig form for glæde igennem den fælles oplevelse af livets afslutning for deres kære.

Uanset langt de fleste pårørende gerne vil og kan hjælpe, kan de pårørendes indtræden som ressourcepersoner utvivlsomt også være påvirket af de forventninger, som de føler bliver rettet mod dem. Det kan være følelsen af moralsk forpligtelse, kulturelle, samfundsmæssige og/eller forventninger fra det professionelle personale. Man kan blandt andet pege på, at der synes at være en stigende samfundsmæssig forventning om, at de pårørende indtræder som ressourcepersoner. Der er et pres på velfærdssamfundets økonomi og knappe ressourcer, og de pårørende kan måske opleve, at deres deltagelse i omsorgen er en nødvendig erstatning for en mangelfuld professionel indsats. At de ikke rigtig har noget valg.

Omvendt kan man hævde, at for en pårørende er rollen som omsorgsgiver til et menneske med en livstruende sygdom en livsbetingelse, som man ikke kan undsige sig. Også heri ligger et pres, som det kan være vanskeligt for de pårørende at håndtere. Det er ikke altid, at de pårørende ønsker – eller magter - at indgå i rollen som omsorgsperson. Omsorgsopgaven kan være forbundet med en betydelig arbejdsbyrde, som kan føre til fysisk og psykisk udmattelse, helbredsproblemer, stress, angst, depression, social isolation og en følelse af at være ladt alene. For nogle kan omsorgsopgaven være uoverskuelig på baggrund af mange andre opgaver, eller måske egen sygdom eller sårbarhed. Påføres den pårørende yderligere en følelse af ikke at kunne magte at bidrage til omsorgen for den syge, kan dette medvirke til en yderligere belastning.

Man skal derfor være opmærksom på de pårørendes personlige grænser for medinddragelse og vigtigheden i en afstemning af forventninger til, hvad de pårørende vil og kan påtage sig af opgaver. Det anføres i en kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen i forhold til pårørende til livstruet syge mennesker i palliative forløb, at meget tyder på, at en professionel indsats, som giver pårørende størst mulig frihed til at vælge, hvad de ønsker og magter at deltage i, kan gøre en positiv forskel for pårørende i sygdomsforløbet og det efterfølgende sorgforløb.[1]

Sundhedspersonens møde med pårørende

Sundhedsstyrelsen skriver i ”Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge”, at ved sundhedspersonens møde med pårørende handler det om ”at se” den pårørende og dennes behov – både som selvstændig individ og som den, der skal kunne støtte den alvorligt syge. Det handler om at afstemme forventninger om inddragelse og ansvar og om at etablere et samarbejde som ligeværdige partnere, der virker til patientens bedste. De pårørende er ikke en ensartet gruppe, idet der kan være store forskelle i forhold til ressourcer og behov, og de pårørende kan være udsatte på mange forskellige måder.

For de pårørende er der også noget andet og mere end de sundhedsfaglige problematikker på spil, idet sygdommen kan betyde fundamentale ændringer i de indbyrdes relationer i familien. De pårørende oplever ofte forandringer i de relationer, de har til den syge og i forhold til deres fælles historie, og disse ændrede roller samt tunge omsorgsopgaver kan være med til at give de pårørende følelsesmæssig belastning og stress.

Pårørende kan opleve forskellige reaktioner på de ændringer i relationer og roller, som svær sygdom ofte medfører. Rolleskiftet, som den syges afhængighed af hjælp medfører, kan være både vanskelig og smertelig. For ægtefæller kan det betyde opbrud i faste roller gennem et langt liv, og for (voksne) børn kan det føles som en indtrængen i deres forældres private sfære. Også for den syge kan det være vanskeligt at være i rollen som den, der modtager hjælp, og den syge kan ofte bekymre sig om at være en byrde for de pårørende.

De pårørendes sorg indtræder ofte i takt med, at den døende mister sine funktioner, og den daglige påmindelse af tab kan medføre et langstrakt sorgforløb. Følelser som sorg, magtesløshed og skyldfølelse er fremtrædende hos mange pårørende til døende patienter, og de pårørende har ofte et stort behov for at tale med andre om deres situation og de bekymringer for den syge og for fremtiden, som fylder hos dem.

Se også: ”Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge”, Sundhedsstyrelsen, 2012, samt ”Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom”, Sundhedsstyrelsen, 2016.

Undersøgelser tyder på, at der stadig er et stort potentiale for forbedring af de pårørendes situation i alvorlige langvarige sygdomsforløb.

Der kan henvises til Karen Marie Dalgaard, Pårørende til livstruet syge mennesker i palliative forløb. En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, 2015.

De pårørende som samarbejdspartner

Det professionelle perspektiv på den syges situation tager udgangspunkt i faglig viden og erfaring. De pårørende har ofte et andet perspektiv på den syges situation – et perspektiv som er bredere end det sundhedsfaglige perspektiv. De pårørende kender den syge og har viden om, hvad netop dette menneske har af vaner og behov, og dermed hvilke særlige udfordringer den nuværende tilstand giver. Dette har særlig betydning, hvis patienten selv er fysisk eller psykisk svækket, så det kan være vanskeligt at få en dialog med patienten om dennes ønsker og behov.

I en kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen[2] anføres, at ”flere undersøgelser viser, at de professionelle ikke nødvendigvis er ”bærere” af en faglig tilgang, hvor de pårørende har en naturlig plads i samarbejdet og inddrages aktivt i forløbet”. Dette kan indebære, at de professionelle ikke finder de pårørendes perspektiv væsentlig, at de pårørende holdes ude af samarbejdet, eller ”får tildelt” nogle mindre vigtige opgaver, som defineres af de professionelle. Manglende samarbejde om de pårørendes inddragelse kan give grobund for utilfredshed og en forskellig opfattelse af organisering af plejen og den syges behov. Nogle pårørende affinder sig med situationen, mens andre bliver vrede og udviser mistro mod de professionelle.

Når omsorgsansvaret skal deles mellem det faglige personale og de pårørende kan manglende inddragelse og dialog have store konsekvenser for forløbet. De pårørende vil måske se på personalet med mistillid og måle, veje og måske endda overvåge behandlingen og plejen af deres nære pårørende. Omvendt kan personalet opfatte de pårørende som krævende og en hindring for stedets normale rutiner. Uafklarede roller og forskellige forventninger og mål kan give konflikter, hvor den professionelles autoritet udfordres, og de pårørendes følelsesmæssige belastning forstærkes. Undertiden kan der endog opstå en ”magtkamp” mellem de pårørende og personalet om, hvem der har kontrollen eller ”magten” over plejen[3].

En tidlig afklaring af forventninger, roller og ansvars- og opgavefordeling og en løbende dialog er afgørende for et respektfuldt samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle og de pårørende.

Karen Marie Dalgaard fortæller i ”Pårørende til livstruet syge mennesker i palliative forløb. En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen” om de pårørendes behov for viden om sygdommens udvikling, dødsprocessen og dødens komme. Det har betydning for de pårørendes handlemuligheder og livsudfoldelse, at de får viden om sygdommens mulige udvikling, og hvad de kan forvente af sygdomssymptomer fremover. Det kan også være første gang, de pårørende oplever døden tæt på, og viden om dødsprocessens forløb og et vist tidsperspektiv har betydning for, at de pårørende opnår en vis følelse af kontrol i en ustabil og uforudsigelig livssituation. Hun fortæller også om et studie, der identificerede to typer pårørende. ”De synlige pårørende” tager selv kontakt til de professionelle og stiller selv spørgsmål. De føler sig velinformeret, medinddraget og set. ”De usynlige pårørende” tager ikke selv kontakt og har svært ved at opsøge hjælp og give udtryk for egne behov og ønsker. De føler sig ofte holdt udenfor og opgiver kontakten til de professionelle.

1.3.2

Interview med Karen Marie Dalgaard (sygeplejerske og forsker)

Karen Marie Dalgaard er uddannet sygeplejerske. Hun er cand.scient.soc. (2002) samt ph.d. i socialt arbejde (2007). Hun har mange års aktiv forskning bag sig inden for det palliative felt. Karen Marie har arbejdet på både hospice og i et palliativt team og har været særligt optaget af at udvikle den basale palliation, især på hospital og i eget hjem.

Karen Marie fortæller her i et interview om vigtigheden af at vise den pårørende omsorg. Hun har også nogle bud på, hvordan der kan etableres et tillidsfuldt og meningsfuldt samarbejde mellem de professionelle og pårørende, og hvilke kompetencer den sundhedsprofessionelle må udfolde i mødet med de pårørende. Interviewet med Karen Marie er delt op i 2 små film.

2

Del 2: Sundhedsvæsenets tilbud

Del 2 handler om sundhedsvæsenets tilbud til uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende. Fokus er her på sundhedsvæsenets rolle i livets sidste del. Du kan få viden om, hvad palliation er, og få indsigt i de vilkår som knytter sig til det valg, som nogle familier står over for at skulle træffe i forhold til, hvor den sidste del af livet skal tilbringes.

2.1

Når sundhedsvæsenet har en rolle i livets sidste del

Om værdighed, omsorg og privathed – under dette tema kan du finde tekster og interviews, der kommer ind på centrale værdier for sundhedsvæsenets møde med alvorligt syge og døende patienter. Du kan også finde materiale til brug for refleksion og/eller dialog.

Det danske sundhedsvæsen kan tilbyde behandling, pleje og omsorg gennem hele det enkelte menneskes liv – fra man bliver født, til man dør. Ny viden og nye behandlingsmuligheder har medført muligheder for at redde meget tidligt fødte børn i den ene ende af livet, og i den anden ende af livet undertiden at kunne udskyde dødens indtræden. Vi betragter det som fremskridt ud fra en grundlæggende værdi i vores kultur om menneskelivets absolutte værdi.

Næppe nogen vil mene, at livet skal forlænges for enhver pris. Når vi udnytter nye landvindinger inden for medicinsk viden og behandling til at holde døden på afstand, medfører det derfor også nogle afledte forpligtelser for sundhedsvæsenet til at yde tilstrækkelig bistand til, at den syge og de pårørende kan opleve en så god livskvalitet som muligt i denne tid. En tilstrækkelig og nærværende omsorg for alvorligt syge og døende kan være afgørende for den syge og de pårørendes oplevelse af, at livet stadig er værd at leve.

Værdighed, omsorg og privathed

Døden er en uomgængelig del af livet. Når et menneske nærmer sig døden, kan man ønske for denne person, at den resterende del af livet bliver bedst muligt, og at afslutningen på livet sker værdigt og i overensstemmelse med den pågældendes ønsker herfor. Men hvad betyder værdighed i denne sammenhæng, og hvordan sikrer man, at det opleves værdigt for personen selv? I denne tekst kan du læse korte introduktioner til nogle centrale værdier for mødet med patienter i livets sidste fase.

Værdighed

Når alvorlig sygdom og svækkelse medfører, at ens vilkår og liv ændres radikalt, og man bliver afhængig af andres hjælp, bliver behovet for at blive behandlet værdigt synlig. Værdighed kan udtrykkes som respekt for det enkelte menneske. Denne respekt skal imødekomme og rumme det enkelte menneske som en unik person med egne livsværdier, holdninger, erfaringer og ønsker.

Værdighed

Begrebet værdighed stammer fra det latinske ord ”dignitas”. Gennem tiderne har begrebet været knyttet til forskellige forståelser af mennesket og dets betydning.

