1

Introduktion: Klimavenlig energikilde eller fødevaretyv?

Medierne omtaler skiftevis bioenergi som en klimavenlig vedvarende energiform og som en uetisk energiform, der omdanner fødevarer til ’mad til biler’ og er skyld i stigende globale fødevarepriser, der rammer verdens fattigste. Begge dele kan være rigtigt, for der er mange typer bioenergi, men samtidig er modstillingen forsimplet. Der er en række hensyn, som kolliderer, når man skal afgøre, om bioenergi er godt: hensyn til klimaet, til miljøet, til nulevende danskere og kommende generationer og hensyn til verdens fattigste. Etiske overvejelser kan hjælpe til at afgøre, hvilke hensyn der bør veje tungest

Isen smelter, havene stiger og oversvømmer lavtliggende områder, ørkener breder sig og ødelægger mulighederne for at dyrke landbrug. De effekter af klimaforandringerne ser vi allerede nogle steder i verden, men de rammer foreløbig ikke Danmark. Det gør derimod perioder med ekstremt vejr, voldsom regn og storme, som også er følger af, at klodens klima ændrer sig. Klimaforandringerne skader levevilkårene for mennesker i udsatte egne (som ofte ikke selv udleder ret mange klimagasser), for kommende generationer og i et vist omfang også os selv her og nu. Det er altså tydeligt, at det er nødvendigt at gøre noget ved udledningen af drivhusgasser, som forårsager den globale opvarmning.

Den største synder i forhold til menneskers udledning af drivhusgasser er menneskers afbrænding af fossile brændstoffer som olie og kul. Bioenergi kan erstatte fossile brændsler og dermed være et redskab til at nedbringe disse udledninger. Det kan den dog kun, hvis det samlede regnskab i forhold til en given type bioenergis optagelse af klimagasser og afgivelse af dem, når den afbrændes er positiv (se mere om, hvordan man udregner dette, i det næste afsnit). Det er ikke tilfældet for alle typer af bioenergi, og nogle typer kan have et direkte negativt CO2-regnskab (se nærmere i næste afsnit). Ofte er det de typer, der ikke umiddelbart er økonomisk konkurrencedygtige, der har en positiv effekt på klimaet.

EU's stats- og regeringschefer har i oktober 2009 vedtaget en målsætning om at drivhusgasudslippet i EU-lande bør reduceres med 80% – 95% i 2050 ift. 1990. I Danmark har Klimakommissionen i 2010 peget på, hvordan Danmark kan leve op til denne målsætning.1 Det primære redskab er at reducere brugen af fossile brændsler, og præmissen både her og i energiforliget fra marts 2012 er at omstille hele Danmarks energiforsyning til vedvarende energi i 2050. Klimakommissionen har udset bioenergi til at spille en væsentlig rolle i Danmarks fremtidige energiforsyning.

Ideelt set rummer bioenergien altså mulighed for kraftigt at begrænse samfundets udledning af drivhusgasser og samtidig kan den forbedre den energimæssige forsyningssikkerhed. Dette er ikke mindst vigtigt i en tid med energikrise, fordi de fossile brændsler bliver stadig mere knappe, og priserne på dem vil stige. Det vil de ikke mindst gøre, fordi verdens energiforbrug ventes at vokse med 45% frem mod 2030, i takt med at den globale befolkning vil vokse til 8 mia. i 2030, 9,3 mia. i 2050 og 10,1 mia. i 21002, og med at økonomien i Kina, Indien og de andre BRIC-lande boomer og at disse lande bruger stadigt mere energi.

Man skulle altså tro, alle kunne blive enige om, at bioenergi er en rigtigt god og bæredygtig energiform. Det er jo imidlertid ikke tilfældet, og det skyldes flere forskellige forhold, som vi skal uddybe herunder:

  • Bioenergi konkurrerer med fx fødevareproduktionen om en række ressourcer, som i de kommende år vil blive meget knappe (såsom jord, vand og forskellige næringsstoffer)
  • Hvad der er bæredygtigt er ofte ikke ganske klart, blandt andet fordi de hensyn, der indgår i begrebet: nemlig hensyn til naturen, til økonomien og til kommende generationer, er ofte indbyrdes modstridende. Etiske overvejelser kan hjælpe os til at afgøre, hvordan hensynene skal afvejes i forhold til hinanden.

Voksende knaphed på ressourcer

Når bioenergi anses for at være godt, er det altså fordi den kan udgøre et redskab til at modvirke 2 alvorlige kriser, Danmark og verden befinder sig i i dag, klimakrisen og energikrisen.

Men det er ikke de eneste kriser, som er alvorlige og kræver en indsats. Verden befinder sig også i en fødevarekrise og en natur- og ressourcekrise, som delvist er forbundne.

Natur og -ressourcekrisen

Såvel mennesker som resten af naturen er helt afhængige af velfungerende økosystemer, men i disse år nedbrydes økosystemer, arter udryddes og ikke-fornyelige ressourcer opbruges med foruroligende hast. Vand er en af de ressourcer, som for øjeblikket overforbruges, og kombinationen af befolkningstilvækst og økonomisk udvikling lægger stigende pres på vandressourcerne fremover. I 2030 vil den globale efterspørgsel efter vand overstige udbuddet med 40%.3 Vand er nødvendig for dyrkning af afgrøder og i nogle områder af verden, hvor der er mangel på vand, kan det udgøre et problem.

