1

GMO - genetisk modificerede afgrøder

At genmodificere betyder, at man flytter en arvelig egenskab fra en organisme til en anden ved at klippe et gen ud fra arvemassen og indsætte det i den organisme, hvis egenskaber man ønsker at ændre. Man kan genmodificere både mennesker, dyr og planter. Her vil vi se på genmodifikation af planter[1]. De egenskaber, man vil ændre, kunne være nogle, som gør en afgrøde sundere at spise eller mere velsmagende, eller som gør den mere højtydende eller modstandsdygtig overfor skadedyr. Nu er forskerne ved at udvikle nogle planter, som skal kunne forebygge eller udbedre problemer, som skyldes klimaforandringerne. Spørgsmålet er, om det vil gøre forbrugerne mere positive overfor GMO, for hidtil har europæerne været meget skeptiske.

Mennesket har gennem tusinder af år ændret på – forædlet – vores afgrøder. Det har man gjort ved at finde planter med gode egenskaber og krydse dem. Fra 1950'erne har man desuden brugt fx bestråling til at ændre på planters egenskaber. Bestråling af ris i 1960'erne førte fx til en variant med et kortere strå, der gjorde, at planten kunne bære mere ris. Det bidrog til, at man i Asien afværgede en truende fødevarekrise.

Genteknologi åbner nye muligheder for at tilføre afgrøder de egenskaber, vi efterspørger. For teknologien betyder, at man kan flytte egenskaber rundt mellem organismer, der ikke ad naturlig vej ville kunne krydses. Den mest udbredte genmodificerede afgrødetype (GMO) – som er gjort modstandsdygtig over for ukrudtsmidlet Roundup – har fx fået indsat et gen fra en jordbakterie. Andre GMO'er indeholder gener fra torsk, vandmænd, fluer, svampe – eller fra plantearter, der er for fjerntbeslægtede til, at de af sig selv kan formere sig med dem.

Hvorfor vil man genmodificere planter?

Ligesom traditionel forædling er genmodifikation altså en måde at ændre ved planters egenskaber, så de opfylder menneskers behov. Genteknologi kan bare ændre planterne på nogle måder, der ikke kan lade sig gøre ved traditionel forædling.

Mange forbrugere er skeptiske over for GMO. Det skyldes, at de ikke kan se, hvorfor man overhovedet skal dyrke dem. Hidtil er der primært blevet dyrket GMO'er, der medfører en mere effektiv bekæmpelse af skadedyr og ukrudt. Forbrugerne har ikke set dette som et tilstrækkelig vigtigt argument for at købe varerne.

Tabellen herunder viser eksempler på nogle af de GMO-planter, der hidtil er blevet dyrket, og andre, som er under udvikling (fed skrift = anvendes allerede; kursiv = forventes på markedet inden for fem år; normal = er under udvikling):

Type Virkning Formål

Bt

Afgrøden udskiller det "naturlige" insekticid Bt-toxin Bekæmpelse af skadedyr såsom nematoder og billelarver

RoundupReady

Afgrøden tåler sprøjtning med ukrudtsmidlet Roundup
(aktivstof: glyphosat)
Al anden plantevækst i marken end afgrøden dør ved sprøjtning med Roundup. Ved korrekt brug kan der i mange afgrøder opnås en miljøgevinst sammenlignet med konventionel dyrkning.

 Fytase 

Planten udtrykker enzymet fytase, der nedbryder planters fytin, hvilket frigør fosfor Forbedring af husdyrs optag af fosfor fra foder (fx majs), hvorved der spares penge og udledes mindre fosfor til miljøet

Golden Rice

Riskorns indhold af A-vitamin forøget  I mange udviklingslande er A-vitaminmangel et problem

 Proteinforbedring

Mennesker der kun har adgang til, eller vælger kun at spise vegetarisk kost vil i højere grad få dækket deres proteinbehov  Mennesker der kun har adgang til, eller vælger kun at spise vegetarisk kost vil i højere grad få dækket deres proteinbehov

 Salt-tolerance

 Afgrøden kan vokse ved højere koncentrationer af salt i jorden Værn mod problemer med saltholdig jord, fx på grund af kunstvanding 

Tørketolerance 

 Afgrøden kan bedre overleve perioder med tørke  Værn mod periodevis tørke

 

Læs mere på fx www.isaaa.org

   

 

Som det ses kunne nogle af de sidstnævnte planter være mere samfundsnyttige, hvis de kan afhjælpe klima- og miljøproblemer. Det vil vi se på nedenfor, men først skal vi se på, hvordan man helt praktisk ændrer ved planters gener.

Hvordan genmodificeres planter?

Når man vil føre nye gener ind i en plante, skal man have genet transporteret ind i nogle planteceller, hvor generne befinder sig i cellekernen. Til det kan man bruge en såkaldt vektor, det vil sige et stykke arvemasse (fx fra en anden organisme), der bruges til overføre et gen til en værtsorganisme. Dernæst skal vektoren i kontakt med de ønskede celler i værtsorganismen og her overføre det ønskede gen til cellens arvemasse. Den langt mest anvendte vektor til genmodifikation på planter er jordbakterien Agrobacterium tumefaciens. Bakterien har naturligt evnen til at indsætte et stykke af sit eget DNA – T-DNA – i plantecellers arvemasse. Det er forholdsvis nemt at udskifte dette T-DNA med andre gener. Vi kan altså bruge Agrobacterium tumefaciens til at indsætte nye gener – transgener –  i vores afgrødeplanter.

Overførslen af transgenet – transformationen – sker, når man udsætter sine celler for en vandig opløsning med Agrobacterium. Så kobler bakterierne sig af sig selv til plantecellerne og overfører T-DNAet. I praksis er det en kompliceret proces, der aktiverer en lang række gener i bakterien.


Genmodificering med Agrobacterium tumefaciens. AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: Jordbakterien Agrobacterium tumefaciens (dansk navn: rodshalsgalle-bakterien) har fra naturens hånd en evne til at indsætte et stykke af sit eget DNA, T-DNA, i planteceller. Ved at udskifte det meste af T-DNA med gener fra andre organismer, kan man få bakterien til at indsætte gener, der giver planter nye, gavnlige egenskaber. Planterne opstår ud fra de enkeltceller, hvori de nye gener er blevet indsat, hvis man behandler dem med de rigtige plantehormoner. 

Når man genmodificerer afgrøder indsætter man foruden transgenet nogle andre DNA-stykker. Det samlede "konstrukt" indeholder for eksempel nogle DNA-stykker, der fortæller cellen, hvor aktivt genet skal være. Desuden indeholder konstruktet ofte et såkaldt markørgen, der efter transformation hurtigt kan afsløre, om transformationen lykkedes og om transgenet er blevet stabilt indsat. I nogle tilfælde har man som markørgen brugt et bestemt gen, der giver cellerne resistens overfor et bestemt antibiotika, som ellers er giftigt for dem (det mest kendte antibiotikum er penicillin). Det afslører hvilke celler, der er blevet genmodificeret, for når man tilsætter antibiotikum til det vækstmedium, hvor cellerne gror, vil kun de celler, hvor transformationen er lykkedes, blive grønne, mens de øvrige bliver gullige.

Efter transformationen tester man altså, om transgenet fungerer som det skal. Hvis man vil dyrke sin nye GMO som afgrøde ude på markerne venter nu et omfattende arbejde med at vurdere, om den opfører sig som forudset, og om den er forbundet med uforudsete risici for miljø eller sundhed.

GMO mod klimaproblemer?

Siden den første GMO – en tomat – kom på markedet i 1994 er der blevet forsket meget i nye GMOer, og i dag mener forskerne, at man kan bruge genmodifikation til meget andet end at løse problemer med skadedyr og ukrudt.

Som skemaet ovenfor viste, er håbet, at GMO kunne udgøre et vigtigt redskab ikke bare i forhold til at effektivisere fødevareproduktionen, men også fx til at bekæmpe klimaproblemer. Den globale opvarmning fører allerede nu mange steder i verden til klimaproblemer, der visse steder vil gøre det vanskeligt at dyrke afgrøder på samme måde som hidtil. Vi vil fremover oftere se fænomener som oversvømmelse og tørke. Prognoserne siger dog heldigvis, at klimaforandringerne antagelig vil forbedre Danmarks muligheder for fødevareproduktion – hvis den globale temperaturstigning altså ikke bliver alt for stor. Men vi lever i en global verden, og det har vist sig at være de rige landes forbrug af energi og ressourcer, der er skyld i klimaproblemerne; problemer som først og fremmest rammer de fattige lande, som i forvejen er dårligst rustet til at overkomme klimaændringerne. Derfor mener mange, at vi også har et ansvar for at hjælpe de lande, der rammes hårdere end os.

Forskning i hvordan GMO-teknologi kan bruges til at løse klimaudfordringer har haft to forskellige mål. Dels har man forsket i, hvordan afgrøder kan udvikles til bedre at kunne klare sig under fremtidens ekstreme klima. For eksempel blev der for første gang i 2010 testet en genmodificeret majs, der skulle være mere tolerant overfor tørke. Sådanne afgrøder vil måske bidrage til, at vi kan tilpasse os fremtidens forandrede klima.