Værdighed kan have en absolut/ubetinget værdi som udtryk for en grundværdi, der hører til ethvert menneske alene på grund af det at være menneske. Denne værdi er uafhængig af køn, alder, egenskaber, evner, status, nytte og andet. Værdighed som menneskeværd kan i denne betydning på grund af sin absolutte karakter respekteres eller krænkes, men aldrig blive frataget eller tabt af den enkelte. Denne form for værdighed fordrer respekt uanset vilkår og omstændigheder.

Værdighed kan også have en relativ/social-kulturel værdi forstået som en værdi, der kan opleves eller optjenes gennem interaktion i sociale sammenhænge. Værdighed forstået i denne betydning er defineret af den enkeltes opfattelse af egen værdighed og oplevelse af at blive behandlet med værdighed af andre. I modsætning til værdighed som absolut værdi kan en social-kulturel værdighed mistes i det enkelte menneskes opfattelse og oplevelse, når vedkommendes livssammenhænge ændres. Denne form for værdighed kan for alvor trues, når man ikke længere kan spise selv, ikke kan gå på toilettet mere eller ikke kan udtrykke sig længere.

Den absolutte form for værdighed er knyttet til det menneskelige liv som sådan. Denne form indebærer en grundlæggende respekt for menneskelivet under alle vilkår og uanset omstændighederne. Den afhænger ikke af personens egen selvforståelse, men har i højere grad at gøre med, hvordan andre bør opfatte den enkelte. Ud fra denne synsvinkel vil den enkelte have værdigheden i behold, uanset hvor hjælpeløs han eller hun er. Værdigheden opstiller etiske fordringer til andre om at behandle personen respektfuldt, den stiller derimod ikke krav til personen selv.

Den opfattede værdighed kan knytte sig til den identitet, som en person oplever, at andre anerkender ham eller hende for. Dette kan blandt andet referere til en persons position og status i samfundet og er som sådan foranderligt og socialt betinget. Værdighed kan også opleves som evnen til at træffe beslutninger på baggrund af de helt særlige forhold, som knytter sig til den enkeltes erindringer, erfaringer og indsigt. Denne form for værdighed får sit indhold ud fra begreberne integritet og autonomi og forstås som noget individuelt, tæt knyttet til den enkeltes selvforståelse og selvbestemmelse. Værdigheden kommer her til udtryk ved selvagtelse knyttet til den enkeltes selvforståelse, selvrespekt og selvbillede samt den oplevede agtelse fra andre. Det samme gælder for den form for værdighed, der opleves som en dyd, der skabes gennem en persons moralske holdninger og handlinger.

Man taler ofte om integritet og autonomi i sammenhæng med værdighed. Man kan udtrykke sammenhængen på den måde, at respekten for det enkelte menneskes personlige sfære og selvbestemmelse over eget liv understøtter personens værdighed. Et menneskes autonomi og integritet er fundamental for dets identitet - som igen er tæt knyttet til både den absolutte og den oplevede værdighed.

Omsorg – at sikre at det enkelte menneskes behov opfyldes

Mennesker, der er alvorligt svækkede af alder eller sygdom, kan opleve en begrænset autonomi og en særlig sårbarhed. De har ofte ikke styrken til klart at definere deres behov, ligesom det kan være vanskeligt for nogle at være i et afhængighedsforhold til det professionelle personale. Et centralt spørgsmål vil derfor være, hvordan det danske sundhedsvæsen kan sikre et værdigt liv for den døende på dennes egne præmisser under disse omstændigheder?

Omsorg

Omsorg stammer fra det tyske ord um + sorgen og betyder at kere sig om eller at sørge for. Der ses mange forskellige definitioner og betydninger af begrebet omsorg.

Om kernen i omsorg skriver Jørgen Husted[1]: ”Der er tale om en holdning til den anden, og at det man gør eller er indstillet på at gøre, sker for hans skyld, til fremme af hans bedste: Genstanden er ham og som den, han er... Omsorgen indebærer et skifte af perspektiv. I indlevelsen forsøger man at fornemme mandens oplevelse af situationen fra hans perspektiv, med andre ord indefra. I medfølelsen reagerer man på den andens situation betragtet fra et perspektiv udefra.”

Det sundhedsfaglige personale i det danske sundhedsvæsen er uddannet i og har til opgave at udøve omsorg for det menneske, som er i deres varetægt, på en professionel måde gennem behandling og pleje.

Omsorg til uhelbredeligt syge og døende vil som regel også indebære noget andet og mere end det rent medicinsk tekniske og faglige. Omsorg har også en følelsesmæssig side, som er knyttet til mellemmenneskelige relationer. At kunne fastholde at være den, man er, også når kræfterne svigter, har i høj grad betydning for oplevelsen af værdighed. En omsorg, der understøtter værdigheden, indebærer dels, at den syges behov opfyldes på en for denne specifikke person rigtig måde, og at det professionelle personale møder den syge med hjælp, tid, kompetencer og holdninger, der imødekommer netop dette menneskes behov. Dette rejser nogle centrale omsorgsmæssige udfordringer.

Respekt for den syges personlighed

Henvendelsen til den syge må ske på den måde, som passer dette menneske bedst. De fleste åbner i sådanne situationer gerne op for deres verden, når de møder ægte interesse hos andre (se også om privathed nedenfor). At åbne op for de tanker og ønsker, man har for den sidste del af livet, forudsætter en høj grad af tillid. Det gælder både tillid til, at hjælpen er tilgængelig, når den er nødvendig, og tillid til at den enkelte sundhedsperson påtager sig at tage vare på den syge og handle til dennes bedste.

At udvise lydhørhed over for den syges personlige historie og livssammenhænge kræver tid og indlevelse. Opmærksomhed på den enkeltes vilkår og sårbarheder er helt central for ydelse af omsorg på patientens egne præmisser. Mennesker kan have meget forskellige værdier, og på den baggrund have meget forskellige ønsker til den sidste tid og også til selve den måde, de ønsker at dø på. Omsorgen skal understøtte den syge i dennes tanker og ønsker for den sidste tid og dermed være brobygger mellem patientens egne ressourcer, og de ønsker som patienten har for denne tid.

Se også del 1 om livshistorier under temaet ”Den svære besked”.

Respekt for den syges selvbestemmelse

Kendskab til den enkelte som person og viden om denne persons livshistorie har også stor betydning for forståelsen af, hvornår og hvordan den syge ønsker at blive inddraget og få indflydelse. Der er mange forhold, som den syge ikke har – og heller ikke kan få - nogen indflydelse på. Desto mere er det vigtigt at se og imødekomme netop denne persons særlige behov og ønske om autonomi. Nogle mennesker har et stort behov for at kunne træffe beslutninger og være delagtiggjort i småt og stort, mens andre i højere grad føler det trygt og rart at overlade beslutninger til andre. Uanset om man har det på den ene eller den anden måde, er det helt fundamentalt for oplevelsen af værdighed at blive mødt med respekt af andre og at have selvrespekt. Selvrespekt hænger tæt sammen med den identitet, som personen selv oplever at have. Det kan fx være at se sig selv som et handlekraftigt og selvstændigt menneske. For mange er det formodentlig ikke mindre vigtigt, at andre personer oplever ham eller hende på en bestemt måde. Det kan være meget svært at opretholde en bestemt selvopfattelse, hvis den hele tiden modsiges af den opfattelse, man oplever, at andre har af én. Den fagprofessionelle må derfor gøre sig anstrengelser for at forstå, hvordan han eller hun bedst imødekommer netop denne persons behov for inddragelse.

Åndelig omsorg for døende

Det Etiske Råd skriver i sin udtalelse Åndelig omsorg for døende, at den faglige omsorg for døende må omfatte en omsorg for andet og mere end det rent fysiske. Åndelig omsorg omfatter både den specifikt religiøse omsorg og hensynet til de eksistentielle spørgsmål og bekymringer, som kan opstå hos ethvert døende menneske, uanset om disse spørgsmål og bekymringer hos den enkelte er mere eller mindre eller slet ikke præget af religiøse aspekter. Almenmenneskelig og åndelig omsorg for døende er noget, som må indgå i enhver sundhedsfaglig grund- og videreuddannelse. Sundhedspersonalet må være i stand til at forstå og så vidt muligt tage hånd om den døendes åndelige behov. Dette kræver en opøvelse i samtale med døende, og det kræver respekt og indlevelse.

Se også tema om ”Den svære besked” og tema om ”Palliation”.

Privathed

At miste kontrollen over sit eget liv og opleve en afhængighed af andre på baggrund af tab af hidtidige muligheder for at kunne klare sig selv, kan rokke ved den syges opfattelse af sig selv og sine relationer til andre. De fleste mennesker har behov for privathed forstået som et urørlighedsområde, der skal respekteres, beskyttes og bevares. Dette område indeholder vores helt private indre verden – hvad vi tænker, drømmer om, vores hemmeligheder, værdier, mål i livet, sympatier og antipatier og meget mere. Privathed kan have forskellig betydning fra person til person, og hvem der får adgang til vil også ofte variere fra situation til situation.

Privathed

Privathed som etisk begreb kan defineres som det enkelte menneskes ret til at være i en tilstand eller situation, hvortil andre kun har begrænset adgang.

At der eksisterer en ret til privathed begrundes normalt ud fra andre og mere grundlæggende værdier. Respekt for menneskets autonomi og hensynet til individets integritet er de to begrundelser, der oftest trækkes frem.

Man kan opleve behov for forskellige former for privathed. For nogle er det vigtigt at opretholde en fysisk urørlighedszone, og for andre kan det være vigtigt at opretholde en personlig sfære af urørlighed forstået på den måde, at man ikke ønsker andres indblik i sin personlighed og personlige anliggender. Også en territorial urørlighedszone har betydning for de fleste. For svækkede syge mennesker kan privathed i dens forskellige former have endog meget stor betydning, da krænkelse af privatlivets fred kan signalere nedvurdering og underkendelse af personens status som ligeværdigt og selvstændigt individ. Handlemåder, der krænker privatlivet, kan dermed udgøre en krænkelse af den syges værdighed.

Kropslig privathed

Den ”kropslige urørlighedszone” henviser her til det meget konkrete råderum, som voksne mennesker i den daglige livsførelse tager for givet, at vi kan disponere over eller ”holde for os selv”, hvis vi ønsker det. Et af de vigtigste elementer i denne urørlighedszone er kroppen, som vi normalt er meget selektive med at give andre personer adgang til – ikke mindst i nøgen tilstand. Det alvorligt syge menneske vil ofte have behov for hjælp til at kunne få dækket helt basale behov, som andre ser det som naturligt selv at kunne udføre. Det kan være hjælp til påklædning, til at komme op af sengen eller på toilettet samt til personlig pleje af mere eller mindre intim karakter. Omvendt er udførelse af personlig pleje central for den syges oplevelse af at kunne bevare sin værdighed på trods af sygdommen.

At plejepersonalet lukkes helt ind i den inderste personlige sfære kan være et vilkår, som den syge må acceptere. Indlevelse, forståelse og respekt for de individuelle behov, som det enkle menneske gennem ytringer og kropssprog giver udtryk for, er grundlæggende for patientens oplevelse af selvværd og bevarelse af værdighed gennem sygdommen og tab af færdigheder.

Noter

[1] Jørgen Husted: Etik og værdier i sygeplejen, side 45-46, Hans Reitzels Forlag, 2013.

2.1.1

Fortællinger fra et plejecenter

Her kan du læse et interview med Birgit, Camilla og Maria, hvor de fortæller om livet på et plejecenter og deres møde med beboere og pårørende. Birgit er centersygeplejerske og Camilla og Maria er social- og sundhedsassistenter.