En anden knap ressource er jord, og det er i forhold til bioenergiafgrødernes brug af (god) landbrugsjord, kritikken er mest omfattende. Der er 13 mia. ha landareal på jordkloden, og de er fordelt på 1,5 mia. ha til dyrkning af afgrøder og 3,5 mia. ha som er udlagt til permanente græsningsarealer. De tilbageværende ca. 8 mia. ha er fordelt på 3,9 mia. ha som er dækket af skove og 4,2 mia. ha som er is, bjerge, ørken etc.

 

Nuværende arealanvendelse (kilde: Fødevareministeriet, 2008b. p. 24.) 

FN's landbrugsorganisation, FAO, anslår, at selvom der i teorien stadig er en del arealer på kloden, som kunne opdyrkes, kan dette kun lade sig gøre i begrænset omfang. Især fordi disse uopdyrkede områder tjener vigtige økologiske funktioner, og adgang til dem ville indebære fældning af skove eller inddragelse af andre naturarealer, hvilket ville udgøre en meget stor klimabelastning. Det skyldes at den CO2, som er bundet i jord og vegetation, ville blive frigivet ved rydningen. Desuden ville den gamle vegetations evne til at optage CO2 forsvinde, og de nye afgrøder, man kan plante, ville ikke have samme kapacitet til at optage CO2.4

Dyrkning af bioenergiafgrøder kan altså enten konkurrere med fødevareproduktionen om de eksisterende arealer. Eller den kan føre til, at skove fældes for at skaffe plads enten til bioenergiafgrøderne, eller til den fødevareproduktion, afgrøderne fortrænger. I det omfang, det sker, har bioenergien en negativ klimaeffekt, fordi der vil blive frigivet meget mere CO2 fra de gamle træer, der fældes, end energiafgrøderne kan optage, når de vokser op. Importeret biomasse er ofte ubæredygtig i denne forstand.

Fødevarekrise

Allerede nu er der meget, der tyder på, at dyrkning af bioenergi har været medvirkende til, at verdens fødevarepriser nåede et foreløbigt historisk højdepunkt i februar 2011.5 Det skete kun to år efter en lignende fødevarekrise, som ramte i første halvdel af 2008.6 Begge kriser fik alvorlige konsekvenser for verdens fattigste, og der var optræk til uroligheder flere steder i verden som følge dem.7 Meget tyder på, at fejlslagne høstudbytter i USA og Rusland i sommeren 2012 vil føre til nye prisstigninger på fødevarer. De mangelsituationer, vi mærker, er en forsmag på de kommende års udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med mad til at brødføde verdens befolkning, der som nævnt er stærkt stigende.

Graf over prisindex

Prisindex på fødevarer (kilde: FAO Food Price Index

Der er naturligvis flere grunde til disse fødevarekriser end de dårlige høstudbytter på vigtige markeder, som følge af de ekstreme tørkeperioder, storme og oversvømmelser. De fleste er enige om, at en anden faktor, der spiller ind, er at en voksende del af landbrugsarealet anvendes til produktion af biobrændsler. De stigende energipriser har øget efterspørgslen efter afgrøder til bioenergi, hvilket påvirker udbuddet af fødevarer negativt. Når udbuddet af fødevarer falder, fører det til prisstigninger, som vi har set. Det er især et problem for de fattigste mennesker i verden, som allerede har problemer med at få råd til mad.

Det er alvorligt, at fødevareproduktionen allerede nu er under pres, for FAO har beregnet, at der er behov for at forøge verdens fødevareproduktion med 70% i år 2050.8 Det skyldes dels befolkningstilvæksten, dels at befolkningerne i mange udviklingslande bliver stadigt mere velhavende og derfor efterspørger mere forarbejdede fødevarer og mere kød. Kød er en meget ressourceforbrugende fødevare, og husdyrproduktionen er i sig selv klimabelastende (se casen om stamcellekød). I Danmark kan man (i gennemsnit) producere omkring 1 kg korn på ca. 1,5 m2, men det kræver omkring 8 m2 at producere 1 kg svinekød, og omkring 24 m2 at producere 1 kg oksekød. Arealforbruget kan dog være betragteligt større i andre lande.9

Indvendingen mod bioenergi: at det er mad til biler frem for til mennesker, er altså kun rigtig, hvis man ser helt isoleret på det. Man kunne med samme ret hævde, at vi i dag dyrker mad til husdyr frem for til mennesker. For hovedparten af Danmarks areal går i dag til at producere mad til grise frem for mad til mennesker. 49% af Danmarks areal anvendes i dag til animalsk produktion, altså til dyrehold og foderdyrkning.

Arealfordelingen i Danmark fordelt på anvendelser (kilder: Danmarks Statistik, 2011, Landbrug og Fødevarer, 2011) 

Eller sagt på en anden måde: Man ville i Danmark kunne producere mad til ca. 11 mio. mennesker, hvis deres kost indeholdt 70% vegetabilsk føde og 30% kød, mens en halvering af dette kødforbrug til 15% ville betyde, at man kunne producere mad nok til 20 mio. mennesker. Hvis man helt omlagde produktionen til vegetabilske fødevarer, ville man i Danmark kunne producere mad nok til 80 mio. mennesker.10 Det ville altså ikke være noget problem at få plads til såvel bioenergiproduktion som til fødevarer, hvis bare kødforbruget blev sat ned – og så ville man samtidig opnå en positiv klimaeffekt, for kødproduktionen står for Europas vedkommende for ca. 4% - 12% af drivhusgassernes effekt på den globale opvarmning11, men på verdensplan er husdyrene ansvarlige for 18% af den globale drivhusgasudledning.12 Hvis de bioenergiafgrøder, man dyrkede, derudover var en type, som havde en positiv klimaeffekt, ville situationen naturligvis blive endnu bedre.