Dels bliver der brugt milliarder af kroner på at fremavle planter, der kan bekæmpe selve årsagen til klimaforandringerne. Nogle af disse planter er designet til at være mindre genstridige, så de lettere kan omsættes til brændstof – såkaldt biobrændsel – og lettere kan fordøjes af køer. Idéen er her, at hvis man kan bruge energien fra planter til at lave energi af, kan man begrænse brugen af olie og kul – fossile brændsler – og dermed overførslen af CO2 fra undergrunden til atmosfæren, der bidrager til den globale opvarmning. Afbrænding af planter har nemlig den fordel, at den CO2, de afgiver, når de omsættes til energi, optages igen af de nye planter, der vokser op – hvis arealet vel at mærke genplantes.

Når køerne samtidig bedre kan fordøje plantefoderet, kan det måske begrænse deres udledning af metan, som er en drivhusgas, der er over 20 gange kraftigere end CO2.

Energien i planterne sidder først og fremmest i plantecellernes cellevæg, der består af forskellige fibre, hvoraf nogle stoffer er mere genstridige end andre. Udfordringen består i at ændre på disse, uden at det går ud over plantens vækst.


Strukturen i plantecellers cellevæg.

CELLEVÆG: Strukturen i plantecellers cellevæg. Cellevæggen består af forskellige slags fibre, hvoraf nogle (cellulose) er nemmere at lave om til brændstof end andre (lignin). 

Er GMO risikable?

Da genmodifikation er en ret ny teknologi, har mange været usikre på, om teknologien kan give anledning til uforudsete problemer for sundheden eller for naturen.

Loven siger, at der skal gennemføres en omfattende vurdering af de mulige risici, før en GMO kan godkendes til dyrkning. Nogle af de ting, man undersøger er, hvorvidt transformationen skulle have gjort afgrøden mere giftig eller allergifremkaldende. Der er endnu ikke fundet godkendte GMO'er, hvor dette har været tilfældet.

Et problem, der har været stort fokus på, handler om brugen af antibiotika-resistensgener som selektionsgener, som blev omtalt oven for. Bakterier kan nemlig optage og udveksle DNA. Man frygter, at sygdomsbakterier skal få mulighed for at optage resistensgener fra Agrobacterium eller fra planteceller, så de bliver resistente mod bestemte antibiotika. Det ville besværliggøre behandling af infektioner. Når man alligevel nogle gange accepterer sådanne selektionsgener skyldes det, at visse resistensgener allerede er meget udbredt i naturligt forekommende microorganismer. Et selektionsgen, der gør plantecellerne resistente mod antibiotikummet kanamycin, findes fx i den senest godkendte GMO, kartoflen "Amflora".

En anden ting, man undersøger, er om GMO'ens transgen kan "slippe ud", hvis dens pollen – planters hanlige kønsceller – bestøver vilde beslægtede arter. Hvis disse vilde plantearter dermed får egenskaber, der stillede dem anderledes i konkurrencen med andre plantearter, kan det føre til, at naturligt voksende plantearter i naturen vil blive udkonkurreret af sådanne "invasive arter" og måske uddø. Vi kender i forvejen til problemer med invasive arter (der dog ikke er genmodificerede) fra fx Kæmpe-Bjørneklo, en stor, giftig plante, der breder sig i den danske natur på bekostning af de arter, der normalt lever her. Der er endnu ikke konstateret problemer med invasive arter på grund af GMO.

At der ikke er fundet eksempler på problemer for sundhed eller natur kan skyldes, at de pågældende risici simpelthen er meget usandsynlige med de transgener, der er indsat i dag. Det kan også skyldes, at vi ikke har ledt grundigt nok. De risikovurderinger, der udføres før en ny GMO bliver godkendt, kan aldrig give absolut sikkerhed for, at der ikke kunne opstå problemer. Det gælder ikke blot for GMO, men for alle teknologier.

 

BESTRÅLING SKADER PLANTEN

Bestråling medfører tilfældige ændringer – mutationer – i levende organismers arvemateriale. Typisk ændrer planten egenskaber, fordi mutationer har ødelagt et eller flere gener. Man ved ikke præcis hvilke ændringer, bestrålingen medfører. Ofte vil den bestrålede plante yde dårligere, men gennem gentagne krydsninger med højtydende afgrøder kan ydeevnen langsomt genopbygges, samtidig med at man bevarer de mulige gavnlige træk, bestrålingen har medført.

Hvem mener hvad om GMO?

EUROPÆISKE FORBRUGERE SKEPTISKE OVER FOR GMO

Hvem mener hvad om GMO? Der er næsten lige så mange holdninger til GMO som der er interesser. Men prøv at se, om du kan regne ud, hvilke holdninger, der hører til hvilken interessent!

HVEM MENER HVAD

HVAD – OM NOGET – SYNES DU, AT MAN SKAL BRUGE GMO TIL?

Synes du, at genmodifikation udgør en mere unaturlig måde at ændre på afgrødeplanter end krydsning? Og er dét et problem? Læs mere i interview med to etikere.

PLANTERS HORMONER

Lige som dig har planter hormoner, der styrer planters vækst og gør, at de fx ikke sætter sidegrene over det hele – men opretholder den orden, der gør, at planten bruger sine ressourcer optimalt.

KAN GMO BRUGES TIL AT BEKÆMPE KLIMAPROBLEMER?

Læs interview med genetiker Thomas Didionog se videoklip om, hvordan han genmodificerer græsplanter.

VILLE DU KØBE GMO-MAD?

Hvilke GMO'er mener du, at man skulle dyrke i Danmark – om nogle? Fremtidens GMO'er byder på andre fordele end de nuværende – se eksemplerne i tabellen.

2

Interview med genetiker, Thomas Didion

Thomas Didion deltager i et internationalt forskningsprojekt, hvor man vil undersøge, om man kan genmodificere græs på en sådan måde, at køer udleder mindre metan, når de spiser det. Metanudledninger fra køer står for 3-4 procent af den samlede globale påvirkning af klimaet.

Thomas Didion er genetiker ved virksomheden DLF-Trifolium, en internationalt førende producent af græsfrø, hvor man forsker i forædling af græs, blandt andet til foder til køerne.

Herunder kan du se, hvordan Thomas gør, når han genmodificerer en plante. Hvis du foretrækker det, kan du i stedet læse om det nedenfor.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Thomas Didion: Traditionel forædling af græsser er ret besværlig, og man bruger mange kræfter og meget tid på at udvikle bedre sorter. Ved hjælp af genteknologi kan man mere præcist og målrettet forbedre græsserne, og derfor var vores virksomhed selvfølgelig interesseret i at tage teknologien i brug.

I fremtiden kan det blive presserende at finde frem til græssorter, der kan modstå klimaforandringerne. Problemet med almindelig græsforædling er, at det tager minimum 15 år, før man opnår en ny sort med en forbedret egenskab. Så hvis jeg starter i dag, kan jeg først sælge en ny, forbedret græssort 15 år ude i fremtiden. Der kan det være for sent. Man kan gøre det lidt hurtigere og mere præcist ved hjælp af genmodifikation - dog ikke med de nuværende lovkrav til risikovurdering, som gør det svært for en virksomhed som vores at bruge genteknologi til udvikling af nye produkter.

Cirkeldiagram over udledning af metan.Metanudslip. Metanudslippets andel af påvirkningen af klimaet. Metanudslip er vist med blå.

 

Hvad er idéen i jeres forskningsprojekt?

Thomas Didion: Vi er med i et europæisk forskningsprojekt, hvor vi forsøger at fremavle græssorter, der lettere kan fordøjes af køer. Derved kan de måske producere mere mælk eller kød, fordi køerne kan optage mere af energien i foderet. Men en anden konsekvens kan være, at de udleder mindre metan (en gas der er en mere end 20 gange kraftigere drivhusgas end CO2) fra deres fordøjelse.

Samtidig er der ved at opstå et nyt marked for biobrændsel, hvor man forsøger at erstatte fossile brændsler med energi udvundet fra afgrøder som fx græs. Man kan fx lave planter om til etanol, en slags sprit. Det ville være godt for klimaet, hvis vi kunne erstatte en del af olien og de fossile brændsler med biobrændsler, fordi græs og andre planter er fornyelige. Det skal forstås sådan, at planterne optager CO2 fra luften, når de vokser op, i samme mængde, som de afgiver, når de afbrændes - de er "CO2-neutrale". Hvis man hele tiden genplanter, vil den CO2, der udskilles, blive optaget igen af de nye planter.

Så både af hensyn til køernes metanudledning og fremstilling af biobrændsel ville vi gerne ændre på planternes sammensætning. Men i begge tilfælde er cellevæggens genstridighed et problem, for man kan ikke på nuværende tidspunkt få tilstrækkelig med bioetanol ud af planterne til, at produktionen kan konkurrere prismæssigt. Etanolen skal udvindes ved, at man omsætter plantens fibre til sukkermolekyler, som mikroorganismer kan lave om til sprit såsom etanol.

 

Plantecellers cellevæg.Cellevæggen. De enkelte plantecellers cellevæg er det, der giver planter den stivhed, der skal til, for at de kan stå oprejst. Det er fx cellevægge, man brænder af, når man smider en brændeknude i brændeovnen, og som man laver møbler af.

Cellevæggen er opbygget af forskellige strukturer, blandt andet cellulosefibre, der består af lange kæder - polymerer - af sukkermolekyler, og de mere genstridige polymerer hemicellulose og lignin. De forskellige polymerer ligger på kryds og tværs i cellevæggen og er bundet sammen med kemiske bindinger, så de danner et robust net.

Vores idé er at forsøge at identificere gener, der koder for enzymer, der kan bryde disse bindinger, og dermed ændre dem på en sådan måde, at cellevæggen bliver mindre genstridig. Enzymerne skal efter afslutningen på plantens vækstperiode kunne aktiveres, så cellevæggen nedbrydes.