Indflytning

Birgit: Når en borger flytter ind her, så har vi jo ikke været involveret i, hvorfor de kommer her, og hvem der har taget den beslutning. Nogle gange kan de have været her og set en lejlighed, og på den måde har vi så mødt borgeren og de pårørende, men når de så flytter ind her, så er beslutningen jo taget. Og det kan være borgeren selv, eller det kan være familien, der har svært ved at magte situationen derhjemme med borgeren.

Men vi planlægger altid inden for 14 dage at holde en forventningssamtale. Alle, som flytter ind her, får tildelt 2 kontaktpersoner – og til samtalen er en af kontaktpersonerne med, og jeg er med som sygeplejerske, og vores ergoterapeut og så pårørende og borgeren. Det er vigtigt med denne forventning for at afklare, hvem der gør hvad – hvad gør borgeren selv og hvad gør de pårørende - og hvad forventer vi hver især af hinanden. Det er den afklaring, der gerne skal vendes rundt på sådan et møde, så man får den bedste oplevelse af at være borger her på plejecenteret.

Camilla: Hvis man skal tale lidt om os – personalet i dagligdagen – så gør vi også hvad vi kan, for at få et godt møde med de pårørende og borgeren de første gange, hvor man bliver præsenteret for hinanden. Vi vil gerne præsentere os selv og vise, at vi er interesseret i borgeren, og at vi vil det bedste for de borgere, der kommer og skal bo hos os. Så for os er det lige så vigtigt, at vi giver et godt indtryk af os og stedet og også af de andre beboere, så man føler sig velkommen. Det synes jeg, vi gør meget for.

Men det er også meget forskelligt, hvordan beboeren har det, når beboeren kommer hos os. Nogen har måske haft en turbulent tid, inden de kommer hos os, og kan have svært ved at skulle flytte og lige pludseligt at være hos os - og andre ser med spænding og nysgerrighed frem til at skulle lære nye mennesker at kende. Men for de fleste er det en rigtig stor omvæltning at komme hos os, så det er også vores opgave at sørge for, at de bliver trygge ret hurtigt og lærer nogle bestemte personer fra personalet at kende. Der er som regel en lille gruppe af pårørende, som er meget væsentlige for de enkelte beboere, og det er også vigtigt, at de er lige så meget med indover, når borgeren flytter ind, og vi ikke bare kun tager os af borgeren – det er også vigtigt – men at vi inddrager dem og går dem i møde og giver dem hånden og siger goddag, og at de er ligeså velkomne her som beboeren er. Det er jo beboerens hjem, så derfor er de ligeså velkomne til at være her hos os – der er ikke besøgstid.

Birgit: Der er jo en årsag til, at borgeren er kommet, de kan ikke alt det, de har kunnet, så det er jo meget vigtigt, at de pårørende også kan komme med noget fortælling om borgeren.

Hverdagslivet

Camilla: Jeg synes, det er meget forskelligt, hvordan vores borgere klarer sig. Nogen bor her i flere år, og nogen bor her kun i 3 måneder, så er de faktisk allerede gået bort, og man mærker nok mere udviklingen hos dem, der bor her i lang tid, og så kan man nå at gøre rigtig meget for at skabe en god hverdag for dem.

Men der er også nogen, der aldrig rigtig accepterer, at de er syge og ikke kan så meget, som de gerne vil. Det der med at ældes og alderdommen, det takler man meget forskelligt, og det handler meget om, hvad man også har med i livet. Og nogen siger ”nåh ja, det er jo en del af det at blive gammel, og jeg synes ikke, det er rart”. Og det er ikke smadder sjovt at blive gammel, det synes de fleste, den har jeg tit fået at vide, ”lad være med at blive gammel og syg!” Men man kan alligevel nå til en accept og en erkendelse af, at jeg er jo også gammel, og jeg er 95, så selvfølgelig er der nogle ting, jeg ikke kan, og alligevel have en udmærket hverdag.

Men det er ikke alle, der har det - der er nogen, der ikke kan give slip på sit tidligere liv. Mange af vores beboere svinger lidt på det punkt, især det med at komme ud og være social - nogen har jo også demens - men vi kender det fra os selv, vi kan også have det lidt forskelligt fra dag til dag med vores humør og energiniveau og sådan, og det bliver jo nok endnu mere tydeligt, når man bliver ældre, og hvis man har forskellige sygdomme og skavanker. Nogen er meget sådan…”vi skal ud, for det holder vores rutiner og livet i gang”, men andre er mere skrøbelige og har brug for, at vi acceptere og respekterer, at de den dag måske har lyst til at være inde hos sig selv, og så sørger vi selvfølgelig for, at de får det mad og drikke, de skal have. Det er ikke sådan, at vi nu engang synes, at alle skal ud - sådan har vi det ikke, vi går meget op i at respektere og mærke efter… ”jamen jeg kan godt mærke på dig, du gerne vil være inde hos dig selv, det er helt fint”. Når man så kender borgeren efterhånden, hvis de har været der et stykke tid, så kan man godt sige – ”ved du hvad, jeg kan godt mærke på dig i dag, at det er sådan en dag”, og det giver også en tryghed for borgeren, at de ikke føler sig forkerte, når vi kommer og siger det.

Respekt

Camilla: Det er lidt svært at sætte ord på, fordi det er jo egentlig bare noget vi gør, mennesker med vores virke, og det er jo også noget, man har øvet sig på og øver sig på hver dag – at sætte sig ind i andre mennesker og mærke dem og observere dem også. Vi kigger meget på dem og lægger mærke til, hvor er de udfordret, og hvad er deres ressourcer, hvad kan de godt selv. Og det kan jo være alverdens ting og både fysiske ting og psykiske ting, der kan være svære. Så har de som regel også nogle sygdomme, og hvis man så kender lidt til, hvad de sygdomme indebærer, så kan man også vurdere ud fra det, og hvor er de henne i forhold til sygdomsforløb og sådan noget.

Når jeg går ind og skal møde en nye borger, så kan jeg godt være ... ikke nervøs, men sådan lidt spændt på, hvordan vi nu takler det her, for det er jo en lidt speciel situation faktisk. Hvis man skal vende den lidt om, og jeg skulle have hjælp af andre, så er det jo lidt grænseoverskridende på en eller anden måde. Nogle ældre har jo oplevet det ved, at de har haft besøg af hjemmeplejen, inden de kom hos os, men det er ikke alle, der har det, og de kan også have haft et sygdomsforløb, hvor de pludseligt er blevet syge, og så ender de her hos os.

Der er rigtig mange indgangsvinkler til det der, og man skal have en meget åben og fordomsfri tilgang til folk, også lidt ydmyg måske og ikke komme og være alt for overfusende og sådan – det er i hvert fald de fleste, der har det sådan. Men der er også nogle borgere, der er mest trygge i, at der er nogle mere bestemte typer, som kan gå ind og sige:” nu skal du gå i bad”, eller det kan være andre ting. Det kan være meget forskelligt, hvad folk føler sig tryg ved. Der er også nogen, der vil føle sig utryg ved, at der kommer en som mig, der er alt for sød og blød og rar og venlig, og de ved ikke rigtig, hvordan man håndterer det – men vi har forskellige personer i vores personalegruppe, og så finder vi ud af, hvor klinger det bedst - så der drager vi også rigtig meget nytte af hinanden og sparrer med hinanden. Men jo, man skal have et meget åbent sind og en meget åben holdning til folk generelt. Man skal ikke komme og mene alt muligt, ”for nu er du jo en gammel kone, og så er livet bare sådan”.

Der er også den vinkel, at når man møder en borger, så skal man selvfølgelig have sin faglighed med sig og være professionel. Men man skal også passe på med, at man ikke bliver det for meget. Det er meget forskelligt fra borger til borger, hvor stort et behov jeg som person har for at stå i min kittel og være i den. Nogle borgere kommer man tættere ind på livet af, hvis man også giver noget mere af sig selv. Hvis man nu synes, der opstår nogle lidt sværere ting, det kan fx være nogle psykisk svære ting, at man så faktisk er meget åben og ærlig selv og taler med borgeren om ens egne refleksioner og dilemmaer. Som eksempel så syntes jeg , det var svært at gøre det på en måde, som denne borger kunne lide – eller var tryg i det jeg gjorde og ikke blev ked af det og frustreret. Der måtte jeg jo så ærligt sige, at så må vi hjælpes ad og tale om, hvordan skal vi gøre det her og helt ned i mindste detalje i at bukke en arm på den rigtige måde. Og det kan godt være grænseoverskridende for mig at skulle gå så dybt ind i talen om, at jeg faktisk er usikker – og det er jo det sidste man har lyst til at være, når man er sammen med andre mennesker – og især i sådan en situation, hvor det er mig, der kommer ind med kitlen på og skal være den professionelle. Men jeg tror også, at de synes, at det er mere trygt – nogen gør i hvert fald – at jeg viser, at jeg er også bare et menneske, og jeg vil egentlig bare gerne have, at vi begge to får det bedste ud af den her situation. De fleste bliver jo trygge ved det, og så tror jeg også, at nogen faktisk føler, at de kan give mig noget igen – og det er jo også en form for værdighed. Det er måske også noget med, at når man er en lidt yngre pige som mig – det oplever jeg i hvert fald i forhold til de ældre damer, at de synes, det er rart at kunne give noget igen til andre mennesker ... det er nok en meget menneskelig ting for mange af os. Så dette her med at de lige kan støtte os i en lille bitte ting, hvad det end måtte være, det kan også give dem et eller andet.

Værdighed

Camilla: Det er jo meget forskelligt, hvordan man har det med sin krop, og hvordan man oplever det. Jeg tror, at mange, som ikke arbejder i det her fag, godt kan tænke – det synes jeg i hvert fald, når jeg snakker med folk om det – at for dem er det grænseoverskridende at skulle tænke på at vaske forneden og give tøj på og sådan nogle ting – og det er også ting man skal lære, synes jeg. Og det kan stadig være svært for nogen.

Det er en meget personlig ting og forskelligt fra person til person. Man kan ikke sige, at de fleste gamle damer har det svært med det, fordi nogen synes jo ikke, at det er noget problem og er sådan….”nå ja, det skal jo gøres, jeg skal jo vaskes”. Men det handler jo selvfølgelig også om, at vi gør det til en så tryg oplevelse som vi kan. At vi tænker over blufærdigheden, og at man ikke bare ligger der til skue for hele verden – at man sørger for, at de føler sig tildækket osv. Og når de så lærer én at kende, så føler de sig ofte mere trygge ved én. Der er flere, hvor vi guider dem til vask. Vi skrubber og gnubber jo ikke dem alle sammen fra top til tå. Rigtig mange kan jo mange ting selv. I sådanne situationer tænker jeg meget over, at jeg ikke bare står og ånder dem i nakken – det ville jeg selv synes var væmmeligt, og jeg ville få præstationsangst, om jeg nu vaskede mig ordentligt, hvis der stod én og kiggede på mig. Det handler også om situationssans – jeg laver lige noget andet, og imens har jeg øje på personen - og de fleste gange kan man også have en god dialog. Vi har også én hos os, der ikke altid er så glad for bad. Man kan også godt have lidt humor med ind over det: ”nu er det altså nu!”

Birgit: Vi har én, der aldrig har gået i bad selv, og mange gange bliver det så en vask fra top til tå ved håndvasken – for hun har aldrig gået i bad og ”hvorfor skal jeg så nu” – det må man så også respektere.