Myten om den videnskabelige uenighed om klimaforandringer

Mange mennesker har fået det indtryk, at der er usikkerhed eller uenighed mellem klimaforskere om, hvorvidt der sker en opvarmning af klimaet og hvorvidt denne opvarmning er menneskeskabt. Denne opfattelse stemmer ikke med den enighed der findes blandt forskere på området, men kan hænge sammen en indbygget usikkerhed forbundet med videnskabelig viden.

Der er få områder inden for videnskaben, der hersker så stor enighed om, som at klimaet bliver varmere og at årsagen til dette er menneskelige aktiviteter, som får drivhusgasserne til at akkumulere i jordens atmosfære. I en undersøgelse fra 2009 blandt 3.146 forskere svarede 90% ja til, at jordens gennemsnitstemperatur var steget siden 1800-tallet, og 82% angav menneskelig aktivitet som en signifikant årsag (Doran, Peter T., and Maggie K. Zimmerman. 2009. Examining the Scientific Consensus on Climate Change. Climate Change. Vol. 90, no. 3: 21-22).

Andre undersøgelser viser, at der i befolkningen som helhed hersker en helt anden forståelse. En samtidig amerikansk Gallupundersøgelse viste, at kun 58% af amerikanerne mente, menneskelige aktiviteter er skyld i den globale opvarmning. En nyere dansk undersøgelse viser, at 71% af befolkningen er helt enige eller enige i, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er sti-gende, mens 60% er helt enige eller enige i, at opvarmningen er menneske-skabt (Minter, Michael. 2012. Klimabarometeret Januar 2012. Concito).

Diagram over holdninger til klimaforandringer 

Diagrammet viser, hvordan forskellige grupper har svaret på spørgsmålet: "Tror du, menneskelig aktivitet bidrager signifikant til ændringerne i de gennemsnitlige globale temperaturer?" Kilde: Doran and Zimmerman, 2009

2

Teknikken: Hvordan tanker man planter på biler?

Der forskes intensivt i teknologi til at lave biobrændstof ud fra plantemateriale, der kan erstatte den benzin og diesel, vi fylder på bilerne og dermed begrænse udledningen af CO2 fra vores transport. I dette kapitel skal vi se, hvordan man laver en plante om til flydende brændstof

I det følgende kan du læse om baggrunden for, at der mange steder i verden investeres voldsomt i at udvikle bioenergi, og om hvad det er for nogen udfordringer, der gør, at man endnu ikke producerer så meget biobrændstof, selvom man faktisk allerede ved, hvordan man skal gøre.

Hvis du alene er interesseret i, hvordan planter rent teknisk kan laves om til flydende brændstof, kan du gå videre til grafikken, Fra halm til biobrændstof, hvor processen forklares trin for trin og hvor du også kan se små filmklip af, hvordan det foregår i virkeligheden.

Bioenergi er defineret som energi, der er fremstillet af biomasse ved teknologiske eller bioteknologiske processer. Planterne danner biomasse ved at omsætte solens energi og lagre energien i organiske (kemiske) forbindelser, og biomassen kan igen omdannes til energi i form af varme, elektricitet og transport.

Bioenergi – i form af biobrændstoffer som bioethanol – tilskrives en særligt vigtig rolle i forhold til transportsektoren. Det skyldes, at der her i hvert fald på kort sigt ikke findes ikke-fossile alternativer til fossile brændstoffer. Det forventes fx at vare længe før bilparken i væsentligt omfang vil være eldreven. Transportsektoren står på nuværende tidspunkt globalt for 25 % af CO2-udslippet og cirka 50 % af forbruget af olie.

Man kan derimod uden videre erstatte en del af den benzin og diesel, vores transportmidler bruger, med bioethanol eller biodiesel. Hvis denne biobrændsel er produceret på den rette måde, vil den give en reduceret udledning af CO2.

Når biobrændsler, som erstatning for fossile brændsler, ikke altid begrænser udledningen af drivhusgasser, skyldes det, at der i varierende omfang bruges energi på at tilvejebringe dem og omsætte dem til fx flydende brændstof. En given energiressource – fx den energi en halmballe indeholder – leverer med andre ord energi (brutto energiudbytte), men forbruger også energi under produktionen af den. I princippet kan den ligefrem samlet set (netto energiudbytte) forbruge energi. Ved omdannelse af halm til bioethanol kan man fx i dag kun udnytte 50-75 procent af energien i halmen. Udnyttelsesprocenten forventes dog at blive lidt bedre efterhånden som der gøres teknologiske fremskridt. Biomassens indhold af energi kan udnyttes langt bedre, hvis den i stedet afbrændes i kraft/varmeværker, hvor man kan omdanne den til andre "energitjenester" som strøm og fjernvarme. Hvis batteriteknologi udvikler sig hurtigt, kan resultatet derfor blive, at biomassen laves til strøm til elbiler frem for til brændstof til traditionelle motorer.

At producere energi koster med andre ord energi. Der forbruges energi hele vejen igennem produktionen af energi fra fx biomasse. Hvis dette energiforbrug selv har tæret på fossile brændsler, trækker det både ned i biomassens samlede energibidrag og i dens klima-effekt. Man får med andre ord mindre klima for pengene – eller måske ligefrem et dårligere klima. Det har også stor betydning, hvor klimabelastende de fossile brændsler, bioenergien erstatter, er. Neden for ses nogle af de energiforbrugende og klima-belastende henholdsvis klima-besparende led.