Det er lidt en farlig leg, man prøver her, for den stabile cellevæg tjener naturligvis en vigtig funktion i planter. Cellevæggen skal give struktur til planten, men den skal også beskytte imod plantesygdomme og svampe. Ligninet er den vigtigste del af cellevæggen i forhold til at holde plantesygdomme væk, idet ligninkæden indeholder nogle kemiske substanser, der er giftige for mikroorganismer og svampe. Derfor er det vigtigt, at man beholder ligninet - altså, man kan ikke lave en cellevæg helt uden lignin, for så vil planten ikke rigtigt vokse mere. I forsøg, hvor man har lukket for ligninbiosyntesen, vokser planterne ikke godt. De kan ikke vokse oprejst, så de ligger der og har ikke nogen struktur og er meget modtagelige for sygdomme. Så en vigtig del er at finde den rigtige balance - det vil sige, man gør cellevæggen nemmere nedbrydelig, men stadig væk sådan, at den beskytter planten imod sygdomme.

 

 

 

GMO og etik

Måske kan genmodifikation bruges til at sænke køers udledning af metan. Hvad findes der af andre måder at sænke udledningen af drivhusgasser? Kan nogle siges at være mere etisk holdbare end andre? Læs mere i interview med to etikere.

 

Cellevæggens opbygning er variabel i forskellige planter, man finder i naturen. Man kan også ved hjælp af traditionel forædling finde frem til planter med en lidt nemmere nedbrydelig cellevæg. Uanset teknik er det skidt, biologisk set, at cellevæggen bliver mere nedbrydelig. Men ved hjælp af genmodifikation kunne man gøre det sådan, at cellevæggen er meget stabil igennem livsfasen af planten, men når man høster den, kunne man aktivere nogle gener, man har introduceret i GM-planten, som gør cellevæggen mere nedbrydelig. Så først i slutfasen, når planten er høstet eller i den seneste udviklingsfase, vil man aktivere de gener, som sørger for, at plantens cellevæg bliver nedbrudt. Det vil bibeholde plantens almindelige vækst ude på marken og modstand imod sygdomme. Samtidig bliver det nemmere, senere, i enten koens mave eller på bioethanolfabrikken, at bruge kulhydraterne i cellulosen til at lave ethanol eller biogas.

Hvordan gør I, når I skal have indsat et nyt gen i en plante?

Thomas Didion: I vores opsætning er udgangspunktet for transformationen et umodent plante-embryon fra græsfrø, det vil sige den del af frøet, der indeholder den befrugtede ægcelle - embryonet. Man skærer frøet op med en skalpel, isolerer planteembryonet og sætter det over på nogle næringsmedier, der er tilsat plantehormoner. Hormonerne sørger for, at cellerne ikke danner en græsplante, men en udifferentieret celleklump, en kallusklump. Cellerne er ikke specialiseret på dette stadium og ved ikke, om de er rodceller eller bladceller eller noget tredje - de vokser bare som udifferentierede celler, en slags plante-stamceller. Det er sådan nogle celler, man bruger til at introducere nyt DNA i ved hjælp af Agrobacterium-transformation.

Agrobacterium tumefaciens har fra naturens hånd et ekstra, ringformet DNA-kromosom, et plasmid. Visse Agrobacterium-stammer har et såkaldt Ti-plasmid, hvor Ti står for "tumor inducing" (det vil sige knude- eller "galle"-fremkaldende). Når disse bakterier lever i jord, og kommer i nærheden af nogle planterødder, så kan de via kemiske signaler genkende, om det er en plante, de er interesserede i at vokse ind i. De er nu i stand til at indføre en streng af deres eget DNA i værtsplanten, som får planten til at producere en masse mad til bakterien. Bakterien er altså en slags parasit på planten.

Vi kan udnytte evnen til at overføre DNA til planteceller ved at udskifte Ti-DNAet med det DNA, vi ønsker at indsætte - det kunne fx være et eller flere gener, der gør planten mere tolerant overfor tørke. Man indsætter samtidig et selektionsgen, som gør de celler, der optager DNAet, resistente overfor et bestemt ukrudtsmiddel. Det gør det nemt at afgøre, hvilke celler, der har optaget DNA-sekvensen, for kun disse celler overlever, når man dyrker cellerne på et næringsmedium, der også indeholder ukrudtsmiddel.

Efter tre måneders selektion skifter man næringsmedium ud med et, der indeholder en anden blanding af plantehormoner. Det gør, at de udifferentierede celleklumper differentierer sig og laver blade og rødder. Gradvis skal de have større beholdere at vokse i, men herbicidpåvirkningen fastholdes, så kun de planter, der er transformeret, vokser videre.

Nu kan man være ret sikker på, at planterne er transformeret, men knap så sikre på, om transgenet også er blevet overført og fungerer, som det skal. Når planterne har vokset sig store, starter derfor en omfattende molekylær analyse, for eksempel af hvilke proteiner, cellerne udtrykker. Derefter venter et omfattende og tidskrævende arbejde med at gennemføre en risikovurdering af planten. Blandt andet skal det vurderes, om genet nedarves og udtrykkes stabilt over flere generationer og i forskellige miljøer. Så man kan sige, at selve plantetransformationen kun lige udgør starten på lanceringen af en genmodificeret plante.

SE OGSÅ: Er GMOer risikable? Læs introduktionen her.

Hvad kan man forvente, at vi kommer til at se af "klimavenlige" GMOer inden for de kommende 20 år?

Thomas Didion: Det er ikke helt enkelt at sige. I starten, for omkring 12 år siden da vi startede med at udvikle GM-græsser, forestillede vi os nok, at det var nemmere, end det faktisk viste sig at være. Vi ledte efter gener, vi troede på, var vigtige. Dem har vi også fundet, og så har vi introduceret generne og testet græsserne, og det har fungeret fint i nogle tilfælde, men i mange andre tilfælde gjorde det ikke.

Med min viden om, hvor lang tid det tager at udvikle nye GM-planter, vil jeg tro, at der i de næste 20 år helt sikkert lanceres nye GM-græsser til energiformål. Det vil i første omgang blive majs [majs tilhører græs-familien, red.], fordi majs er den afgrøde, man er længst fremme med at genmodificere, og den er også nemmest at få godkendt i systemet. Så man vil helt sikkert udvikle nogle GM-energimajs allerede inden for 10-15 år. GM-planter kan godt bidrage til energiproduktion, men jeg tror, at det bliver i mindre skala. Om 10-20 år kan der måske produceres 10-15 % af brændstofforbruget ved hjælp af biomasse. Det er i den forbindelse vigtigt, at fødevareproduktionen ikke formindskes som følge af benyttelsen af jord til bioenergiproduktion.

Hvilken rolle kommer DLF-Trifolium til at spille i den udvikling?

Thomas Didion: Hos os her på DLF-Trifolium bruger vi GM-teknologien til at undersøge vigtigheden af bestemte gener for specifikke egenskaber, fx i cellevæggen, men DLF har skrinlagt planen om at markedsføre GM-græsser på grund af de omfesproceduren vil kræve i Eattende risikovurderinger, planter skal igennem i Europa, før de kan godkendes til dyrkning. GM-græsfrø kan ikke bære de omkostninger risikovurderingen og godkendelsuropa og andre lande.

OPGAVER

Når du har læst teksten, kan du prøve at løse opgaverne og se, hvor meget du har lært om GMO.

ENZYMER

Enzymer er en form for proteiner, der spiller en helt afgørende biologisk rolle i næsten alle processer i levende organismer.
Læs mere om celler, gener og proteiner i Organismen.

Find flere ordforklaringer i ordlisten.

PLANTEHORMONER

Lige som dig har planter hormoner, der styrer planters vækst og gør, at de fx ikke sætter sidegrene over det hele – men opretholder den orden, der gør, at planten bruger sine ressourcer optimalt.

AGROBACTERIUM TUMEFACIENS

Agrobacterium tumefaciens er en bakterie, der naturligt er i stand til at genmodificere planter. Læs mere om, hvordan der sker.

BIOMASSE

Biomasse er den "masse", der består af levende organismer. Se flere ordforklaringer i ordlisten.

3

Etikinterview om genmodificerede planter

Er det “unaturligt” at bruge genmodifikation til at ændre på de planter, vi bruger til fødevarer – og hvad betyder det rent etisk? Eller er det vigtigere at se på, om genmodificerede afgrøder (GMO) kan bidrage til at løse væsentlige samfundsproblemer, såsom global opvarmning?

De to etikere Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen har vidt forskellige holdninger til, om vi bør satse på GMO. Prøv at se, om du kan afgøre, hvilke forskelle der er på deres holdninger. Hvem synes du har ret? En af dem? Ingen af dem? Eller har de begge nogle gode pointer?

Er det "unaturligt" at bruge genmodifikation til at ændre på de planter, vi bruger til fødevarer – og hvad betyder det rent etisk? Eller er det vigtigere at se på, om genmodificerede afgrøder (GMO) kan bidrage til at løse væsentlige samfundsproblemer, såsom global opvarmning?

Mickey Gjerris: Jeg mener, at det, vi gør med GMO'er, er noget, man ikke har gjort før. Det er at blande sig i naturen på et mere detaljeret og mere præcist niveau, end vi traditionelt har gjort i landbruget, når man har forædlet planter ved krydsning og så videre. Derfor vil jeg sige, det er unaturligt, og dermed langt hen ad vejen forkert.