Genoplivning

Birgit: Vi har da nogle ældre, der udtrykker ... ”altså hvis mit hjerte holder op med at slå, så vil jeg dø, så vil jeg ikke genoplives”. ”Okay – så vil jeg kontakte lægen, så vi får dokumenteret, at du ikke skal genoplives”, og så informerer vi de pårørende om det. Det er altid vigtigt at have denne dialog, mens borgeren er fuldstændig frisk. Der kan nogle gange være et lille vink. Vi havde en, der døde på afsnittet, og så er der en anden borger, der giver udtryk for, at ”hvis jeg får hjertestop, så vil jeg altså ikke genoplives”. Fint, så tager vi den snak nogle gange – ”og er din datter klar over det” – og man ved, at det er altså en beslutning, som den borger står ved. Det er svært nogle gange, og især jo yngre de er eller afhængig af deres situation, for vi oplever også nogle gange, at der er nogle pårørende, der slet ikke har accepteret den situation, deres far eller mor er i ... det kan blive bedre, mener de.

Camilla: Nu synes jeg meget, at vi snakker om, at det er meget individuelt, og vi snakker meget om individer. Men et individ består jo også mange gange af sin familie og sit netværk. Så det er jo der, hvor vi også bruger meget krudt på pårørende, og hvem beboeren har en relation til. For den her person består jo også af sin familie – det kan vi ikke bare se bort fra. Så det er klart, at det kommer også til at være en stor del af vores arbejde at tage os af de pårørende og især lige til det sidste, der synes jeg i hvert fald selv, at jeg bruger nærmest lige så meget energi på de pårørende. Hvor er de, og hvad har de behov for, skal man trække sig, eller skal man være der, vil de tale eller ikke tale, har de hinanden, er der kun én pårørende, der er så mange ting...

Birgit: Men det er også noget med som personale at turde – også selv om de pårørende ikke ønsker det – at sige ”ved du nu hvad, din mor, hun er altså blevet rigtig dårlig, hun vil ikke spise, hun vil ikke drikke, hun kan ikke komme ud af sin seng mere, hun ønsker at dø” – eller ”vi vurderer, og vi har haft kontakt med læge osv., at hun ikke kan mere”, som personale at turde sige det, synes jeg også engang imellem.

Døden

‍Camilla: Det har også lidt med ens personlige kompetencer at gøre, altså det er jo meget forskelligt, hvor længe man har været i faget, og hvor gammel man er – det har også lidt at sige, hvad man har oplevet, synes jeg. Vi har også elever hos os, nogle af dem er ikke så gamle og har ikke oplevet så mange ting i deres liv endnu, og de kan godt synes, det er grænseoverskridende og overvældende at se, at der er nogen, der faktisk skal herfra. Når man så har været på en plejecenter i lang tid, så ved man godt, at det er jo en naturlig del af livet. Og det er jo næsten en ære at få lov til at hjælpe dem her til det sidste og sørge for, at det bliver en god tur osv. Hvor er vi heldige i Danmark, at vi har den mulighed.

Birgit: Og det er netop som du siger, at det skal være et godt liv lige til det sidste, og det er både for borgere og for de pårørende.

Camilla: Der, hvor jeg vil hen, er, at vi har jo også som personer vores baggrund og vores udfordringer. Jeg kan også lige have mistet min faster eller andet, og vi har også vores eget privatliv, der gør, at vi har vores udfordringer. Og der kan det godt være hårdt engang imellem at stå i sådanne situationer, og man kan godt være nødt til at sige fra og ikke have lyst til at deltage så meget, hvis man har mulighed for det, og det har man da som regel.

Birgit: Det er vigtigt, at man der er åben og ærlig.

Camilla: Ja præcis, og man kan også sige, at man lærer enormt meget om sig selv, når man står i den der situation. Og vi bliver da også rørte. Man kan aldrig være helt fuldstændig følelseskold - og da skal man nok også finde et andet sted at være, hvis man bliver det - men uanset hvilken relation man har til borgeren, så synes jeg altid, man bliver bevæget, når der er én, der kører herfra i en rustvogn. Og nogle gange, så bliver man også ked af det, fordi man har fået en tæt relation til enten de pårørende eller borgeren. Og så er der andre gange, hvor man ikke…ja man bliver bevæget, men tænker mere ”det var også godt, vi fik sendt vedkommende godt videre, det var jeg glad for, jeg var en del af og kunne hjælpe vedkommende med det”, så det er meget forskelligt, hvordan jeg oplever det, når de er døde.

Jeg havde en oplevelse med min kollega den anden dag, som faktisk blev meget ked af det. Hun blev bare så rørt over hele situationen og havde været meget inde hos denne borger. Men som hun også sagde, så er det faktisk mere de pårørende og deres reaktion, som hun reagerer på, fordi hun godt kan sætte sig i deres sted. Fordi som regel kan du godt sætte dig ind i, at borgeren er syg og gammel og skal dø, men det er jo forfærdeligt at miste nogen, og det kan de fleste af os jo godt sætte os ind i. Så afhængig af hvor gammel man er, og hvad man lige har inde på livet, så kan det godt ramme én, når man ser de pårørende være meget kede af det ... ja det kan godt være lidt hårdt.

2.1.2

Interview med sygeplejerske Berit Johnsen

Berit Johnsen er sygeplejerske på Rigshospitalet og arbejder i et ambulatorium under Onkologisk Klinik, som yder specialiseret palliativ behandling. Berit har arbejdet som sygeplejerske i det palliative felt i 15 år, både på sengeafsnit og i ambulatorier.

2.1.3

Aktiviteter

Herunder finder du forslag til aktiviteter til at arbejde videre med temaet.

Værdighed og omsorg

Tag med udgangspunkt i to små fortællinger en snak med dine kolleger om værdighed. Inddrag gerne egne oplevelser og erfaringer i diskussionen. Du kan også anvende fortællingerne til egne refleksioner.

Bløde løg (uddrag af novelle)

”Se hvor lækker. Hakkebøf med løg og tilbehør. Spis nu din mad, Gamle-Ole!”

Han nikkede i stedet for at sige, at han foretrak, at hun talte til ham som et voksent menneske. Han havde trods alt været rektor på et amtsgymnasium og havde været vant til en vis respekt. I starten havde han insisteret på at blive kaldt Ole Magnussen, eller hr. Magnussen, men han blev træt af at påtale det. For det første nikkede de ivrigt for at give udtryk for, at de lyttede aktivt uden at være i stand til at huske det en halv time efter. For det andet var der så mange afløsere, der bare fik halve beskeder fra afdelingslederen og gik fortravlede rundt. Han var Gamle-Ole, eller i bedste fald bare Ole, her. Efternavn, uddannelse, titel, status – alt var sivet bort.

Han havde været kendt for sin positive indstilling til moderne undervisning og utraditionelle metoder. Han havde skrevet lærebøger og holdt foredrag om den særlige ånd, der herskede på hans gymnasium. Og her sad han så og måtte tåle et tåbeligt øgenavn. Tilmed ubegavet. Han havde aldrig spildt tid på et så intetsigende spil som banko. Øgenavnet kunne måske være morsomt, hvis man bare havde haft en at grine sammen med.

Fra novellesamlingen Det værste til sidst, af Anne Hjælmsø.

Difficile (uddrag af novelle)

Veras hørelse var perfekt, og hendes øjne havde stadig det, Egon i sin tid havde kaldt for falkeblikket. Hendes smags- og lugtesans var også helt intakt, skønt hun var fyldt 95. Men så var der heller ikke mere godt at sige om hende. Alt andet havde hun mistet.

Hun vidste godt, at hun lugtede. Hun fornemmede selv den søde møddinglugt, som ved en langsom fermentering. Sløve lukkemuskler og åbninger tillod, at safter og lugte forlod hende uden kontrol. Sygeplejersken, der stod i døren, havde rynket sin pande, sikkert også mund og næse, som Vera ikke kunne se for mundbindet. Mon hun havde fået det værre? Smerterne i tarmene var onde, men sådan var de altid.

De burde gøre det af med hende. Det ville være let for dem, men var selvfølgelig ikke tilladt. Hun havde selv fået sin gamle kat aflivet, da den begyndte at skide væske og blive tynd. Det var et tragikomisk samfund. Man passede levende døde, men levende gamlinger, der sukkede efter beskedne opmuntringer, som nyopgravede kartofter, eller en støttende hånd på en lille tur i en duftende jordbærmark, det havde man ikke midler til. Vera tænkte på de rigtige jordbær, Dybdahl, som hun plukkede og proppede i munden på Egon for så længe siden. Ak, hyld og sommerdufte, det var en sødme, som var for udgiftstung til, at de hungrende gamle kunne få del i den. Men hendes sølle krop kunne få pengepungen op. Mon ikke hun lå der og osede 5000 kroner af om dagen? Måske mere.

Fra novellesamlingen Det værste til sidst, af Anne Hjælmsø.

Tag evt. udgangspunkt i spørgsmålene:

 • Hvilke forskellige former for værdighed er på spil i de to uddrag af noveller?
 • Kan omsorgen blive en barriere for værdigheden?

Livshistorier

Læs mere om livshistorier i del 1 og overvej om – og i så fald hvordan – livshistorier kan inddrages i plejen af alvorligt syge mennesker.

Territoriale krænkelser

Sociologen Erving Goffman har sat fokus på, at indlæggelse på institution ofte medfører en grundlæggende ændring af personens tilværelse herunder et angreb på den personlige integritet og sociale liv. Personen ankommer til institutionen med et bestemt billede af sig selv som person og et socialt adfærds- og holdningsmønster, som har baggrund i hjemlige vaner og miljøer. Ved indlæggelsen indledes en række ofte utilsigtede angreb på personens selvbestemmelsesret og civile personlighed. En krænkelsesproces, som betyder, at personen ”programmeres” i forhold til institutionens rutiner, objektiveres, ensrettes og berøves identitetsudstyr som personlige ejendele og tøj. Desuden krænkes personlighedens territorium og integritet, idet det værn, personen normalt har mellem sig selv og omgivelserne, forceres[1].

Diskuter teksten fra novellen herunder med dine kolleger i perspektivet ”territoriale krænkelser”. Kan man bruge tanken om territoriale krænkelser til at understøtte patientens livsudfoldelse under ophold på institution?

Den sidste plads (uddrag af novelle)

”Goddag, Aase. Jeg har forstået, at du har forsøgt at få mig i tale. Der er meget travlt for tiden, og jeg deltager også i et efteruddannelseskursus, så ….Jeg har fået at vide, at du har bedt om en pladsflytning ved bordene. Det er en ting, som af administrative årsager desværre ikke kan lade sig gøre. Du har så her i week-enden benyttet dig af, at afløserne ikke er så meget inde i vores regler. Jeg har forstået, at du simpelthen byttede om på skiltene og satte dig ved det eftertragtede bord. Det er ikke i orden, Aase. Derfor har vi også i dag genplaceret jer på de gamle pladser. Det skaber unødig uro, hvis man ændrer ting her”.

”Ja, jeg byttede pladser med fuldt overlæg. Det har jeg en særlig grund til, hvilket ingen af hjælperne har spurgt ind til, selvom jeg ved, at flere af dem lige har været på kommunikationskursus. Men personalet ville ikke lytte til min anmodning, og du havde ikke tid til et møde. Det her er et plejecenter, men det er også mit hjem. Jeg er af helbredsmæssige årsager tvunget til at bo her og er dermed også tvunget til at spise i flok med fremmede mennesker, som jeg ikke selv har valgt at være sammen med”...

Da Margit (datteren) trådte ind ad døren, kunne Aase med det samme se på hendes ansigt, at hun kendte til sagen. ”Jeres afdelingsleder ringede, jeg kan forstå, at du har overtrådt nogle regler og har taget en andens plads. Hvorfor gør du dig ud til bens på den måde? Du risikerer jo at blive udstødt af fælleskabet”.