 Trin i produktionen Klimabesparende Klimabelastende
1. Dyrkning Optag af CO2 fra luften Såning, pesticider, gødning, etc.
2. Høst - Høst, opbevaring
3. Konvertering (fx fra fibre til flydende brændstof eller elektricitet) - Ingredienser, elektricitet, varmetab
4. Anvendelse Begrænsning af forbruget af fossil brændsel  Udledning af den optagne CO2, tab af energi som varme i motor


Som det kan ses, er klimaregnskabet helt afhængig af, at energiforbruget ved produktionen ikke overstiger den mængde fossil energi, bioenergien "fortrænger", det vil sige forhindrer i at blive brugt.

Det er afgørende at udnytte biomassen effektivt, fordi effektiviteten afspejler sig i prisen. Selv små ændringer i prisen kan være udslagsgivende for, om regeringer, energiforsyningsselskaber og forbrugere tør satse på biobrændstof frem for fossilt brændstof, og dermed at klimabelastningen fra transportsektoren kan begrænses.

1G og 2G biobrændstof

Der skelnes ofte mellem 1. og 2. generations (1G og 2G) biobrændstof. Man hører ofte et argument fremført om, at samfundet bør satse på 2G brændstof, da 1G brændstof medfører, at fødevarer laves om til transportbrændstof. Så enkelt er det dog ikke.

1G biobrændstof er lavet på basis af planters indhold af sukker, stivelse, fedt eller olier, og gør derfor brug af den del af planten, der i nogle tilfælde også ville kunne bruges til fødevarer eller foder. Planter, der er rige på sådanne stoffer, vokser desuden typisk på god landbrugsjord. Dansk raps, amerikanske majs og brasilianske sukkerrør bruges fx allerede i dag til produktion af store mængder biobrændstof, som blandes i den fossile benzin og diesel.

2G biobrændstof fremstilles ud fra planternes fiberdele, som findes i høje koncentrationer i strå eller træ, der typisk anvendes til andet end fødevarer, og som i nogle tilfælde ikke udnyttes effektivt i dag. Det gælder fx halm, et restprodukt fra landbrugsproduktionen, selvom den i et vist omfang allerede bruges i stalde og til afbrænding på kraft/varmeværker. Alt andet lige konkurrerer produktionen af 2G biobrændstof derfor ikke nødvendigvis på samme måde med fødevareproduktion som 1G biobrændstof.

Skal biobrændstof levere en væsentlig del af bilernes energiforbrug, vil der imidlertid være behov for at inddrage arealer til dyrkning af afgrøder til 2G brændstof. Man bruger her afgrøder, der hurtigt danner biomasse, såsom elefantgræs, pil eller poppel. Det vil i sagens natur optage arealer, der kunne være brugt til fødevareproduktion, udlægges som naturarealer, eller andet.

Foruden forskelle med hensyn til økonomi, arealkrav og klimapåvirkning, påvirker forskellige energiafgrøder også miljø, natur og landskab på forskellig vis, fx som følge af deres individuelle krav til gødning og pesticider. Valget af en energiafgrøde frem for en anden afspejler med andre ord forskellige etiske hensyn, sådan som det også blev omtalt i kapitel 1.

Der findes desværre ikke en afgrøde, der klarer sig godt på alle de nævnte punkter. Tvært imod er der en tendens til, at produktion af 1G biobrændstof er prismæssigt konkurrencedygtig, men kun bidrager beskedent – om overhovedet – til at løse klimaproblemerne, mens produktion af 2G biobrændstof, der er mere klimavenlig, ikke kan konkurrere prismæssigt.

Produktionen af biobrændstof er steget markant de sidste få år, men stort set det hele kommer fra 1G produktion, det vil sige fra afgrøder som sukkerrør, raps, solsikke og majs. 2G værker er opført i afprøvningsskala, men skal opføres i meget stor skala for at være klimamæssigt og økonomisk tilstrækkeligt effektive. Værkerne er dyre at opføre og produktet er stadig dyrere end fossilt brændstof og 1. generation biobrændstof og afhænger derfor af offentlig støtte, hvis produktionen skal overleve på markedsvilkår.

I nedenstående skema kan man se på to eksempler på produktion af biobrændstof, der er udtryk for netop dette skisma, nemlig produktion af bioethanol ud fra majs og ud fra poppel. De giver stort set det samme samlede energiudbytte per hektar mark, der dyrkes, men her stopper lighederne også.

Eksempler: Bioethanolproduktion ud fra majs (1G teknologi) og poppel (2G teknologi)

Majs er et typisk eksempel på brugen af ét-årige energiafgrøder, der kan give et stort brutto energiudbytte per hektar, som dog modsvares af et højt energiforbrug ved produktionen, kulstoftab i marken og lav effektivitet ved omsætningen til brændstof. Resultatet er en beskeden klimaeffekt.

Brugen af poppel er et typisk eksempel på, at man ved at bruge flerårige energiafgrøder og 2G teknologi til at fremstille brændstof kan opnå en klar forbedring med hensyn til såvel klima som miljø, mens teknologien er umoden for så vidt at den ikke kan konkurrere prismæssigt.