For det er udtryk for en holdning til naturen som kun en ressource, som jeg grundlæggende mener, er forkert, og som har bidraget meget til at bringe os ind i de problemer omkring klimaet, som man nu mener, man skal bruge GMO-teknologien til at løse.

Kasper Lippert-Rasmussen: Der er vi nok uenige, for jeg ser ikke noget problem i sig selv ved GMO-organismer, ligesom jeg heller ikke ser det ved traditionel planteforædling. Jeg betragter ikke den ene teknik som mere unaturlig end den anden.

Mickey Gjerris: Det er klart, at der ikke er en definition på, hvornår noget præcist bliver unaturligt, det er der ikke. Man kan måske sige, at genteknologi er mere unaturlig end konventionel avl af planter på samme måde som polyester er mere unaturlig end bomuld. Du vil selvfølgelig sige, at begge dele er et resultat af menneskelig indblanding i naturen, og det er også rigtigt, på den måde falder de inden for samme kategori. Men der er en glidende overgang fra en naturlig vild plante til en genmodificeret plante i forhold til, hvor meget vi blander os i dem. Og den forskel mener jeg faktisk spiller en rolle.

Kasper Lippert-Rasmussen: Men jeg synes, det er lidt svært at drage den sondring der, for mange af de planter, vi har i dag, er jo radikalt anderledes end dem, man startede med at avle eller forædle på for mange tusinde år siden. Altså ligesom mange hunderacer ser radikalt anderledes ud end de ulve, som de oprindeligt kom fra. Så jeg er skeptisk over for det her med unaturlighed, om det spiller nogen rolle. Men jeg går også ud fra, at du vil mene, at hvis vi for eksempel kan løse verdens sultproblemer, så skal vi bruge GMO, selv om der i sig selv er noget forkert ved at bruge dem?

Mickey Gjerris: Ja, hvis vi faktisk står i en situation med klimaforandringer, hvor forholdene for planterne kommer til at ændre sig hurtigere, end de måske kan nå at følge med, og de her teknologier måske er den eneste måde at sikre, at alle kan få tilstrækkelig med mad på. Så vil jeg nok sige, at det er så et af de tilfælde, hvor vi kan sige, jamen så må vi lægge den der naturlighedsdiskussion til side og sige, den var væsentlig, men det her er vigtigere.

I det omfang vi kan løse nogle alvorlige problemer, så lad os da bruge teknologien. Så kan jeg sidde og have mine samvittighedskvaler, dem kan du så være fri for. Men fordi jeg har et problem med bioteknologien generelt, synes jeg kun, vi skal bruge den, hvis det er meget nødvendigt, og det mener jeg faktisk ikke, det er her. Jeg mener faktisk ikke, det er den rigtige strategi til at løse hverken klima- eller sultproblemerne.

Vi kunne i stedet skære ned på vores forbrug af kød, som både ødelægger klimaet og skaber sundhedsproblemer.

Kasper Lippert-Rasmussen: For mig er det ikke noget enten/eller, for situationen er den, at vi står over for nogle meget store problemer, og formentlig kan vi ikke løse den globale opvarmning ved et eller andet simpelt tiltag, der skal formentlig gøres rigtig mange forskellige ting.

Og der vil jeg godt kunne se en rolle for GMO'er. Det er lidt som, hvis jeg ønsker at tabe mig, og jeg så får at vide, at valget står mellem enten at spise mindre eller bevæge mig noget mere. Så vil jeg nok sige, det var et dårligt råd, jeg fik der, fordi et bedre råd ville være, at jeg skulle gøre begge dele.

HAR DU TÆNKT OVER?

 • at GMO er unaturligt? Og hvad betyder dét?
 • at man kun skal dyrke GMO'er, hvis de kan bidrage til en løsning på væsentlige problemer? Hvilke problemer opfatter du som "væsentlige"? Er det for eksempel væsentligt, at danske landmænd kan konkurrere prismæssigt med udenlandske landmænd? Se også forskellige andre formål i tabellen her
 • at vi bør bruge GMO til at løse klimaproblemer, eller bør vi hellere bruge vores tid og penge til at forfølge andre muligheder, såsom at skære ned på vores kødforbrug eller bilkørsel?

Etikinterview - udvidet version

Du kan læse et længere interview med Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen. Interviewet er delt i to dele:

 • Læs del 1, der handler om spørgsmålet, hvorvidt GMO'er er "unaturlige" på en etisk relevant måde.
 • Læs del 2, der handler om, hvordan man samfundsmæssigt bør forholde sig til den risiko og nytte, der er forbundet med GMO.

Interviewene er udarbejdet i februar 2011.

Opdateret 15. juni 2011

4

Er GMO'er unaturlige?

Etikinterview om genmodificerede planter, del 1

Mickey Gjerris: Jeg mener, at det, vi gør med GMO'er, er noget, man ikke har gjort før. Det er at blande sig i naturen på et mere detaljeret og mere præcist niveau, end vi har gjort før med den konventionelle avl. Derfor vil jeg sige, det er unaturligt, og dermed langt hen ad vejen forkert. For det er udtryk for en holdning til naturen, som jeg grundlæggende mener, er forkert, og som har bidraget meget til at bringe os ind i de problemer omkring klimaet, som man nu mener, man skal bruge GMO-teknologien til at løse.

Derfor tror jeg, at jo mere vi benytter os af teknologien, jo mere vil vi blot understrege det misforhold, vi har i øjeblikket, mellem vores indstilling til naturen som en ren ressource og så det, naturen egentlig er.

Kasper Lippert-Rasmussen: Der er vi nok uenige, for jeg ser ikke noget problem i sig selv ved GMO-organismer, ligesom jeg heller ikke ser det ved traditionel planteforædling. Jeg betragter ikke den ene teknik som mere unaturlig end den anden.

Mickey Gjerris: Det er klart, at der ikke er en definition på, hvornår noget præcist bliver unaturligt, det er der ikke. Man kan måske sige, at genteknologi er mere unaturlig end konventionel avl af planter på samme måde som polyester er mere unaturlig end bomuld. Du vil selvfølgelig sige, at begge dele er et resultat af menneskelig indblanding i naturen, og det er også rigtigt, på den måde falder de inden for samme kategori. Men der er en glidende overgang fra en naturlig vild plante til en genmodificeret plante i forhold til, hvor meget vi blander os i dem. Og den forskel mener jeg faktisk spiller en rolle.

Kasper Lippert-Rasmussen: Jeg forstår det sådan, at du mener, de genmodificerede organismer ligger ude i den ene ende af unaturlighedsskalaen, og at planter, som er frembragt gennem mangeårig forædling, ligger tættere på det naturlige?

Mickey Gjerris: Ja.

Kasper Lippert-Rasmussen: Men jeg synes, det er lidt svært at drage den sondring der, for mange af de planter, vi har i dag, er jo radikalt anderledes end dem, man startede med at avle eller forædle på for mange tusinde år siden. I princippet kunne man godt forestille sig, at man lavede genmodificerede organismer, som fik indsat et gen fra en plante, der biologisk set ikke ligger særlig langt væk fra den. Så kunne man godt forestille sig, at den plante, der kommer ud af det, egentlig adskiller sig mindre fra det, der var det så at sige naturlige udgangspunkt, end en anden plante, der efter flere tusinde års konventionel forædling nu er blevet radikalt anderledes end det, man startede med. Altså ligesom mange hunderacer ser radikalt anderledes ud end de ulve, som de oprindeligt kom fra.

Så jeg er skeptisk over for det her med unaturlighed, om det spiller nogen rolle. Men selvom jeg ikke kan se, der er noget særligt unaturligt eller forkert ved at bruge GMO, så kan der jo godt være det, vi kunne kalde instrumentelle overvejelser omkring, hvorvidt vi skal bruge det. Altså hvilke konsekvenser vil det få at bruge GMO, tjener det et godt formål, er der nogle risici knyttet til det, og kan det hjælpe på alvorlige problemer som for eksempel den globale opvarmning.

Men jeg går også ud fra, at du vil mene, at hvis vi for eksempel kan løse verdens sultproblemer, så skal vi bruge GMO, selv om der i sig selv er noget forkert ved at bruge dem?

Mickey Gjerris: Ja, hvis vi faktisk står i en situation med klimaforandringer, hvor forholdene for planterne kommer til at ændre sig hurtigere, end de måske genetisk kan nå at følge med, og de her teknologier måske er den eneste måde at opretholde en fødevaresikkerhed på. Så vil jeg nok sige, at det er så et af de tilfælde, hvor vi kan sige, jamen så må vi lægge den der naturlighedsdiskussion til side og sige, den var væsentlig, men det her er vigtigere.

I det omfang vi kan løse nogle alvorlige problemer, så lad os da bruge teknologien. Så kan jeg sidde og have mine samvittighedskvaler, dem kan du så være fri for. Men fordi jeg har et problem med bioteknologien generelt, synes jeg kun, vi skal bruge den, hvis det er meget nødvendigt, og det mener jeg faktisk ikke, det er her. Jeg mener faktisk ikke, det er den rigtige strategi til at løse hverken klima- eller sultproblemerne.

Den her teknologi er efter min mening afsindig overvurderet. Vi nu har haft den i omkring 40 år, og den har på ingen måde levet op til alle de løfter, den har givet. Nu er vi allerede begyndt at tale om 2. generationsplanter, der skal kunne løse nogle alvorlige problemer. Men de er ikke engang blevet færdige med at lave 1. generationsplanter, som tydeligvis ikke løser nogen alvorlige problemer. Derfor siger jeg, så lad os prøve at se på alle de andre løsningsmodeller, der er, og bruge dem.