”Hvilket fællesskab?”

”Ja, de andre beboere. Det er jo dine naboer og….æh….dine venner”.

”Som bekendt er venner, noget man vælger. Det er det jeg har forsøgt at gøre, ved at prøve at sidde sammen med et par mennesker, som jeg har noget at tale med om”.

”I kan vel tale sammen andre steder.”

”Du optræder, som om du var mor til mig, og jeg gik i børnehave og havde taget en rød plastikspand fra en af de små, Margit. Men jeg har hverken mistet min dømmekraft eller forstand, fordi mine ben ikke vil mere. Alle behandler mig som et barn”.

”Kan du ikke bare falde til ro her. Et vinduesbord, helt ærligt, mor, det lyder som en skoleklasse, hvorfor er det så vigtigt, at du vil sætte dit forhold til personalet på spil for det?”

”Jeg har intet forhold til personalet, men jeg ønsker at få et forhold til Mathias, som sidder ved det bord”.

Fra novellesamlingen, Det værste til sidst, af Anne Hjælmsø

Overvej sammen hvilken betydning rum, tid, aktivitetsniveau på afdelingen/stuen og tilstedeværelse har for patientens muligheder for livsudfoldelse og livskvalitet. Overvej også hvilke forbedringer der er mulige på jeres eget arbejdssted.

[1] Se Karen Marie Dalgaard, ”Livsudfoldelse i dødens rum” i Karen Marie Dalgaard og Michael Hviid Jacobsen (red.), Humanistisk palliation, Hans Reitzels Forlag, 2011, s. 371-372.

2.2

Om at leve den sidste del af livet

Palliation, hospice og den sidste tid derhjemme – under dette tema kan du finde tekster, interviews og forskellige former for materiale, der kan anvendes til refleksion og/eller dialog.

Nutidens mennesker ønsker at blive taget med på råd og være medbestemmende omkring livets vigtige spørgsmål. Dødens snarlige komme kan være et voldsomt brud i det liv, som den enkelte havde set for sig. Man kan da blive tvunget til at tage livet op til revision og træffe nogle valg om, hvordan livet skal leves i den uafvendelige og uundgåelige proces, der leder op til døden. Døden skal være en god død. For de fleste hænger livskvalitet og dødskvalitet uløseligt sammen. Tal viser, at de fleste alvorligt og uhelbredeligt syge patienter og deres pårørende prioriterer livskvalitet højere end forlængelse af livet. Valgfrihed med hensyn til hvor den syge gerne vil dø, medbestemmelse i den sidste tid, mulighed for professionel omsorg og smertelindring og ikke mindst at kunne have sine kære omkring sig er alt sammen forhold af afgørende betydning for oplevelse af livskvalitet.

Et sundhedsvæsen, der har som sit erklærede mål at have mennesket i centrum, har en særlig opgave, når det gælder uhelbredeligt syge mennesker. I dag er der i forhold til for blot få år siden for en døende patient og dennes familie flere muligheder for at vælge, hvor og hvordan den sidste tid skal leves. De tilbud, som samfundet og sundhedsvæsenet giver, har afgørende betydning for mulighederne, da en familie kun sjældent på egen hånd kan klare de udfordringer, som denne tid byder på.

Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden af liv i dine år

ABRAHAM LINCOLN

2.2.1

Palliation

Her kan du få mere viden om den fælles grundlæggende menneskeopfattelse bag hospicetankegangen og palliation. Du kan få nærmere viden om palliation, hvad formålet med palliativ behandling er, og hvad den kan indebære. Du kan også læse Det Etiske Råds overvejelser om den palliative indsats i Danmark.

Målet på en sygehusafdeling er helbredelse. Når helbredelse ikke længere er mulig, ændres målet for den medicinske behandling, og lindrende behandling kommer i fokus. Målet for den lindrende behandling er opnåelse af livskvalitet i den sidste tid og dermed mulighed for at gøre denne tid mindre lidelsesfyldt og mere fredfyldt.

Som følge af stigende levealder samt bedre diagnostik og behandlingsmuligheder er der i dag flere, der lever længere tid med en uhelbredelig sygdom, fx en kræftsygdom, end tidligere. Det har ført til en stigning i antallet af patienter, som har behov for palliativ (lindrende) behandling, og en del patienter modtager palliativ behandling længe – nogle endog i årevis.

Palliation er et relativt nyt fagfelt inden for sundhedsvæsenet og supplerer det rent medicinske og kliniske blik på dødsprocessen, dødens indtræden og sorgen. Den palliative indsats retter sit fokus mod lidelse og det lidende menneske.

Om palliation

Palliation er nært forbundet med hospicetankegangen, da de udspringer af en fælles menneskeopfattelse.

Hospicefilosofiens menneskesyn

Hospicetanken og den dertil knyttede palliative indsats kan siges at bygge på et bestemt menneskesyn eller en bestemt hospicefilosofi, som en af stifterne af bevægelsen, Cicely Saunders, formulerede på følgende måde:

“You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully but to help you live until you die.[1]”

Ifølge cand.cur. og sygeplejerske, Kirsten Kopp, medfører dette, at det palliative plejepersonale bør have et bestemt fokus på det menneske, de møder i deres praksis:

”Det vigtigste er, at den syge oplever at blive mødt som et helt menneske og ikke bare som en diagnose eller nogle symptomer. Det vil sige, at det er vigtigt at møde den anden som et menneske, der har levet et liv, har en personlighed, en familieskæbne, nogle vaner, interesser, normer og et hverdagsliv, som de fleste faktisk har haft glæde ved. En livshistorisk samtale med patienten kan netop uddybe disse aspekter, og indsigten i dem giver grundlag for planlægning og samarbejde, og de kan sikre den individualitet, der er så vigtig for at begribe den syges fortid og nutid samt de håb om fremtiden, som den syge og familien bærer med sig.[2]”

At den palliative indsats skal opfattes som en meget bred form for indsats fremgår også af WHO’s definition fra 2002, der her citeres i dansk oversættelse fra Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats[3]:

”Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.”

Den palliative indsats består med andre ord ikke nødvendigvis først og fremmest af medicinsk sygdomsbehandling, men skal også omfatte psykologisk og åndelig omsorg for den syge, hvor samtalen og nærværet er det bærende i kontakten. Lidelse opfattes således også som lidelse i eksistentiel eller åndelig forstand, og hensigten med den palliative indsats er blandt andet at lindre denne form for lidelse, som kan have mange former alt afhængig af patientens situation, livssyn og fremtidsplaner. Der kan fx være tale om angst for at skulle dø; angst for selve dødsprocessen; vrede og magtesløshed i forhold til det grundvilkår, som døden udgør i menneskelivet; bekymring i forhold til, om de efterladte vil kunne klare sig selv; sorg over at skulle forlade sine kære; sorg over ikke at kunne færdiggøre sine livsprojekter og meget mere.

Sygdomsbehandling og omsorg skal dog ikke opfattes som to helt forskellige former for indsats. Tværtimod vil de ofte være integrerede med hinanden fx på den måde, at et løfte om smertebehandling kan indgå som et af midlerne til at dæmpe patientens angst for dødsprocessen eller omvendt, at samtalerne med patienten om dennes bekymringer kan være med til at udpege, hvad den rigtige behandling er for netop denne patient.

Den palliative indsats har som nævnt ovenfor ikke i sig selv et helbredende sigte, formålet er i stedet at lindre patientens lidelser i bred forstand, herunder naturligvis også fysiske lidelser i form af fx smerte, kvalme eller vejrtrækningsproblemer. Tidligere forstod man det sådan, at den palliative indsats først satte ind, når sygdomsorienteret behandling som for eksempel kemoterapi blev opgivet. Sådan opfatter man det ikke længere, idet den palliative indsats anses for at kunne finde sted parallelt med aktiv og sygdomsrettet behandling.[4] Hvornår palliativ indsats kan komme på tale, afgøres derfor ikke kun af, hvor i sygdomsforløbet patienten anses for at befinde sig. Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats, er det i stedet patientens behov, der er afgørende for, hvornår indsatsen påbegyndes.

Det fremgår af Det Etiske Råds udtalelse, Åndelig omsorg for døende fra 2002, at der er mange vanskelige dilemmaer knyttet til den palliative indsats, som det blandt andet af den grund er vanskeligt at opstille retningslinjer for udøvelsen af.

Som sundhedsperson skal man som udgangspunkt udøve omsorg ud fra en imødekommelse af det perspektiv, patienten selv har i forhold til sin situation og sin forståelse af, hvad der er godt for ham eller hende. Sundhedspersonen skal således bestræbe sig på at respektere patientens grænser og integritet, ligesom det er patientens værdier og håb for fremtiden, der skal være bærende for indsatsen.

Men der vil ofte være noget grænseoverskridende knyttet til dette at yde åndelig omsorg, fordi man som omsorgsgiver er nødsaget til at spørge ind til forhold, som er meget personlige og derfor normalt opfattes som private. Det er således ikke forhold, man normalt udfritter andre om, medmindre man på forhånd indgår i en særlig relation til dem som fx i et venskabs- eller kærlighedsforhold. Dette kan i sig selv skabe en vis forlegenhed i forhold til at yde omsorg, men dertil kommer, at der er mange forskellige bud på, hvordan omsorgen skal ydes for at gavne patienten mest muligt. At yde omsorg kan derfor i nogle tilfælde involvere mindst to store udfordringer: (1) at overskride patientens privathedssfære, og dette endda (2) uden at have sikkerhed for, at man kan yde en omsorg, patienten værdsætter. Den første udfordring – overskridelsen af privathedssfæren - er også knyttet til de fleste former for medicinsk behandling, men ofte er der her en større viden om, hvilken behandling der rent faktisk vil gavne patienten. Dette er dog heller ikke altid tilfældet i denne situation.

Åndelig omsorg ydes af flere forskellige faggrupper som fx sygeplejersker, læger, psykologer og sygehuspræster, hvilket måske er medvirkende til, at der er mange forskellige bud på, hvilken måde omsorgen kan eller skal udøves på. Der skal ikke her gives en nærmere og mere udtømmende beskrivelse af disse forskellige bud.

Ifølge sygehuspræst, Christian Busch, Rigshospitalet, ændrer patienternes oplevelser og lidelsesformer sig over tid. På et møde på Rigshospitalet med Det Etiske Råds arbejdsgruppe om etik ved livets afslutning fortalte Christian Busch således, at det for nogle årtier siden var almindeligt, at døende patienter undrede sig over deres skæbne og stillede spørgsmålstegn ved det rimelige i, at denne skæbne overgik netop dem – og om deres egen skyld i forbindelse med sygdommen. Mange fandt dette uretfærdigt og følte sig derfor forbitrede eller vrede. For vor tids mennesker er det største problem ifølge Christian Busch i stedet, at døden betyder afslutningen af de planer og projekter, mennesket er i gang med og har bygget sin identitet op omkring. I den forstand medfører døden et tab af kontrol, som for mange er ubærligt og giver anledning til overvejelser om, hvorvidt de har været gode nok til at forvalte deres liv. Hvor de tidligere talte om skyld, taler de mere om ansvar og skam i dag. At lidelsesformerne på denne måde kan ændre sig og altså også har en kulturel dimension, gør det naturligvis ikke lettere at yde palliativ omsorg ved livets afslutning.

Palliation i det danske sundhedsvæsen

Den palliative indsats leveres af forskellige sygehusafdelinger, hospicer, praktiserende læger og hjemmeplejen.