Trin i produktionen  Majs-ethanol (1G) Poppel-ethanol (2G)
Energiudbytte Højt Højt
Konkurrencedygtighed God Dårlig
Dyrkningskrav God landbrugsjord Dårlig landbrugsjord
Påvirkning, natur og miljø Høj Lav
Klimaforbedring Ingen Moderat

Eksempel på 1G teknologi – glucose fra stivelse

Majs bliver til ethanol – det vil sige alkohol eller sprit – gennem en simpel teknik, man har kendt længe, og som kun skitseres kort her. Ved ethanolproduktionen udnytter man majskornenes høje indhold af stivelse. Stivelse består af lange kæder af glucose-molekyler, som skal løsnes fra hinanden, før de kan fermenteres til ethanol, som vi skal se nærmere på neden for.

2G teknologi – glucose fra plantefibre

2G produktion af ethanol baserer sig ligesom 1G produktion på fermentering af glucose. Især i flerårige planter findes det meste af glucosen i plantecellernes cellevægge, hvor de giver planterne den robusthed, der gør, at planten kan holde sig oprejst. Det, vi kender som "træ", eller det gråbrune halmstrå, består med andre ord af store mængder glucose.

En fordel ved at bruge plantefibre som glucose-kilde er, at hele planten kan bruges snarere end kun frøene. Man kan bruge restprodukter fra fødevareproduktionen i form af halm fra fx raps og korn, hø, majsplanter/kolber eller organisk affald og resttræ fra skovdrift, materialer der traditionelt har været forholdsvis billige, og som ikke lægger lige så meget pres på arealforbruget som de afgrøder, 1G teknologien anvender.

I lighed med 1G teknologi gør 2G teknologi altså brug af glucose fra planter, der fermenteres til ethanol. Den afgørende forskel på 1G og 2G teknologi handler om hvilket råmateriale, der anvendes.

Tekniske udfordringer

Som vi har set er 2G teknologi en mere lovende vej at gå end 1G teknologi, hvis målet er klimaforbedringer. Når det er mere udfordrende at lave træfibre om til ethanol skyldes det, at det er mere vanskeligt effektivt at frigøre glucosen.

Glucosen er bundet sammen med en stærk kemisk binding, mennesker ikke kan nedbryde med de enzymer, vi har i vores tarme, og danner kæder – polymerer – der kaldes cellulose. Visse andre organismer kan nedbryde cellulose-polymererne til deres bestanddele af glucose-monomerer, organismerne kan omsætte til energi, hvilket husejere fx frygter, når der er tale om hussvamp.

Ren cellulose er forholdsvis nemt at nedbryde ved hjælp af enzymer, vi har kopieret fra naturen. Cellulose kan nedbrydes af den enzym-type, der kaldes for cellulaser. Nogle cellulaser klipper cellulosen over tilfældige steder, andre klipper polymeren i mindre stykker fra en ende af. Derfor kan en effektiv proces forudsætte, at der tilsættes en blanding af forskellige slags cellulaser.

Plantefibre – dvs. plantecellers cellevægge – er dog sammensat af flere forskellige fibre. Tilsammen kan de danne genstridige bundter, der så at sige holder godt fast på glucosen.

Cellevæggen er opbygget af forskellige strukturer, foruden cellulosefibre polymererne hemicellulose og lignin. De forskellige polymerer ligger på kryds og tværs i cellevæggen og er bundet sammen med kemiske bindinger, så de danner et robust net.

Cellevæggen. Glucosen, der kan omsættes til ethanol, er bundet i cellulosefibrene i plantecellers cellevægge, hvor de er filtret sammen med andre fibre. (illustration: Peter Waldorph) 

En stor udfordring har bestået i at få frigjort tilstrækkelig meget glucose uden samtidig at bruge for store mængder af dyr energi og andre ressourcer. Det har krævet udvikling af nye og mere effektive enzymer og teknikker, der i sig selv ikke må være for dyre. Dette er baggrunden for, at der i dag forskes intensivt i at udvikle nye enzymer – og at finde enzymer med interessante egenskaber i naturen. Danske virksomheder er førende på dette område.

GMO

Man har forsøgt ved hjælp af gen-modifikation (GMO) at ændre på planter, så de allerede i vækstfasen laver cellevægge, som siden nemmere kan omdannes til ethanol.

Se tema om GMO

Er benzin bioenergi?

I virkeligheden er fossile energikilder som kul, olie og naturgas også en slags bioenergi, men disse kemiske forbindelse er dannet ved biologiske processer for mange mio. år siden. Ved bioenergi forstås derfor normalt biomasse, der er dannet eller kan gendannes inden for en defineret årrække. Bioenergi kan således beskrives som en vedvarende energikilde for så vidt, at den CO2, som frigives når planterne omsættes, modsvarer den CO2, som inden for en given tidshorisont optages af de planter, der vokser op.

Biobrændstof eller fødevarer?

Skulle hele Danmarks forbrug af fossilt brændstof erstattes med biobrændstof, ville det kræve, at man brugte hele det danske landbrugsareal til fremstilling af energiafgrøder! Derfor er der ikke udsigt til, at biobrændstof i fremtiden bliver den eneste løsning. Men fordi der er et stort behov for at finde gode klimaløsninger på kort sigt – mens verden udvikler andre løsninger og forhandler aftaler – er biobrændstof blevet en vigtig brik i løsningen af klimakrisen. Læs mere om de etiske spørgsmål, der knytter sig til at erstatte fødevareproduktion med produktion af energiafgrøder.

Enzymer - arbejdsmænd i organismer

Enzymer udfører mange opgaver i vores krop, fx nedbryder de maden i vores tarme, de indgår i den stofskifteproces, der foregår i kroppens celler, som frigør energi til kroppens arbejde fra fx sukker, fedt og protein, og i opbygningen af de strukturer, vores krop er opbygget af. Enzymer er selv proteiner, og mange af vores gener udgør "opskrifter" på enzymer. Enzymer er katalysatorer, dvs. de fremmer processer uden selv at blive forbrugt. Se også figuren af cellevæggen.