Det er jo et etisk valg, vi står i nu, nemlig om vi vil benytte os af den teknologi – hvis den virker, vi ved det ikke. Men lad os nu antage, at det lykkes at lave en genmodificeret plante, der faktisk kan bruges til at nedsætte udviklingen af metangas hos drøvtyggere. Metan er jo en stærk drivhusgas, som drøvtyggerne udskiller. Så kan vi vælge at bruge en masse penge på sådan en plante, eller vi kan vælge at gøre det, som ligger lige for, nemlig at sænke antallet af drøvtyggere. Problemet er jo, vi har alt for mange drøvtyggere, fordi vi drikker alt for meget mælk, og vi spiser alt for meget kød. Dyrene har det allerede elendigt nu, og det skaber en masse klimaproblemer. Desuden skaber det sundhedsproblemer, fordi vi bliver for fede og overvægtige og skal bruge mange penge på hjerte-/karsygdomme.

Så der er to løsninger. Den ene er at skære ned på vores kødforbrug, og den anden er at lave nogle planter, så vi kan fortsætte med at forurene og blive syge og fede, men opretholde et enormt højt forbrug af animalske proteiner ved at lave de her genmodificerede planter. Det er så et etisk valg, om man siger, jamen jeg vil gå ind for, at vi skal prøve at få en kultur, hvor vi løser problemerne ved at sænke kødforbruget og ressourceforbruget.

Kasper Lippert-Rasmussen: Men det er så igen måske et område, hvor det gør en forskel, om man mener, at det er et problem i sig selv at bruge de her teknologier eller ikke. For jeg ser det ikke som et enten-eller, altså jeg ser det sådan, at vi kan bruge de her teknologier, hvis de udgør den bedste løsning på problemet.

Hvis vi for eksempel tager global opvarmning, så kan vi jo, som du siger, gøre en masse ting ved global opvarmning, men de fleste af de ting må vi desværre nok sige, det kommer bare ikke til at ske. Det er vanskeligt at forestille sig, at det ville være politisk muligt, at vi i Danmark besluttede at holde op med at køre i biler, men selv hvis det skete, ville det ikke betyde så meget globalt set. Hvis det skulle gøre en forskel, skulle vi have et globalt stop for privatbilisme, der fx også involverer Kina og USA, og det er endnu sværere at forestille sig.

Formentlig er problemets omfang endda så stort, så selv hvis vi gør en masse af de ting, det kan virke ret urealistisk at tro, vi faktisk vil gøre, så er vi også nødt til at overveje for eksempel at bruge GMO-planter til at reducere mængden af drivhusgasser, som køerne udleder.

Der findes jo rigtig mange mennesker i verden, som økonomisk set befinder sig på et langt lavere niveau, end vi befinder os på. Hvis man så forestiller sig, at vi fik alle i verden – og vi er i dag 6 mia., men om ikke så mange år er vi 9 mia. – bragt op på et rimelig anstændigt leveniveau. Så vil det vel være sådan, at selv om vi i den velhavende del af verden nedbragte vores forbrug ganske betragteligt, også langt mere end det ville være realistisk at håbe på faktisk sker, så ville vi vel få en belastning af klodens økosystem, som var større end i dag og langt større end det, som kloden faktisk kan bære.

Så for mig er det ikke noget enten-eller, for situationen er den, at vi står over for nogle meget store problemer, og formentlig kan vi ikke løse den globale opvarmning ved et eller andet simpelt tiltag, der skal formentlig gøres rigtig mange forskellige ting.

Og der vil jeg godt kunne se en rolle for GMOer, selv om du og jeg ikke er uenige om, at der er masser af andre ting, vi også kunne gøre. Det er lidt som, hvis jeg ønsker at tabe mig, og jeg så får at vide, at valget står mellem enten at spise mindre eller bevæge mig noget mere. Så vil jeg nok sige, det var et dårligt råd, jeg fik der, fordi et bedre råd ville være, at jeg skulle gøre begge dele.

Mickey Gjerris: Ja vi ser nok forskelligt på, hvad der er realistisk. Men det er trods alt lykkedes os på relativ kort tid at gå fra at have et samfund, der naturmæssigt var relativt bæredygtigt, til den situation vi er i nu med et sindssygt overforbrug. Jeg mener ikke, det er urealistisk at forestille sig, at vi kunne vende den på hovedet og forestille os en kultur, der indså, at det spor, den har bevæget sig ud af, er sådan set ikke noget, der er holdbart rent livsgrundlagsmæssigt – men for øvrigt heller ikke noget, der har bibragt folk særlig meget lykke.

Det handler dybest set om, hvad er det for nogle billeder, vi har af, hvad er det gode liv. Hvis vi kunne ændre forståelsen af, hvad det gode liv er, så folk havde nogle andre ting, som de ville mene var vigtige for at få et godt liv, så ville jeg påstå, det var meget realistisk, at vi kunne løse mange af problemerne, uden at begive os ud i de her genteknologiske eventyr med planter.

5

Risiko og nytte ved GMO

Etikinterview om genmodificerede planter, del 2

Kasper Lippert-Rasmussen: Jeg mener, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en GMO kan være risikabel på mange måder. Den kan jo være risikabel, men ikke i den forstand, at man bliver syg af den, så på den måde skal man ikke kun se på den fysiske risiko.

Mickey Gjerris: Problemet er, at kun hvis det er farligt for nogen, kan vi forbyde de her planter. Det betyder, at en meget stor del af modstanden mod GMO har folk været nødt til at oversætte til en eller anden form for risiko. Der er ikke meget, der tyder på, at GMO'er er farlige i betydningen risikable at spise, men ikke desto mindre har diskussionen været nødt til at handle om det. Jeg har fx en naturlighedsdagsorden, jeg gerne vil slå på, og den er enormt svær at få plads til i den her diskussion. Så derfor kan jeg føle mig nødsaget til at oversætte det til en eller anden form for videnskabelig risiko, for ellers bliver jeg ikke taget alvorligt.

Vi kan ikke forbyde noget alene på grundlag af, at det ikke er helt sikkert. Så skulle vi jo også forbyde biler. Vi bliver nødt til at sige, at det er, fordi det går imod nogle værdier, vi har. Det kan så være naturlighed –  fordi vi har et andet natursyn.

Kasper Lippert-Rasmussen: På trods af, at alle undersøgelser måske viser, at der ikke er nogen risici knyttet til GMO, føler et flertal i befolkningen sig måske ikke overbevist om, at det faktisk forholder sig på den måde. Eller måske har de nogle helt andre indvendinger mod GMO'er. Derfor ville det ikke være et demokratisk problem, hvis Folketinget besluttede at forbyde GMO. Men hvis det ellers er sådan, at vi kan bruge de her planter til at løse nogle væsentlige problemer, kan man stadigvæk fastholde, at moralsk set burde vi ikke forbyde dem.

Mickey Gjerris: Men vi skal være åbne om, hvad det egentlig er, der gør, at vi har en modstand mod den her teknik – så vi ikke ender i en eller anden underlig diskussion om risiko, som så ikke handler om risiko alligevel. For så kan jeg godt forstå, at dem, der laver risikoforskning, bliver enormt frustrerede. Alle de undersøgelser, de laver, viser, at det her ikke er farligt – og så får de bare at vide, nå men det stoler vi ikke på – det er jo ikke en måde at diskutere på.

Kasper Lippert-Rasmussen: Ja, noget af befolkningens skepsis over for risikovurderinger – fx deres frygt for, at GMO'er er risikable – kan jo afspejle, at folk er dårligt informeret; ligesom når folk bare tror, at det kun er genmodificerede planter, der indeholder gener i planten. Men det kunne også afspejle, at de simpelt hen er uenige i nogle af de værdimæssige vurderinger, der ligger til grund for de her risikovurderinger.

Derfor er det demokratisk set godt, at man spørger folk, hvad de mener, så der ikke er for stor uoverensstemmelse mellem lovgivningen og så de holdninger, folk har. Men demokratisk set ville det være endnu bedre, hvis det så var meget kvalificerede holdninger, folk havde til de her spørgsmål.

Mickey Gjerris: Det er nu ikke helt enkelt at afgøre, hvad der er en ”kvalificeret holdning”. Hvis uenigheden om GMO handlede om, hvorvidt det er fysisk farligt eller ej, ville det selvfølgelig være nødvendigt at have en vis viden for at kunne vurdere risikoen. Men hvis uenigheden fx går på, at du mener, at GMO er unaturligt, eller du mener, at GMO krænker naturens integritet – eller hvad det kunne være for værdier, du havde – så er den viden jo ikke særlig nødvendig. Så kræves der meget lidt viden om genteknologi for at kunne sige, at det bryder jeg mig ikke om, nej tak. Ud fra de undersøgelser jeg kender, er der ikke noget der tyder på, at hvis folk vidste mere om GMO, ville de også være mere positive.

Kasper Lippert-Rasmussen: Men det er ikke nok at se på nytte og risici ved at bruge en GMO – man må også se på fordele og risici ved at undlade at anvende dem. Hvis man nu står med en GMO, som kan modvirke udledningen af drivhusgasser, skal man også kigge på, at der allerede er nogle risici, som vi lever med, fx den risiko, der er knyttet til global opvarmning. Det kan jo godt være, at ved at bruge sådan en GMO, bliver vi udsat for nogle nye risici. Men omvendt kan det måske være, at det reducerer nogle andre risici, som vi allerede er udsat for – som fx de risici, som knytter sig til klimaforandringerne.