Den palliative indsats i Danmark er bygget op omkring flere forskellige indsatstyper, som også rent fysisk udøver palliativ behandling og omsorg flere forskellige steder, herunder på hospice, på en særskilt palliativ afdeling på et sygehus, på en anden sygehusafdeling eller i patientens hjem. Også hos den praktiserende læge udøves der palliativ indsats, ligesom hjemmesygeplejerskerne er en del af denne indsats. Der er således tale om en meget sammensat praksis, som det ikke er enkelt at danne sig et samlet billede af.

Faser i den palliative behandling

Sundhedsstyrelsen definerer flere faser i den palliative behandling:

 1. En tidlig palliativ fase, som kan vare år, og hvor patienten typisk fortsat vil være i livsforlængende (evt. helbredende) behandling.
 2. En sen palliativ fase, der typisk varer måneder, og hvor helbredende behandling er ophørt. Der er fokus på lindring og livskvalitet.
 3. En terminal palliativ fase, der varer dage til uger, hvor patienten i den sidste tid er uafvendeligt døende. Fokus er på lindring.

Der skelnes i det danske sundhedsvæsen mellem basal og specialiseret palliativ indsats. Den basale palliative indsats udføres af personale, som varetager palliation som én af mange opgaver.

Indsatsen foregår i almen praksis, i kommunalt regi (hjemmepleje, plejecentre) og på de fleste kliniske (ikke-palliative) sygehusafdelinger. Den specialiserede palliative indsats foregår ved regionale palliative teams, på palliative sengeafsnit på sygehusene og på hospicer, hvor palliation er kerneopgaven.

Den palliative pleje og behandling tager udgangspunkt i begrebet ”Total Pain”. Den palliative indsats tilrettelægges i tæt samarbejde med den syge og dennes nærmeste pårørende. Formålet med indsatsen er at fremme livskvalitet så vidt det er muligt ved at mindske de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er som følge af dette fokus tværfaglig.

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) blev oprettet i 2009 med det formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden i den palliative indsats i Danmark.[5] På centerets hjemmeside beskrives den palliative indsats på følgende måde:

 • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
 • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
 • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
 • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
 • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
 • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
 • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

Målgruppen for palliativ indsats er patienter med livstruende sygdomme og samtidige palliative behov og deres pårørende. Mange forbinder palliativ behandling med uhelbredelige sygdomme og stærke smerter. Sådan er det ikke mere. En palliativ indsats kan være relevant for alle patienter med livstruende sygdom.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2017 publikationen Anbefalinger for den palliative indsats

Der er mest viden om palliative behov blandt patienter med kræft, og kræftpatienter udgør stadig en meget stor del af de patienter, der modtager specialiseret palliativ indsats. Der er i dag et øgende fokus på tidlig palliativ indsats. At mange forbinder palliativ behandling med manglende håb og snarlig død kan imidlertid være en betragtelig barriere for en tidlig indsats. Du kan herunder høre interview med læge Lise Nottelmann, som arbejder med tidlig palliativ indsats i forhold til kræftpatienter.

Noter

[1] Citeret efter Kirsten Kopp: ”Hospicetanken” s. 50, s. 42-60 i Ved Livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling, Red. Regner Birkelund, Aarhus Universitetsforlag 2011.

[2] Kirsten Kopp (2011) s. 53.

[3] Se Anbefalinger for den palliative indsats

[4] Se Mogens Grønvold: ”Definition af den palliative indsats”, kapitel 1 i Palliativ Medicin – en lærebog, red. Mette Asbjørn Neergaard og Henrik Larsen, Munksgaard 2015.

[5] Centerets hjemmeside, rehpa.dk; se fx også: En kortlægning af den basale palliative indsats på sygehusene, listeoversigt over specialiserede palliative enheder i DK, Tal og Fakta, Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014. På Palliativguiden kan man få et overblik over de palliative tilbud i Danmark delt op på de enkelte regioner, se pavi.dk

2.2.1.1

Interview med læge Lise Nottelmann

Lise Nottelmann er læge og ph.d. studerende ved Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, hvor hun er ansat ved det palliative team under Onkologisk afdeling (kræftafdeling). Lise forsker lige nu i det, man kalder tidlig palliativ indsats, som handler om, hvordan man kan bringe den palliative indsats ind sideløbende med det forløb, som kræftpatienter har i onkologisk ambulatoriet. Du kan herunder se interviewet med Lise, opdelt i tre små film.

2.2.1.2

Overvejelser om den palliative indsats i Danmark

Det Etiske Råd offentliggjorde i 2016 en udtalelse om ”Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning”. I udtalelsen diskuterer Det Etiske Råd nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden.

Du kan herunder læse en forkortet version af den del af udtalelsen, som handler om ”den palliative indsats i Danmark”.

Det Etiske Råd gør sig i udtalelsen nogle overvejelser om den palliative indsats i Danmark og foreslår, at den udbygges, så palliativ behandling bliver et fuldgyldigt alternativ til livsforlængende behandling i den afsluttende fase i livet:

Det Etiske Råd anbefaler

Som en del af det samlede patientforløb skal der være bedre tilbud om palliativ behandling i ordenes fulde betydning, dvs. forstået som tidlig forebyggelse og lindring af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig karakter.

Om behovet for at inddrage den palliative indsats i behandlingsforløbet

Der findes flere undersøgelser, som indikerer, at der eksisterer et behandlingsparadigme i sundhedsvæsenet, som kan føre til, at patienter i livets sidste fase behandles i et omfang, som ikke er i deres egen interesse.

I en dansk undersøgelse fra 2013 gennemført af Palliativt Videncenter og Trygfonden fremgår det blandt andet, at der er et misforhold mellem, hvor danskerne ønsker at dø og den måde, vi faktisk dør på.[1] 5 % af de adspurgte tilkendegav således, at de ønskede at dø på et hospital, mens dette var det faktiske dødssted for 48,5 %. 55 % ønskede at dø i eget hjem, mens dette var det faktiske dødssted for 21,9 % – og endelig ønskede 27 % at dø på hospice, mens kun ca. 3 % faktisk gjorde det.

Et andet interessant tema i undersøgelsen er ønskerne i forhold til afvejningen mellem livslængde og livskvalitet:

”81 % af danskerne svarer, at god livskvalitet er vigtigere for dem, end at leve så længe som muligt. 5 % svarer, at det er vigtigst for dem at leve så længe så muligt. Den store gruppe af danskere, der angiver, at kvalitet i livet er vigtigere end længere levetid, kan tale for, at den lindrende indsats anses for vigtigere end en indsats, der kun har til formål at forlænge levetiden.”

Et væsentligt tema i forhold til afvejningen mellem livslængde og livskvalitet er, hvordan man taler om sygdom og sygdomsbehandling. Den måde, man taler på, kan i sig selv være med til at fastlægge behandlingens formål og fokus. Et meget anvendt udtryk er for eksempel, at man omtaler behandlingen som en kamp mod sygdommen. Metaforen ”kamp” indgår eksempelvis i standardvendinger som ”kampen mod kræften”, ”sygdomsbekæmpelse”, ”kampen for at overleve” osv. Der er ikke noget forkert i denne måde at tale på, men det er på den anden side vigtigt at være opmærksom på, at den kan være med til at fastlægge et fokus, der ikke altid er hensigtsmæssigt. Hvis patienten og sundhedspersonalet er fanget ind af metaforerne og ser dette at bekæmpe sygdommen som den primære opgave, kan det fjerne fokus fra den døende patients hverdag og mulighederne for at få denne hverdag til at fungere på en meningsfuld måde i den sidste tid. Men på et eller andet tidspunkt i forløbet kan det være på sin plads at stoppe med at kæmpe og indstille sig på den forestående død. Livet skal ikke være en olympisk disciplin indtil det sidste øjeblik.

Palliativ behandling som alternativ og supplement til medicinsk behandling

Efter Det Etiske Råds opfattelse er det vigtigt, at den palliative indsats udgør et fuldgyldigt og fuldt udviklet alternativ til livsforlængende behandling. Hermed menes blandt andet, at det skal være muligt at få palliativ behandling og herunder også smertelindrende pleje i hjemmet for at imødekomme det ovenfor nævnte ønske fra mange patienter om at dø hjemme. Hvis alternativet til livsforlængende behandling på sygehuset er ”ingen behandling”, er tilskyndelsen til at vælge den behandling, der trods alt tilbydes, under alle omstændigheder stor. Netop derfor er det vigtigt, at der eksisterer et alternativt tilbud og ikke mindst, at patienten også gøres opmærksom på tilbuddet. Dette forudsætter naturligvis, at de relevante sundhedspersoner har fokus på de palliative muligheder og også selv betragter dem som et fuldgyldigt alternativ til andre medicinske behandlinger.

Dette sidste kan ikke nødvendigvis tages for givet på grund af det behandlingsparadigme, der som tidligere beskrevet ser ud til at være bygget ind i den medicinske praksis og primært er rettet mod sygdomsbehandling og ikke orienterer sig mod mulighederne for en bredere palliativ indsats. Det palliative perspektiv må på mange måder siges at være væsensforskelligt fra det rent medicinske perspektiv.

Det palliative perspektiv baserer sig som beskrevet på et blik for patienten som person, dvs. som et menneske med en række tilknytninger og engagementer, som giver tilværelsen mening og i sidste ende er afgørende for, om livet er værd at leve under de givne betingelser.

Omvendt kan man lidt forenklet sige, at det medicinske perspektiv i det mindste delvist baserer sig på det, man nedsættende har kaldt ”apparatfejlsmodellen”. Det vil sige en biomedicinsk sygdomsforståelse, hvor det lægefaglige personales opgave først og fremmest er at finde frem til fejlfunktionen i patientens organisme for derefter at forsøge at udbedre eller afhjælpe den.[2] Fokus er her primært på den rent fysiske organisme og ikke på patients livshistorie og værdier. Den biomedicinske sygdomsmodel er således let at forbinde med det behandlingsparadigme i lægevidenskaben, som er beskrevet tidligere i denne udtalelse.

Den palliative indsats skal naturligvis ikke blot udgøre et alternativ til medicinsk behandling. Ofte er der i stedet tale om, at de to behandlingsformer skal supplere hinanden også i den forstand, at hospicefilosofiens menneskesyn i højere grad end tilfældet er nu bliver en integreret del af den medicinske praksis. En udbygning af de palliative behandlingsmuligheder skal derfor også følges op af et forsøg på at ændre det fokus på behandling, som eksisterer i store dele af sundhedssystemet. Et godt sted at starte er måske i den sammenhæng ved de palliative enheder på de enkelte sygehuse. Flere sundhedspersoner fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet fortalte således under et møde med Det Etiske Råds arbejdsgruppe om etik ved livets afslutning om den betydning, det har at have opsøgende, palliative teams på de enkelte sygehuse. Samarbejdet mellem disse teams og de ansatte på afdelingerne er i sig selv med til at opbygge en viden om og en forståelse for det palliative arbejde og det perspektiv, dette arbejde bygger på, dvs. hospicefilosofien og synet på patienten som det hele menneske. En styrkelse af de palliative teams på hospitalerne må således antages også at styrke det bredere palliative perspektiv på et mere generelt niveau.

Økonomi og prioritering

Hvis den palliative indsats skal komme til at udgøre et fuldgyldigt alternativ og et supplement til medicinsk behandling, er det efter Det Etiske Råd opfattelse nødvendigt at udvikle og udbygge de palliative enheder. Dette kan næppe ske uden en forøget tilførsel af midler til området, men det er som nævnt vigtigt, at udbygningen foregår på en måde, der samtidig fremmer det palliative perspektiv på patienten som en person eller et helt menneske.