Polysacchariders binding har betydning for bioenergi - og for din vægt!

Polysaccharider er polymerer, der består af fra ti til tusindvis af sammenkædede sukker-molekyler (enkelt-sukkermolekyle = monosaccharid eller sukker-monomer). Polysaccharider som stivelse og cellulose består begge af glucose-monomerer, der er bundet sammen af et oxygen-molekyle (ether-binding), som kan nedbrydes ved hydrolyse, dvs. ved at der forbruges et vandmolekyle. For planter er det smart at binde sukker-molekylerne sammen, når de skal bruges som oplagring eller byggematerialer, for så bliver de mindre vandopløselige og dermed mere permanente. Når du måske har læst, at grøntsager med mange kostfibre – fx cellulose – er sunde, mens grøntsager med stivelse (fx kartofler og majs) er mindre sunde, skyldes det, at du kan omsætte stivelse til energi, mens cellulosen ikke omsættes – den bliver derimod i tarmen hvor den forbedrer fordøjelsen. Årsagen til forskellene i nedbrydelighed er, at det oxygen, der binder glocuse-monomererne sammen, har forskellige kemiske placeringer. Placeringen giver de to polysaccharider forskellige strukturer – mens cellulose-strengen er lineær (betaglucose-enheder) er stivelse spiralformet (alfaglucose-enheder). Resultatet er, at der skal forskellige enzymer til for at skille glucose-monomererne ad. De færreste dyr – herunder mennesker – kan fremstille cellulase-enzymer i tarmen; og det er jo en fordel for de mange, der gerne vil undgå at tage på!

3

Fra halm til biobrændstof

Produktionen af bioethanol forklaret i fem trin.

3.1

Plantefibre som råmaterial

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

2G biobrændstof teknologi anvender plantefibre som råmateriale, fx i form af hø, halm eller træ. På filmen ser man 500 kg tunge halmballer af hvedehalm, der er klar til anvendelse på bioethanol-værket Inbicon i Kalundborg.

Når halmen er blevet kogt, enzymbehandlet, fermenteret og filtreret, ender halmen som ren ethanol. Ren ethanol kan blandes i benzin og dermed begrænse brugen af fossilt brændstof, som belaster klimaet. Processen kræver dog også input af energi i form af fx damp, som Inbiconværket får fra et kraft/varmeværk, der ligger lige ved siden af, og hvor dampen er en slags biprodukt fra elproduktionen. Ved at placere Inbicon ved siden af et kraftværk har man altså adgang til billig energi.

Undervejs i processen sorteres to biprodukter fra, som også udnyttes, nemlig melasse, en sukkerholdig sirup, og lignin, der kan bruges som brændsel på kraft/varmeværket. Det er afgørende for værkets samlede energi- og klimaregnskab, at alle processer er så effektive som muligt, og at alle produkter udnyttes.

Et værk som Inbicon er et eksempel på et bioraffinaderi, hvor forskellige dele af samme organiske materiale anvendes som udgangspunkt for fremstilling af flere forskellige produkter. Det kan ideelt set både øge produktionens værdi og forbedre udnyttelsen af begrænsede ressourcer, og dermed skåne miljø og klima.

3.2

Forbehandling med trykkogning

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Ethanolen laves ud fra glucose-molekyler, som er bundet i plantefibrenes cellulosefibre.

På tegningen ser man, at cellulose-mikrofibrillerne (det vil sige meget tynde cellulose-fibre) er bundet sammen med andre fibre, især hemi-cellulose og ligning. Hemi-cellulosen går i stykker under kogningen og ”smelter” af.

Modsat cellulosen indeholder den mange forskellige slags sukker-monomerer, og en stor del er såkaldt C-5 sukker eller pentose, det vil sige at sukker-monomererne indeholder 5 kulstofatomer, snarere end 6 som i glucose (C-6 sukker). C-5 sukker kan ikke fermenteres til ethanol af gær og sorteres derfor fra og indkoges til sirup. Melasse kan fx bruges som dyrefoder, da dyr godt kan omsætte C-5 sukker. Fiber-fraktionen indeholder nu primært cellulose og lignin.

3.3

Tilsætning af enzymer

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Tilsætning af enzymer skal bryde bindingerne mellem glucose-monomererne. Dampkogningen har blotlagt cellulosen, så cellulase-enzymerne bedre kan nå cellulosefibrene. Først tilsættes cellulaser, der klipper cellulosen i mindre stumper, dernæst tilsættes cellulaser, der klipper stumperne fra hinanden, så al cellulosen til sidst er blevet til glucose. Processen gør, at blandingen bliver flydende og kan pumpes videre.

3.4

Fermentering

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Ved fermentering omsættes glucosen til ethanol. Gærceller har en naturlig evne til at fermentere glucose, det vil sige at omsætte den til ethanol. Et biprodukt ved processen er kuldioxid og vand. Set fra gærcellens perspektiv er også ethanolen et restprodukt, der udskilles.

Formålet med fermentering er produktion af energi i form af ATP. Udbyttet af energi ved fermentering er dog meget lavere, end når glucosen omsættes ved respiration – som man kan se er det samlede udbytte blot 2 ATP imod 38 ATP for respiration, idet 8-9 ATP dog ved respiration skal bruges til at ”holde maskineriet i gang”.