Så når vi bruger ny teknologi, så skal vi jo ideelt set lave en samlet risikovurdering og ikke bare se isoleret på konsekvenser af ny teknologi.

Mickey Gjerris: Ja, og der vil jeg tilføje, at man samtidig skulle spørge, hvilken risiko der er ved de alternative løsninger, der kunne være. Men jeg er meget enig med dig i, at man aldrig løser et problem uden at skabe nogle nye – sådan er det med teknologi. Vi fik løst en masse problemer, da vi lavede bilen, men vi fik også skabt en masse nye. Sådan er det, og man kan ikke forudsige dem; nogle af dem kan man forudsige, og dem kan man forsøge at gardere sig imod. I andre tilfælde må man sige, at der er bare uforudsete bivirkninger ved alt. Det er også farligt at få en kæreste. Der kan ske mange ting, men man lader jo ikke være af den grund, bare fordi man tænker, nå men jeg ved da, hvad der sker, når jeg spiser popcorn og drikker cola foran fjernsynet.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at tingene hænger sammen. Hvis man har en teknologi, der kan løse en masse problemer, man står med, og som er meget kraftfuld, meget potent – og sådan er denne teknologi blevet fremstillet – så skal man nok også være forberedt på, at de bivirkninger, der kommer, kan være tilsvarende store. Derfor er der grund til at træde lidt mere varsomt med denne her teknologi end ved så mange andre. Jo mere kraftfuld en hammer, vi står med, jo mere forsigtige skal vi også være, når vi slår med den. Det betyder ikke, at vi skal lade være med at slå, men vi skal måske tænke os om en ekstra gang. Det kunne være sådan et forsigtighedsprincip at lægge ned over det.

Kasper Lippert-Rasmussen: Men hvis man tænkte over det, så er det måske egentlig lidt svært at begrunde, at vi stiller det krav til nye teknologier – for hvorfor bør vi så egentlig ikke stille det samme krav til de teknologier, vi allerede anvender? Mange af de teknologier, vi anvender i dag, er der en masse risici knyttet til. Privatbilisme er jo et eksempel. Hvis vi anlagde samme strenge vurdering af risici, som når vi ser på nye teknologier, ville bilkørsel måske blive forbudt.

Mickey Gjerris: Ja, vi accepterer meget af ren vane. Men hvis det lykkes at udvikle en GMO, der vil løse nogle alvorlige problemer, såsom sultproblemer for verdens fattigste, og vi ikke kan løse dem på andre måder, så accepterer jeg blankt at vi gør det.

Derudover synes jeg, at genteknologi er et meget godt eksempel på, at det nok ikke er dyr teknologi, der skal løse de fattige menneskers problemer her i verden – det har det i hvert fald ikke været indtil videre. Der har du jo haft nogle meget store virksomheder, som – i det omfang de overhovedet har produceret planter, der kan bruges i de lande – har gjort det med deres egne aktionærer for øje, og det har ikke hjulpet de mennesker, der burde have haft hjælp.

Kasper Lippert-Rasmussen: Det viser måske samtidig, at overvejelser om GMO er stillet på et alt for generelt plan. Det vi skal gøre er måske i virkeligheden at sige; Jamen der findes masser af forskellige GMO-planter, og det her spørgsmål skal stilles om hver enkelt plante i stedet for om GMO som sådan. Der er måske nogle, hvor svaret vil være ja, og der er andre, hvor svaret vil være nej.

Mickey Gjerris: Men det er altså ikke genteknologien, der skal løse ulandenes problemer. Det er dels et politisk spørgsmål, og det er dels et uddannelsesmæssigt spørgsmål. Altså, der foreligger masser af undersøgelser, der viser, at hvis du tager til områder i Afrika, hvor de har en relativt lav landbrugsproduktion, og du introducerer landmændene til basale økologiske dyrkningsmetoder, så vil de øge deres udbytte i hvert fald fem gange, ene og alene på den konto, og uden noget som helst teknologi –andet end en tavle og et stykke kridt og en mand, der ved, hvad han taler om. Fint, så lad os da bruge nogle hundrede milliarder på det, i stedet for at prøve på at udvikle en eller anden GMO.

Kasper Lippert-Rasmussen: Hvis det er sådan, at nogle af de her genmodificerede planter bliver udviklet til at tage højde for klimaproblemer, som i høj grad – altså indtil nu i hvert fald – er et resultat af CO2-udledningen eller andre former for klimapåvirkninger, som vi har skabt for ulandene – så forekommer det at være sådan lidt en absurd situation, hvis vi på en eller anden måde forsøger at forhindre dem i at benytte afgrøder, som skal afhjælpe problemerne. Selvfølgelig, hvis vi afhjalp de her problemer på anden måde, så var det en anden sag, men faktum er jo nok, at det ikke sker.

Mickey Gjerris: Det er lige præcis den diskussion, vi skal have, om ikke det var vigtigere, at vi så afhjalp problemet på en anden måde. For mig at se er det en ringe hjælp at opfordre dem til at fortsætte ned ad det spor, som har kørt vores egen kultur på vildspor. I stedet for at udvikle mere teknologi til dem skulle vi prøve at se på, hvad deres problemer er – om der er andre måder, vi kan løse dem på, som i højere grad kan bekræfte den relation, vi står i til naturen.6

Værdi i naturen

Mennesker har altid set naturen som et middel, vi kan bruge til at nå egne mål. En ressource og noget vi kan bruge til at opfylde egne ønsker og behov. Men er det altid rimeligt at sætte menneskets interesser højere end resten af naturens?

I nyere tid har nogle miljøetikere fremført det synspunkt, at naturen har værdi i sig selv, og at vi derfor ikke bare kan bruge naturen, som det passer os. Disse miljøetikere mener således, at vi skal passe på naturen, eller undlade at gøre skade på den, og at vi skal gøre dette for naturens egen skyld. Det vil blandt andet sige, at vi skal vise hensyn til naturen selvom det ikke kommer os selv til gode, og at vi nogle gange skal sætte naturens interesser over vores egne.

I de efterfølgende afsnit kan du læse om to forskellige udgaver af denne tankegang: biocentrisme og økocentrisme. For at forstå disse to teorier og de problemer der er forbundet med dem, er det imidlertid nødvendigt først at vide lidt generelt om miljøetik.

Miljøetik

I løbet af 1970'erne begyndte det at blive klart for flere og flere, at den måde vi mennesker lever på, har store omkostninger for naturen - i form af forurening, nedbrydning af naturen og generelle miljøproblemer. I perioden opstod der derfor en større bevidsthed om miljøet, også inden for filosofien, og man begyndte at søge efter en miljøetik. Forskellige filosoffer begyndte at tale om vigtigheden af, at bevare naturens mangfoldighed, respektere dens orden og indgå i dens balance.

En af de ting der kendetegner meget af miljøetikken, er, at den sætter spørgsmålstegn ved den måde etikken traditionelt set kun har handlet om mennesker. Ifølge flere miljøetikere, er det nemlig i høj grad den traditionelle måde at tænke etik, der har været skyld i mange af de miljøproblemer, som verden står over for i dag. Inden for den traditionelle etik har naturen kun værdi for noget andet, nemlig mennesker. Det vil sige, at vi kun har gode grunde til at passe på naturen, når det kommer os selv til gode. Det går jo også ud over mennesker, når vi ødelægger vores miljø, og det er derfor, at vi skal tage hensyn til naturen ifølge den traditionelle etik. I modsætning hertil mener mange miljøetikere, at vi skal passe på naturen for dens egen skyld, eftersom naturen har værdi i sig selv.

Der er altså to forskellige måder noget kan have værdi på: enten i sig selv, eller for noget andet. En hammer har eksempelvis værdi for en tømrer. Den kan bruges til at arbejde med. En tømrer har også den slags værdi. En tømrer kan bruges til at bygge huse, men eftersom en tømrer er et menneske, så har hun også en værdi i sig selv, uanset hvor god eller dårlig hun er til at bygge. Det er i hvert fald tankegangen inden for den traditionelle etik, og på samme måde mener nogle miljøetikere, at naturen har en værdi i sig selv, uanset hvad den kan bruges til.

Der er dog umiddelbart en del problemer forbundet med disse miljøetiske teorier. Mange af disse problemer handler om hvem (eller hvad) vi skylder hensyn, hvorfor nogen (eller noget) har krav på hensyn og hvordan disse hensyn skal tages. Skal vi eksempelvis tage hensyn til forskellige former for virus, bakterier og den slags? Hvorfor skulle vi tage hensyn til en farlig virus? Hvad med planter, træer og buske? Er det kun levende organismer, eller skal vi også vise hensyn til sten, sandkorn og vinden? Hvordan skal man overhovedet tage hensyn til en sten? Hvad skal vi gøre i tilfælde af konflikter mellem forskellige ting, der begge har krav på hensyn? Og så videre.

Det er heller ikke helt klart, hvorfor det altid skulle være en god ting at følge naturens orden. Nogle gange er denne orden forbundet med vold og lidelse, og hvorfor skulle det være en god ting? Det er jo ikke altid godt at "lade naturen gå sin gang", hvis nogen eksempelvis er blevet kørt ned af en bil, er det jo ikke godt at lade dem ligge på vejen, så naturens orden kan udfolde sig.