Det er ikke enkelt at svare på, hvordan disse formål mest hensigtsmæssigt kan fremmes på én og samme tid. I en kommentar til en undersøgelse udarbejdet i samarbejde mellem Syddansk Universitet, COHERE og analyseinstituttet Wilke præsenteres et interessant forslag. Det er, at man måske bør differentiere mellem livskvalitetsforbedringer og levetidsforlængelse ved vurdering af nye lægemidler til uhelbredelige sygdomsforløb. For øjeblikket indgår disse to parametre som ligestillede i regionernes forståelse af de principper for prioritering af sygehusmedicin, som Folketingets partier tilslutter sig.[3] Det interessante ved forslaget er, at det bygger afvejningen mellem livskvalitet og livslængde ind i en af de mest grundlæggende processer for sundhedssektorens virke, nemlig prioriteringsprocessen. Hermed skabes der gode muligheder for, at livskvalitetsperspektivet – og dermed et vigtigt aspekt af det palliative perspektiv – ikke går tabt. I en lettere udvidet version af de nævnte prioriteringsovervejelser kunne et forslag være, at det palliative perspektiv helt generelt og meget eksplicit burde være indbygget i de processer, der er afgørende for behandlingen i den sidste del af livet, herunder fx prioriteringsprocessen, beslutningsprocedurer, akkrediteringsstandarder og den nødvendige samtale med patienten.

Hvis den palliative indsats i Danmark i højere grad end tilfældet er nu bliver medtænkt i de grundlæggende prioriteringsprocesser, vil denne indsats formodentlig automatisk blive udbygget. I praksis er det imidlertid sjældent indlysende, hvordan der helt konkret skal prioriteres, hvad enten prioriteringen foregå på mikro- eller makroniveau. Dette hænger sammen med, at det er vanskeligt at opstille klare og anvendelige standarder for prioritering, som i sig selv fører frem til konkrete beslutninger om prioritering.[4] Beslutninger om prioritering har derfor altid karakter af at være et skøn, men efter Det Etiske Råds vurdering står det palliative område svagt og har behov for større bevågenhed rent prioriteringsmæssigt.[5]

Noter

[1] Se den samlede undersøgelse på pavi.dk. Eller se en kortere version af undersøgelsen med udvalgte resultater

[2] For en nærmere beskrivelse af den biomedicinske sygdomsmodel se Det Etiske Råds tekst Hvad er sygdom?

[3] Se regioner.dk

[4] Se fx Det Etiske Råds Etik og Prioritering i sundhedsvæsenet fra 2013 eller Prioritering i sundhedsvæsenet – en redegørelse fra 1996

[5] Se Det Etiske Råd (1996): Prioritering i sundhedsvæsenet – en redegørelse for en beskrivelse af de dynamikker, som resulterer i, at det palliative område ofte nedprioriteres i forhold til andre områder som fx sygdomsbehandling på hospital.

2.3

Den sidste tid på hospice

Gennem tekster og interviews kan du herunder få mere viden om hvad et hospice er, og hvordan man kommer på hospice. Du kan også høre de særlige overvejelser, der knytter sig til livet på hospice.

Hospice som institution er for patienter, der ikke kan helbredes for en livstruende sygdom. På hospice gives der lindrende behandling, pleje og omsorg. Ideen om hospices opstod i England i 1960'erne, hvor den britiske sygeplejerske, socialrådgiver og læge Cicely Saunders stiftede hospicebevægelsen, der grundlagde de basale principper for moderne hospicebehandling. Hospicebevægelsen er en international bevægelse, som arbejder for at få oprettet faciliteter til pleje og støtte af alvorligt syge og døende samt deres pårørende. I dag findes der hospicer i mange lande.

Hospice

Hospicebevægelsens menneskesyn hviler på et fokus på det hele menneske og har som formål at skabe rammer og rum for, at den syge kan blive mødt med respekt for det enkelte menneskes levede liv, værdier og ønsker og at skabe de bedst mulige forudsætninger for et værdigt liv frem mod døden. En grundtanke i hospicebevægelsen er at skabe et hjemligt miljø for den døende under trygge og rolige forhold. Fokus er på livskvalitet og respekt for individuelle livsværdier.

Det første hospice i Danmark er Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, som åbnede i 1992. Der findes i Danmark i dag 20 hospicer (med 252 sengepladser), som yder specialiseret palliativ indsats til indlagte patienter i deres sidste levetid. Kriterier for at få en plads på hospice er, at det ikke er nødvendigt, at patienten er indlagt på et sygehus, og at patientens palliative behov ikke kan varetages i hjemmet eller på et kommunalt plejecenter. Der er oftest forventet kort levetid for patienten.

Hospicefilosofien er, at man ikke opgiver patienten, fordi man må give op over for sygdommen. Sygdommen og personen holdes adskilt. Sygdommen er central, når målet er behandling og helbredelse, men når målet er omsorg, træder mennesket frem – og sygdommen er ikke længere i centrum. Når den kurative behandling og livsforlængende tiltag dæmpes og måske ophører, kommer symptomlindring, pleje og omsorg i fokus. Målet med ophold på hospice er, at patienten får den højest opnåelige livskvalitet, og at indsatsen ydes ud fra patientens egne værdier og ønsker.

Men hvad er det, som særligt hospicer kan tilbyde alvorligt syge patienter og deres pårørende? Særligt to forhold skal nævnes. For det første har man på hospiceinstitutioner taget højde for, at tiden er en vigtig faktor, som understøtter den palliative indsats. På en travl hospitalsafdeling vil der ofte ikke være den samme mulighed for at afsætte tid, og ofte er der heller ikke et specifikt fokus på den betydning, som tid har. Når patient og pårørende fornemmer, at personalet har god tid, behøver de ikke at være bange for at ”forstyrre” de professionelle eller ”stjæle” tiden fra andre patienter og pårørende. De kan trygt vove sig frem uden risiko for at blive afvist.

Det andet, der skal nævnes, er de rumlige omgivelser. Disse kan være et væsentligt element i den palliative indsats, som tilbydes patienter og pårørende. Der kan være meget stor forskel på de fysiske rammer på henholdsvis et hospice og en hospitalsafdeling. Det gælder både stuer og opholdsrums indretning, mulighed for private frirum, samt mængden af lyde og aktiviteter. Endelig skal det nævnes, at der på hospice er fokus på at nedtone institutionelle rutiner, så det så vidt muligt er patientens – og familiens – egne behov og ønsker til hverdagslivet, der kommer i centrum.

2.3.1

Interview med Herdis Hansen, leder af hospice

Herdis Hansen er uddannet sygeplejerske og leder af hospice Anker Fjord ved Ringkøbing Fjord. Herdis er desuden medlem af Det Etiske Råd. Hun fortæller i et interview om forskellige aspekter af livet på hospice. Du kan se interviewet i 3 små film herunder.

2.4

Den sidste tid derhjemme

Du kan herunder få indblik i de glæder og sorger, der kan være forbundet med et valg om at være hjemme den sidste tid. Du kan også høre en sygeplejeforsker fortælle om de ting, der bør overvejes i familien, når beslutning om den sidste tid skal træffes. Der er fokus på de pårørende, som spiller en særlig vigtig rolle i forbindelse med et valg om at være hjemme i den sidste tid.

Man kan undertiden møde det synspunkt, at ”den moderne teknologi” er med til at gøre den sidste tid mere fremmed for, hvad der opfattes som en ”naturlig død”. Den teknik, som den døende på hospitalsafdelinger kan være omgivet af, kan på denne måde for nogen være et forstyrrende element i både den døendes og de pårørendes opfattelse af, hvordan den sidste del af livet skal leves. Mange mennesker med livstruende sygdom ønsker at tilbringe den sidste tid derhjemme, og mange ønsker også at dø i eget hjem.

Den sidste tid derhjemme

At leve den sidste tid i sit eget hjem omgivet af familie fremstår for mange som det, de gerne vil, hvis det kan lade sig gøre. Alligevel dør de fleste mennesker på et hospital.

Faser i den palliative behandling

Ifølge opgørelse fra PAVI Palliativt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation[1] af dødssted for borgere i Danmark i perioden 2007 til 2011 døde 47 % på hospital, mens 29 % døde hjemme (defineret som i eget hjem eller plejebolig). I 13 % af tilfældene var der ikke på dødsattesten anført dødssted, men PAVI antager at langt de fleste i denne kategori også må henregnes til kategorien død hjemme. Ifølge opgørelsen var der en markant forskel på, om borgeren boede øst eller vest for Storebælt. Øst for Storebælt døde borgere langt oftere på sygehus (51 %) end borgere med bopæl vest for Storebælt (44 %).

I kategorien hjemme-døde personer var fordelingen 53 %, der døde i plejebolig, mens 47 % døde i eget hjem.

At leve den sidste tid derhjemme forbindes ofte med en mere rolig tid, end på et hospital. Omvendt kan dette også virke utrygt og utilstrækkeligt, hvis der ikke er adgang til tilstrækkelig hjælp i hjemmet. For de pårørende kan pleje og pasning af den døende være noget, de rigtig gerne vil, men der er ingen tvivl om, at denne tid også kan være både udfordrende og belastende. De pårørende kan i højere grad end den syge selv have forbehold i forhold til, at den døende er hjemme, og for de fleste familier synes spørgsmålet om den døendes opholdssted at være et konfliktfyldt og særdeles følelsesladet tema. Uanset vilkår og muligheder er der nemlig ingen tvivl om, at der i tilknytning til det at leve derhjemme med en uhelbredeligt dødelig sygdom sker et drastisk opbrud i hverdagslivet, hvor familiens sociale orden forandres eller opløses med ændringer i rutiner og forandrede roller.

Mette Raunkiær har arbejdet med livet som døende derhjemme i forbindelse med en ph.d. afhandling. Hun skriver blandt andet:

”Trods disse idylliserende billeder og en samfundsmæssig retorik, der kobler ”den gode død” med en død hjemme, så tegnes der på baggrund af dette studie et barskt billede af hverdagen derhjemme”[2].

Mette Raunkiærs studie viser, at det overvejende er pårørende, der formulerer det som et problem, at den ældre døende er hjemme, og kun i mindre grad den døende. De pårørende kan anse opgaven i hjemmet som uoverskuelig og skrøbelig, samtidig med at de overmandes af skyld, dårlig samvittighed og følelsen af svigt. Omvendt kæmper den døende for retten til at være hjemme og mod følelsen af at være smidt ud og forkastet.

Noter

[1] Se rapporten på pavi.dk

[2] Mette Raunkiær om sit kvalitative eksplorative feltstudie i forbindelse med en ph.d.-afhandling, se om studiet i ”Livet som døende derhjemme”, i Stinne Glasdam og Bente Appel Esbensen (red.), Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund, kapitel 24.

2.4.1

De pårørende

At være pårørende til en døende er på mange måder en vanskelig livssituation. Beslutter familien, at den syge så vidt det er muligt skal plejes i hjemmet, og måske have mulighed for at dø derhjemme, så kan dette valg give alle parter mulighed for mange glæder og gode stunder sammen – men for de pårørende kan det også være særligt udfordrende at håndtere, at den døende er hjemme.

 

Når den døende er i hjemmet, stiller det særlige krav til de pårørende i form af tilstedeværelse og samarbejde med de professionelle hjælpere. Pårørendes deltagelse er ofte en forudsætning for at dø i eget hjem. Forskellige udfordringer og byrder kan imidlertid betyde, at de pårørende enten modsætter sig opgaven eller efterfølgende må opgive døden i eget hjem. Særligt varetagelse af den døendes personlige hygiejne kan være grænseoverskridende for de pårørende. Det kan derfor være afgørende for de pårørende, om den professionelle hjælp er tilstrækkelig tilgængelig, og om der er mulighed for at få hjælp også i uforudsete situationer.