Nogle gærtyper kan skifte til respiration, hvis de befinder sig i et aerobt miljø, mens andre, fx bagegær, foretrækker fermentering. Hvis du laver en dej, kan den med andre ord godt hæve – under udvikling af CO2 – uden at der kommer ilt til.

3.5

Destillering

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Resultatet af fermenteringen er ethanol, men ethanolen er stadig blandet med lignin og vand. Adskillelsen sker ved destillering, hvor man udnytter, at ethanolen lettere fordamper end lignin og vand. Princippet i destillering er, som tegningen viser, at den damp, der stiger op fra kolben (1), bliver til væske igen, når den kommer i kontakt med det rør (2), der fører ethanolen ned i kolben til højre (5). Det skyldes, at røret afkøles, fx ved at koldt vand pumpes igennem uden på røret (3 og 4).

Den afdestillerede ethanol er næsten helt ren og kan umiddelbart blandes i benzin. Lignin-fraktionen tørres og laves til lignin-piller, der kan bruges som brændsel på et kraftværk. Selvom ligninen faktisk indeholder en større mængde energi end ethanolen, indbringer den kun en lille del af værdien, fordi brændstof kan sælges til en højere pris.

4

Baggrundstekst: Hvem eller hvad har man etiske forpligtelser overfor?

Forskellige hensyn er i modstrid med hinanden, når vi diskuterer om bioenergi er gavnligt. Derfor må vi afveje, hvilke hensyn, der skal veje tungest, og for at kunne gøre det, må vi gøre os nogle tanker om, hvem vi bør tage etiske hensyn til.

Om bioenergi er gavnligt, afhænger altså af en række forhold; nogle typer er billige at dyrke og gavner forsyningssikkerheden til glæde for de danskere, der lever her og nu. Til gengæld har de en negativ klimaeffekt, så de skader de næste generationer af danskere og de mennesker andre steder, der allerede nu rammes af klimaforandringerne. De konkurrerer også med fødevareafgrøderne om landbrugsjord, så verdensmarkedspriserne på fødevarer stiger til skade for verdens fattigste. Andre typer bioenergi har en positiv klimaeffekt og kan fremstilles, uden at lægge beslag på landbrugsjord, men de er ikke økonomisk konkurrencedygtige i dag, så de vil give forringet købekraft for danskerne på kort sigt. Atter andre typer bioenergi baserer sig på afgrøder, der giver en positiv klimaeffekt, men de fylder meget og skæmmer i naturen.

Der er altså forskellige hensyn, der er i modstrid med hinanden, og vi må afveje, hvilke hensyn, der skal veje tungest. For at kunne gøre det, må vi gøre os nogle tanker om, hvem vi bør tage etiske hensyn til: skal vi kun tage hensyn til mennesker – og måske endda kun de mennesker, vi kender eller har en relation til (det kan for eksempel være fordi de er vores landsmænd, eller fordi vi har en anden relation til dem)? Skal vi også tage hensyn til dyrene? Og til naturen? Og hvis vi skal, skal vi så tage lige så meget hensyn til dyrene og naturen, som til mennesker? Er det for eksempel i orden at slå dyr ihjel og inddrage natur for at skaffe mad til mennesker? Eller skal vi bare tage hensyn til naturen i det omfang, det skader mennesker, hvis vi ødelægger den?

Det er den slags spørgsmål, etikken beskæftiger sig med. I teksterne  Menneskets særstilling på jorden  og Værdi i naturen gennemgås forskellige etiske tilgange til de spørgsmål mere grundigt.

Etiske forpligtelser gælder mennesker, man har relationer til

En opfattelse er, at etiske forpligtelser først og fremmest udspringer af relationer, man har til andre mennesker – det kan være i kulturelle fællesskaber eller i stater, hvor man jo er bundet sammen af nogle fælles love og institutioner, der er gensidigt forpligtende. Så etiske hensyn afhænger af de konkrete omstændigheder og er ikke de samme overfor alle mennesker. De forpligtelser, man har overfor nære mennesker eller overfor dem, man deler nation eller fællesskaber med, er stærkere end forpligtelserne overfor mennesker, som er fjernere, enten fordi de bor i fjerne lande, eller fordi de først bliver født i kommende generationer.13 Der skal så at sige mere til, før man som stat eller individ har en moralsk pligt til at hjælpe mennesker, man ikke har relationer til.

Når etiske hensyn afhænger af relationer, skylder mennesker ikke som enkeltindivider – eller som samfund – de samme hensyn til dem, de ikke deler nation og dermed institutioner med, som til deres landsmænd. Det betyder ikke, at danskerne ingenting skylder mennesker i andre lande; for eksempel kan der være en gensidig forpligtelse mellem lande til at yde nødhjælp og anerkende basale menneskerettigheder. Men der er ikke i så høj grad tale om individuelle forpligtelser, mennesker har overfor andre mennesker; der er mere tale om forpligtelser, stater har overfor andre stater. Internationalt samarbejde bliver primært et anliggende for nationer.

Hvis man har det udgangspunkt, vil det være etisk forsvarligt at prioritere de typer af bioenergi, der kan skaffe billig energi til danskerne, så deres levevilkår her og nu tilgodeses. Det vejer også tungt i regnskabet, hvis danskerne synes, det øger deres livskvalitet at spise kød, for vi er ikke forpligtet til at tage hensyn til dyrevelfærd eller til om mennesker i fjerne lande kan få tilstrækkeligt med mad. Vi er heller ikke forpligtet til at tage hensyn til klimaeffekterne af den energi, vi bruger, for klimaforandringerne rammer formentlig ikke de nulevende danskere særligt hårdt.