Ovennævnte type spørgsmål er en af de store udfordringer for miljøetikken at svare på. Ikke mindst at begrunde hvad det er ved naturen, der gør, at vi skal vise hensyn til den for dens egen skyld. I de følgende afsnit skal vi se på to forskellige miljøetiske teorier, biocentrisme og økocentrisme, der hver især har givet et bud på svar på nogle af disse spørgsmål.

Spørgsmål til afsnittet "Miljøetik"

 • Hvad vil det sige, at noget har værdi i sig selv? Hvad kendetegner den traditionelle etik? Hvordan adskiller miljøetik sig fra den traditionelle etik?
 • Synes du, ligesom miljøetikerne, at det er vigtigt at passe på naturen? Gør du noget for at skabe et bedre miljø?

Biocentrisme: alt levende har værdi

En af de overordnede teorier inden for miljøetikken hedder som sagt biocentrisme. Ifølge den teori er det ikke kun mennesket, men alle levende organismer, der har værdi i sig selv. Det vil sige, at ifølge biocentrismen så skal vi tage hensyn til alt levende: planter, mikroorganismer, pattedyr, fisk, mennesker og så videre.

Den amerikanske nulevende filosof Paul W. Taylor er en af de mest kendt fortalere for denne tankegang. Ifølge Taylor findes der et gode for alle levende organismer, noget som hjælper organismen med at trives. Ligesom vi eksempelvis kan fremme det gode for et barn, så kan vi også fremme det gode for alt andet levende. Når vi indser hvad der er godt for en organisme, og at alle organismer stræber efter det som er godt for dem, så bør vi, ifølge Taylor, også anerkende, at alle levende organismer har krav på at få taget hensyn til deres gode.

Hvis vi skal tage hensyn til alt levende i naturen, lige fra bakterier til elefanter, så opstår der dog hurtigt det problem, at der ofte vil være modstridende interesser på spil. Her bliver vi nødt til at prioritere mellem forskellige interesser, og det har vist sig, at være en stor udfordring inden for miljøetikken. Hvordan skal vi eksempelvis vægte menneskers interesse i at fælde træer, mod træers interesse i ikke at blive fældet? Det skal vi, ifølge Taylor, ved at bruge et system der kan skelne mellem, hvor vigtige de forskellige interesser er. På denne måde skal vi altså skelne mellem interesser som er livsvigtige, eksempelvis interessen i at overleve, og interesser som er mindre vigtige, eksempelvis en interesse i en bedre udsigt. Nogle gange skal vi altså vægte naturens interesser over menneskets.

Det løser dog ikke helt problemet. Nogle gange vil der være tale om livsvigtige interesser på begge sider. En ko har eksempelvis en livsvigtig interesse i at spise græs, og græsset har en livsvigtig interesse i ikke at blive spist. Hvordan afgør vi så hvilken interesse der skal veje tungest? Ifølge Taylor, bliver vi nødt til at overveje, hvilke andre hensyn der bør spille en rolle i den slags situationer. I modsætning til planter kan dyr lide, og vi ville gøre stor skade på koen ved at forhindre den i at spise græs. På samme måde mener Taylor, at menneskers livsvigtige interesser bør veje tungere end dyrs, ligesom andre dyrs livsvigtige interesser bør veje tungere end planters.

Hvis vi på denne måde skal vægte mennesker højere end dyr, og dyr højere end planter, så ser det dog ud som om, at vi ender op med en menneskecentreret etik. Som tidligere nævnt skulle miljøetikken, i hvert fald den del Taylor tilhører, lige netop være et opgør med den måde etik kun har omhandlet mennesker. Det ser altså ud til at være et problem i Taylors teori.

Et andet problem er, at vi stort set hele tiden krænker en masse levende organismers livsvigtige interesser, uden at det på nogen måde kan siges at være nødvendigt. Det gør vi eksempelvis, når vi børster tænder, hvor der dør tusindvis af mikroorganismer, og det gør vi også, når vi plukker blomster, spiller fodbold på en græsplæne, hvor der lever en masse insekter og så videre.

Her løber Taylor ind i det samme problem som mange andre miljøetikere: det er svært at finde ud af, hvordan man egentlig skal leve efter miljøetikken. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt med Taylors teori. En etisk teori kan godt være rigtig, selvom det er vanskeligt at se, hvordan man skal leve efter den. Men hvis miljøetikken skal vise os vejen mod en større respekt for naturen, så virker det som et problem, hvis den ikke kan vise os, hvordan vi kommer derhen.

Spørgsmål til afsnittet "Biocentrisme: alt levende har værdi"

 • Hvad har værdi ifølge biocentrismen? Hvad vil det sige, at noget er et gode for en organisme? Hvordan mener Taylor, at vi skal vægte forskellige interesser mod hinanden?
 • Er du enig med Taylor i, at vi skal vise hensyn til alt levende? Hvorfor/hvorfor ikke?

Økocentrisme: alt i naturen har værdi

En anden hovedretning inden for miljøetikken kaldes økocentrisme. Denne teori går lidt længere end biocentrismen, fra det foregående afsnit. Ifølge økocentrismen er det nemlig ikke kun levende organismer, men alt i naturen der har værdi i sig selv. Det vil sige, at det ikke bare er alt levende, såsom blomster, fugle, skildpadder og så videre der har krav på hensyn, men også døde ting såsom sten, metal, bjerge etc. Det betyder også, at det ikke kun er enkelte dele af naturen, der har værdi i sig selv, men også helheder, som eksempelvis et økosystem, dyre- og plantearter og så videre.

En af fortalerne for denne teori er den amerikanske filosof J. Baird Callicott (1941-), der læner sig op af Aldo Leopold (1887-1948), en af de tidlige grundlæggere af miljøetikken. Ifølge Leopold, så har alt i naturen en værdi i sig selv, eftersom alting indgår i det som Leopold kalder det biotiske fællesskab. Dette fællesskab er nemlig afhængigt af alle dets medlemmer, og derfor har alle dets medlemmer et krav på at eksistere. Sådan et fællesskab kan eksempelvis være en mose, en regnskov eller lignende, men det kan også være hele kloden.

Denne måde at tænke på skal ikke ses som en erstatning af den traditionelle etik, ifølge Callicott, men som noget der ligger i forlængelse af denne etik. Vores måde at tænke etik har nemlig udvidet sig mange gange, fra først og fremmest at handle om vores egen familie og stamme (primært stammens mænd), til også at handle om vores landsmænd, kvinder, hele menneskeheden og så videre. På samme måde skal vi nu udvide vores måde at tænke etik, ifølge Callicott, til også at inkludere resten af naturen. Det skal vi fordi vi mennesker har en relation til naturen, det er - med Leopolds ord - et sted som vi hører til, ikke et sted der tilhører os.

Denne forestilling om en udvidelse af etikken har Callicott blandt andet hentet fra Darwin. Callicott bruger ligeledes Darwins evolutionsteori til at argumentere for, at vi har et ønske om at indgå i positive fællesskaber med andre mennesker såvel som med naturen. Tanken er, at dem der har været bedst til at indgå i disse fællesskaber, også har været de bedste til at overleve.

Derfor sætter vi helt naturligt pris på at indgå i den slags fællesskaber. Vi er simpelthen udviklet til at gøre det, og når vi sætter pris på noget, så tillægger vi det værdi, ifølge Callicott. Det vi sætter mest pris på har den største værdi. Vores tætteste fællesskaber, eksempelvis relationen til vores familie, har altså større værdi end andre fællesskaber, som vi indgår i. Det betyder blandt andet, at vi kan tilskrive størst værdi til vores nærmeste, vores familie, venner, folk der bor i det samme land som os selv, vores eget økosystem og så videre.

Hvis naturen kun har værdi fordi vi mennesker sætter pris på den, så kunne det dog godt se ud som om, at Callicotts teori er ligeså menneskecentreret som den traditionelle etik. Det ville Callicott sikkert være uenig i, for han ville fastholde, at vi kun kan sætte vores egne interesser over naturens, hvis de kan siges at være ligeså vigtige, eller vigtigere, end naturens interesser. Hvis vi i stedet tog udgangspunkt i den traditionelle etik, så ville menneskets interesser altid komme før naturens.

Callicotts teori kan virke meget rimelig ved første øjekast, men ved nærmere eftertanke er den også forbundet med en masse problemer. For hvad betyder det egentlig, at vi kan tilskrive størst værdi til vores nærmeste? Er det eksempelvis etisk forsvarligt at stjæle fra sine naboer for at få mad nok til sin familie? Må man skade andre for at hjælpe sine venner? Hvordan tager man egentlig hensyn til en mose? Skal vi opretholde vandhuller gennem perioder med tørke? Og så videre. I stedet for at begrunde hvorfor vi skylder hensyn til naturen virker det som om, at vi pludselig har en stor forvirring om, hvem eller hvad vi skylder hensyn til, og hvor stort et hensyn vi skylder alle de forskellige dele og helheder af naturen.

Spørgsmål til afsnittet "Økocentrisme: alt i naturen har værdi"

 • Hvad har værdi ifølge økocentrismen? Hvordan adskiller økocentrismen sig fra biocentrismen? Hvad mener Callicott med, at vi sætter pris på at indgå i et fællesskab med naturen?
 • Er du enig med Callicott i, at vi bør udvide etikken til at omhandle hele naturen? Hvorfor/hvorfor ikke? Oplever du selv, at der er værdi i naturen? Og i så fald, hvornår?
7

Opgaver

Læs teksterne om genmodificerede planter og vælg mellem opgaverne her på siden

7.1

Opgave 1: GMO og etik

I etikinterviewet diskuterer etikerne blandt andet de fordele, vi kan opnå ved at genmodificere planter er gode nok til at vi bør satse på dem. Læs teksten Etikinterview og se så på denne opgave.