At passe en døende nærtstående hjemme stiller krav om, at de pårørende har væsentlige psykiske ressourcer at trække på. Der kan være øget risiko for, at de pårørende bliver plaget af stress, magtesløshed og skyldfølelse, og derfor har brug for støtte af mere psykosocial karakter. Pårørende til døende med ophold i hjemmet er særligt udsatte for social tilbagetrækning, udmattelse og udbrændthed. Omvendt kan det være en meget glædesfyldt oplevelse for de pårørende at kunne gøre noget for deres syge nærtstående og nogle oplever, at de bedre kan håndtere sorgen bagefter, når de har deltaget aktivt i fysisk pleje af den døende. At familien ikke udelukkende er afhængig af de professionelle kan også give familien større frihed og mulighed for et leve er mere almindeligt familieliv.

I bogen ”Humanistisk palliation” fortæller Mette Raunkjær om resultaterne af to empiriske undersøgelser, hun har foretaget, som gennem interviews belyser hverdagslivet tæt på døden for døende i eget hjem og deres pårørende [1]. Af studierne fremgik, at familiemedlemmer var meget betydningsfulde for døende i eget hjem, og det var væsentligt, at de var fysisk til stede. Børn, børnebørn og oldebørn havde en særlig betydning, og det drejede sig både om de relationelle bånd og praktisk hjælp.

De døende i undersøgelsen fortalte også om, hvordan særlige følelser blev oplevet som en belastning. Det var følelser som medlidenhed fra omgivelserne, følelsen af taknemmelighed og af at ligge familien ”til last”, være til ulejlighed og besvær. For døende og pårørende i eget hjem var det i høj grad de praktiske opgaver i hjemmet, der blev problematiseret. Det fremgik af de foretagne interviews, at de pårørende langt hen ad vejen følte sig moralsk forpligtet til at overtage praktiske opgaver i hjemmet, samtidig med at det blev oplevet som et slid. For den døende kunne det opleves både som en befrielse at blive aflastet i forhold til de praktiske opgaver, men også som en frustration, da de pårørende ofte prioriterede og varetog opgaverne på andre måder, end den døende selv ville have gjort.

I studiet af døende i eget hjem udtrykte pårørende desuden undertiden en frustration over, at den døendes personlighed ændredes. Det havde sammenhæng med den døendes handlinger, relationen mellem dem selv og den døende og den døendes personlighed. Før-billeder blev overvejende forbundet med noget positivt og nu-billeder med noget negativt. Den døende selv angav ikke på samme måde en oplevelse af ændringer i egen personlighed, men snarere vanskeligheder ved at miste kropslige funktioner og ændringer i relationen mellem dem selv og de pårørende. Det at tale om og forholde sig til døden var væsentligt, men også vanskeligt. En afventende position til morgendagen kunne udgøre en stor belastning. Dette gjaldt især, når hverdagen udviklede sig som en evig venten på sygdommens progression og døden. Et hverdagsliv med døden inden for rækkevidde indebærer uvished om morgendagen, hvor det bliver selvfølgeligt at se tiden an. Konsekvensen blev for flere døende derhjemme passivitet og mangel på evne til at handle. Det kunne på den ene side opleves trygt ikke at udfordre dødens komme, men kunne på den anden side opleves som en ubærlig ventetid.

En særlig problematik for døende i relationen til de pårørende er bekymringen over, hvordan det skal gå de pårørende i livet, efter de selv er døde. Det kan være praktiske og/eller økonomiske bekymringer, eller det kan være af mere psykologisk art. Den døende kan således opleve at skulle være den, der trøster og bevarer roen og overblikket i både nutiden, men også ind i fremtiden efter døden. Denne opgave kan synes næsten uoverkommelig

Se også tema om pårørende i del 1 I dødens nærvær

Noter

[1] Mette Raunkiær: ”Hverdagslivet med døden inden for rækkevidde” i Karen Marie Dalgaard og Michael Hviid Jacobsen, Humanistisk palliation, Hans Reitzels Forlag, 2011, s. 309-323.

2.4.2

Interview med Mette Raunkiær, sygeplejerske og seniorforsker

Mette Raunkiær er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc., PhD. Hun er ansat som seniorforsker ved REHPA Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og beskæftiger sig særligt med den kommunale palliative indsats. Hun har tidligere beskæftiget sig en del med hverdagslivet for døende i hjemmet og på plejehjem og har skrevet ph.d.-afhandling om emnet. Interviewet med hende er delt op i 2 små film, som du kan se herunder.

Den sidste tid derhjemme

Mette fortæller i denne film om de overvejelser, man som familie bør gøre sig, når alvorlig uhelbredelig sygdom rammer, og der skal træffes beslutning om at være derhjemme og dø derhjemme. Mette pointerer, at det er en vanskelig livssituation for både den døende og de pårørende, og at man som familie må gøre sig klart – og skal snakke om – at et forløb kan rumme både gode stunder, men også vanskelige og frustrerende stunder. Det er også vigtigt at indse, at selv om man har det ønske at være derhjemme så længe som muligt, så kan det måske hen ad vejen vise sig, at det bliver for vanskeligt for alle parter, og så må man lægge andre planer, uden at se dette som en falliterklæring. Mette giver nogle bud på, hvad man som familie skal have styr på, og hvilke udfordringer og forhold man særligt skal være opmærksom på, når man overvejer situationen.

Døden og livet op til døden

Mette deler i denne lille film sin opfattelse af, at døden for mange anses for at være en privat sag, som det kan være svært at snakke med fremmede om. Hendes erfaring er også, at man snakker om døden på forskellig måde med forskellige mennesker. Mette mener, at det er op til den enkelte, om man ønsker at tale om døden – og at de mennesker, der er omkring den døende, må respektere dette valg.

2.4.3

Vågekoner

Ebba Johnsen er en såkaldt ”vågekone”. Ebba fortæller herunder lidt om, hvad en våger er, og hvad det indebærer.

Hvad er en vågekone?

En vågekone er betegnelsen for en kvinde, der holder vagt ved en døende. I gamle dage var det også betegnelsen for en kvinde, der holdt vagt ved en syg eller barslende kvinde. Vågekonen var ofte uuddannet og varetog oftest patientpleje på sygehuse om natten.

Hvordan bliver man våger?

Der er flere organisationer i Danmark, hvor man kan blive tilknyttet som frivillig våger, som fx Dansk Røde Kors og Ældresagen. I dag våges der både på hospitaler, på plejehjem, i hjemmeplejen og også begyndende i private hjem.

For at blive frivillig i Vågetjenesten i Dansk Røde Kors skal man være en moden og robust person, mindst 25 år og med et afklaret forhold til døden. Man starter med en personlig samtale med teamlederen, hvor man får lejlighed til at stille de spørgsmål, man har på hjertet. Man bliver desuden rustet til opgaven gennem kurser, temadage og foredrag. Derudover får man mulighed for at deltage i besøgsdage og -aftener et af de steder, hvor man bliver tilknyttet som våger.

Ca. hver 8. uge holdes et vågemøde, hvor alle de frivillige vågere mødes og drøfter stort og småt. Man har måske haft en oplevelse, man gerne vil dele, eller andet som kunne være relevant. Er man ny våger, så får man tilbud om at gå ud med en erfaren våger på sin første vagt, men det er ikke et krav.

I Dansk Røde Kors Amager, hvor jeg våger, er der en teamleder, som har kontakten til plejehjemmene og hjemmeplejen. Det er ham, som kontaktes, når det vurderes, at den pågældende har en til to dage tilbage at leve i. Derefter skriver han ud til alle vågerne, og så kan man melde ind, om man har mulighed for at tage en vagt. Det er også gruppelederen, man melder ind til, hvis den pågældende man våger hos, dør i løbet af vagten.

”Det er vigtigt for mig, at der er fokus på den døende. Det er for den persons skyld, at jeg sidder der. Hvis der er pårørende, så betyder det selvfølgelig også, at de har mulighed for at få et pusterum og komme lidt hjem og få noget søvn. Men udgangspunktet er hensynet til den døende. Nogen vil måske bemærke, at det er en aflastning af personalet også, men sådan ser jeg slet ikke på det. Vi udøver slet ingen konkret pleje, eller andre af de opgaver som ligger hos plejepersonalet”.

EBBA JOHNSEN, VÅGEKONE

Min historie

Jeg startede som våger for ca. 5 år siden. Nogle mennesker, som ligger på det yderste, bliver bange og urolige, og så er jeg glad for at kunne give nogle timer, til at gøre det måske bare lidt lettere for dem. Jeg synes også, det er hårdt at læse om mennesker, som har ligget døde i 14 dage, uden at nogen har savnet dem. Flere og flere lever en isoleret tilværelse, mere eller mindre valgfrit, og dør i ensomhed derhjemme.

Når jeg våger på et plejehjem, så starter jeg altid med at præsentere mig for personalet, så de ved, jeg er kommet. Jeg har aldrig mødt andet end venlighed og taknemmelighed over, at man sidder hos den døende. Vi, som vågere, sidder der ikke for at aflaste plejepersonalet eller udføre konkret pleje eller behandling overhovedet. Vi er der udelukkende for den døende.

Jeg går derefter ind til den døende og siger godaften og præsenterer mig, hvis den pågældende er vågen. Hvis vedkommende ikke er vågen, så sætter jeg mig stille og roligt ved siden af og lader tiden gå. Man våger kun i aften- og nattetimerne, og det er en helt særlig stemning, der råder om natten. Der er ofte dæmpet belysning i stuen, og kun lyden af plejepersonalet ude på gangene bryder stilheden. Jeg er ofte fokuseret på den døendes åndedræt, og hvordan tilstanden ellers er.

Dem, jeg har våget hos, har i nogle tilfælde været ukontaktbare. De vågner måske kort op og beder om lidt vand eller andet. Men ofte sover de. Er personen vågen, så sludrer vi måske lidt. Nogen vil gerne have, at man læser for dem, og andre vil måske gerne se tv. Mange er også stærkt medicineret pga. smerter, men det er nu alligevel min opfattelse, at de kan mærke, man er der. Ganske ofte rækker de også ud og næsten leder efter en hånd at holde i. Og så får de min.

Nogle gange er den døende urolig og bange. Jeg er også ofte ude for, at de har mange smerter og vågner op og beder om smertestillende eller lindring på anden vis. Så kontakter jeg personalet, som kommer og giver smertestillende, eller hvad der er brug for.

Jeg husker specielt en vågevagt, hvor jeg kom ud sent om aftenen til en ældre døende herre. Fra starten af vagten lå han ganske stille og kiggede ud af vinduet. Jeg præsenterede mig selvfølgelig og spurgte, om han havde brug for noget. Det takkede han pænt nej til og smilede lidt træt. Efter et stykke tid i stilhed sagde han, at han gerne ville høre noget musik – og helst John Mogensen, hvis jeg kunne finde sådan noget. Han havde hørt det meget med sine børn, da de var små. Han havde ikke selv noget, men i plejehjemmets fællesrum fandt jeg en gammel LP plade med John Mogensens største hits. Den vendte jeg tilbage med og satte på hans gamle grammofonafspiller. Og så sad vi der sammen og hørte John Mogensen. Ganske stille og roligt. Han talte ikke så meget, imens musikken spillede, men fortalte lidt om sine børn og børnebørn. Men egentlig nynnede vi begge mest med og vippede da også lidt med tæerne i takt til musikken. Efter en halv times tid faldt han i søvn igen, for ikke at vågne op igen mere på min vagt.