Gener har stor betydning for de egenskaber vi har – og alle andre organismer har. Det kender man fx fra, at folk der er gode til at spille fodbold ofte har forældre, der er gode til at spille fodbold (men ikke altid!). Du kan sikkert tænke på nogle egenskaber, du ville ønske, du havde, eller som du ville ønske, at nogen, du kender havde.

På samme måde er landmænd interesserede i, at planterne har præcis de egenskaber, der giver dem de kvaliteter, vi forbrugere efterspørger.

 1. Prøv at tænke på, hvad der betyder noget for dig, ved den mad, I køber i din familie – fx kirsebær, æbler, mel, gulerødder, kartofler…? Hvor meget lægger du fx vægt på disse egenskaber:
  • Sundhed?
  • Smag, konsistens?
  • Farve, udseende?
  • Hensyn til miljøet?
  • Prisen?
  • Andet?
 2. Hvis du forestiller dig, at vi kun har råd til at udvikle én GMO, hvilke slags egenskaber mener du så er vigtigst: En der mest forbedrer livskvaliteten for vesterlændinge (fx forebygger hjerte-/karsygdomme); en der mest forbedrer livskvaliteten i den tredje verden (fx bedre kan modstå tørke og oversvømmelse) eller en der forebygger klimaproblemer (fx energiafgrøder)?
 3. Det kan koste mange millioner kroner at udvikle blot én GMO og gøre den klar til salg. Hvis afrikanske bønder var bedre hjulpet ved, at det beløb blev brugt til fx at købe traktorer til dem, ville det så være uetisk at bruge penge på at udvikle GMO'er til dem?
  • Mickey Gjerris mener, at GMO'er er unaturlige. Hvor vigtigt oplever du, at det er, at fx din mad er lavet på en naturlig måde? Og hvad betyder ”naturlig” for dig?Er der måder at producere fødevarer på, som du anser for at være uetiske?
7.2

Opgave 2: GMO mod sult og klimaproblemer?

I Afrika sulter hvert tredje barn - hjælp! Den overskrift kan man læse inde på Læger uden Grænsers hjemmeside. Læs teksten Introduktion, og se så på denne opgave

Det vil mange mennesker i Europa gerne hjælpe med, og hvert år samler vi danskere mange millioner kroner ind til de sultende børn i Afrika. Men findes der ikke også andre måder at sørge for, at de afrikanske børn ikke kom til at sulte?

En af grundene til, at der nogle gange opstår hungerkatastrofer i Afrika, er, at der nogle år falder alt for lidt regn. Hvis nu man genmodificerede en plante, sådan at den kan vokse i Afrika, også selvom der kommer tørke – ville afrikanerne så ikke være bedre stillet?

 • Hvis man skulle genmodificere en plante, så den kunne overleve under tørkeforhold, hvilken skulle man så vælge? Gulerødder, majs, hvede – eller noget helt andet?

Beskriv dit forslag så grundigt som muligt ved at undersøge Afrika's forhold. Det kunne handle om, hvilke planter der har nemt ved at gro, om hvilke stoffer, der mangler i ernæringen, eller om hvilken jord eller hvordan klimaet er i en bestemt region. Fokuser gerne på en bestemt region af Afrika – der kan være stor forskel fra syd til nord og vest til øst.

 • Sammenlign efterfølgende dit forslag med klassens andre forslag.
 • Afslut med at drøfte, om de kendte negative risici, der er ved at genmodificere, skal veje tungere end muligheden for måske at kunne redde afrikanske børn – givet at vi endnu ikke kan vide, om vi kan få teknologien til at virke.
7.3

Opgave 3: GMO mod overvægt?

I de sidste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge i Danmark tredoblet. Læs teksten Introduktion, og se så på denne opgave

I de sidste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge i Danmark tredoblet. Det anslås, at omkring 160.000 danske børn og unge vejer for meget. Heraf er cirka 60.000 svært overvægtige. Overvægt hos børn og unge er en epidemi både i Danmark og på verdensplan.

Som du kan læse, så er statistikken for overvægtige børn og unge ikke så gode på landsplan for dig og dine kammerater.

Meget tyder på, at problemerne mest skyldes en forkert kost kombineret med for lidt motion. Men du kan være med til at løse situationen!

 1. I denne opgave skal du, ud fra det du har læst i teksten om GMO, finde på en plante, vi spiser, som du mener, at man ved at genmodificere, kunne afhjælpe vores fedmeproblemer med. Husk at være grundig i din redegørelse for, hvorfor dit forslag vil have stor effekt.
 2. Kan du komme i tanker om andre måder at bekæmpe fedmeepidemien på, og synes du, at de er bedre eller dårligere løsninger end at forsøge at genmodificere på planterne? Det kunne handle om:
  • Hvor får man på sigt den bedste effekt i forhold til, hvad forskellige løsninger koster?
  • Hvad kan du umiddelbart se af andre ulemper og fordele ved forskellige løsninger?
7.4

Opgave 4: Er der risici ved at bruge genmodifikation til at forbedre planter?

Teksten Introduktion kommer ind på, om GMO er risikabelt. Når du har læst den, så se på denne opgave

 1. Nævn tre eksempler på, hvad der kunne gå galt, hvis man dyrker GMO.
 2. Kan du komme i tanker om ting, der historisk set er gået galt, når man gennem de sidste mange hundrede år har indført nye ting/produkter/opfindelser? For eksempel:Bile
  • Tobak
  • Sprøjtegift mod ukrudt på markerne
  • Atomkraft
 3. Er der nogle af ovennævnte "tiltag", du synes, man burde have forbudt?
  • Hvad havde ulemperne været ved at forbyde dem?
 4. Tror du, at fx alkohol eller biler var blevet forbudt i dag, hvis de kun lige var blevet opfundet?
  • Hvordan passer argumenterne mod GMO på dem?
  • Kan du få øje på argumenter, der gør det rimeligt at sige, at man skal være mere varsom med GMO end med de andre ting? Det kunne handle om:
  • Hvor sikre er vi på, at GMO'er er ufarlige?
  • Hvor godt kan vi klare os uden bestemte GMO'er?
  • Hvor sikre kan vi være på, at GMO ikke med tiden kan gøre stor nytte?
7.5

Opgave 5: Fordele og ulemper ved genmodificerede afgrøder

Når nu du har læst teksterne Introduktion, Forskerinterview (filmklip eller tekst) og Etikinterview, så efterlader det materiale dig måske med en fornemmelse af, hvorfor nogle mennesker er for genmodificerede afgrøder (GMO), og hvorfor nogle er imod GMO

Besvar spørgsmålene i grupper eller individuelt.

 1. Hvis du skulle fortælle tre fordele ved GMO – hvad skulle disse så være?
 2. Hvis du modsat skulle stille tre ulemper op ved GMO, hvad skulle de så være?
 3. Hvilke af de GMO'er, du har læst om, mener du, er mest vigtig at dyrke, og hvilke mener du er mindst vigtige at dyrke? (se fx skemaet i starten af "GMO - genmodificerede afgrøder")
 4. Hvis du bruger fantasien, kan du måske sagtens komme på idéer til planter, dyr og andre organismer, der kunne forbedres ved at ændre på deres gener. Nogle af forbedringerne er måske så oplagte, at man ikke engang kan finde modargumenter?

Find så mange argumenter som muligt imod, at man ved genmodifikation indsætter et gen i en plante, der gør, at den ikke visner under tørke.

7.6

Opgave 6: Debatleg for hele klassen

Hvem kan overbevise politikerne? Hvem kan bedst argumentere for eller imod at bruge GMO? Få jeres lærer til at styre slagets gang

 Hvem kan overbevise politikerne?

Del klassen op i grupper, der hver skal forestille sig at være en bestemt interessegruppe. Grupperne skal argumentere for, om man bør dyrke GMO i Danmark eller ej. Herunder er forslag til interessegrupper:

 • Forbrugerne i supermarkedet
 • Industrien
 • Konventionelt afgrødedyrkende landmænd
 • Økologiske landmænd
 • Forskere
 • Greenpeace
 • – eller find selv på nogle. Hver gruppe skriver de tre vigtigste argumenter for eller imod for hver gruppe ned.

Grupperne skal nu forestille sig, at de er blevet inviteret til en rundbordssamtale i Folketinget, hvor de ved at fremføre deres argumenter og krav, og kommentere på hinandens, skal opnå et godt resultat. Læreren kan være politikeren, der skal overbevises.
Bed derefter eleverne om at formulere, hvad deres personlige holdning er, og se så på argumenterne igen: Hvis argumenter fra ”rundbordssamtalen” er bedst, og hvilke dårligst – og hvorfor?

For eller imod?

Når alle I klassen har læst teksterne om "GMO - genmodificerede afgrøder", "Interview med genetiker, Thomas Didion" og "Interview om GMO", deler I klassen tilfældigt op i to grupper. Grupperne placerer sig i hver sin side af klassen.

Én gruppe skal være for GMO og den anden gruppe skal være mod GMO.

Eleverne behøver ikke at være i den gruppe, hvor holdningen stemmer overens med deres egen holdning!

De skal så i klassen argumentere for den holdning, de har påtaget sig, på tværs af klassen. Læreren er ordstyrer.

NB: Det kan være en god idé, at grupperne får 10 minutters forberedelsestid inden debatten starter, for at holdninger og argumenter kan komme på plads og eventuelt nedskrives.