Her bør man dog skelne mellem positive og negative forpligtelser, hvor de negative pligter vedrører det, vi ikke må gøre mod andre – fx ikke at skade dem – og de positive handler om, hvad vi har pligt til at gøre for andre – altså fx at hjælpe dem til at få mad nok. Selvom man vil mene, at vi har langt færre positive forpligtelser overfor 'fjerne mennesker', end for dem, vi har relationer til, så vil de fleste anerkende, at de negative forpligtelser er de samme i forhold til alle mennesker. De fleste vil anerkende, at man ikke har ret til at skade andre, uanset om man har en relation til dem eller ej. For eksempel har man lige så stærke forpligtelser til ikke at skade et fremmed menneske alvorligt, som til ikke at skade et medlem af sin egen familie. Så i det omfang, vores udledning af klimagasser direkte skader levevilkårene for mennesker i andre lande, er vi forpligtet til at nedbringe udledningerne. Det kan enten ske ved at indføre de klimavenlige bioenergiformer, ved at bruge mindre energi, spise mindre kød eller noget andet.

Man har etiske forpligtelser over for alle mennesker

De fleste er dog enige om, at alle mennesker, uanset tilfældige omstændigheder som hvor de er født, og hvor de bor, har krav på samme hensyn. Det er også den tanke, der ligger til grund for FNs menneskerettighedserklæring fra 1948, som de fleste lande har tilsluttet sig.14 Det skyldes, at alle mennesker har nogle egenskaber, som giver dem en særlig status i verden. Det er egenskaber som at være rationelle og selvbevidste, at være i stand til at have planer for sin fremtid og have et bevidst ønske om at fortsætte livet. Fordi mennesker kan disse ting, har de krav på, at andre mennesker tager hensyn til dem, at de behandler dem som mål i sig selv og beskytter deres interesser i at leve et godt liv.

Konsekvensen af den tilgang er, at det principielt ikke kan forsvares etisk at tage større hensyn til sin familie eller sine nærmeste, end til andre mennesker, der er fjerne for én. Konsekvensetikere (se teksten, Hvad er etik?) vil dog typisk anerkende, at det samlet set kan have de bedste konsekvenser, hvis man tager hensyn til, at mennesker fra naturen er disponeret for at tage sig mest af deres allernærmeste. Hvis man forhindrer dem i at gøre det, vil det føre til en masse ulykke, derfor bør man anerkende en form for moralsk arbejdsdeling, som i praksis indebærer, at alle er særligt forpligtede overfor deres nærmeste. Så må man håbe, at de, som er fremmede, også har familie eller venner, der føler særlige forpligtelser for dem. Men det ændrer ikke på, at hvis der er mennesker, ingen kan eller vil tage sig af, så er alle andre mennesker forpligtet til at sørge for, at de ikke lider alvorlig nød. Derfor er det også danskernes problem, når fattige mennesker sulter, og vi bør hjælpe dem, så længe vi ikke skal ofre noget meget væsentligt for at gøre det. Læs om hvorfor i teksten, Skal vi ændre vores madvaner af hensyn til fjerne mennesker?

Hvis man har den opfattelse, kan det ikke forsvares at udlede drivhusgasser, hvis det skader andre mennesker. Så bør man også være villig til at vælge de typer af bioenergi, der er mest klimavenlige, selvom de ikke er de billigste. For det er vigtigere at forhindre klimaforandringerne - også selvom dem, de i første omgang vil gå ud over, er fjerne mennesker i ulandene og kommende generationer - end at vi kan have en meget høj levestandard. Samtidig kan danskerne ikke bare producere bioenergiafgrøder i stedet for fødevarer, hvis det får verdensmarkedsprisen på mad til at stige. Men man kan arbejde på at finde jordarealerne til bioenergi på andre måder, for eksempel ved at producere mindre kød eller finde nogle bioenergityper, der ikke kræver jordarealer (fx fordi de er baseret på alger, der kan dyrkes i vandet15).

Man har etiske forpligtelser for naturen

Ikke alle er dog enige i, at det kun er mennesker, man er moralsk forpligtet til at tage sig af. Indenfor de sidste årtier er der opstået forskellige former for miljøetik, som fremhæver, at naturen eller dele af den har værdi 'i sig selv' – altså ikke kun har værdi for mennesker, men værdi på den måde, at vi er forpligtede til at tage hensyn til naturen for dens egen skyld. Nogle miljøetikere er biocentrister; de argumenterer for, at alle levende organismer, også organismer uden bevidsthed, kan forfølge deres biologiske mål, og at det er en lige så god grund til, at vi skal tage hensyn til dem, som menneskers rationalitet og selvbevidsthed er grund til at tage hensyn til os.

Andre er økocentrister og mener, at alt i naturen har værdi, ikke bare det, der er levende og ikke bare individuelle mennesker, dyr og planter. Også biologiske arter, økosystemer og kloden som sådan har en værdi, der må beskyttes. Der er forskellige bud på, hvorfor vi skal respektere og tage hensyn til hele naturen; ét bud er, at hvis man konsekvent fremdyrker de rigtige karaktertræk som omsorgsfuldhed, mådeholdenhed, nænsomhed, opmærksomhed og ansvarlighed, vil det stille krav til, hvordan man bør behandle ikke bare mennesker men også naturen og dens dele, som vil være uforenelige med, hvordan vi agerer i dag.

Man kan dog også dele synspunktet om, at mennesker bør tage langt større hensyn til naturen og dens balancer, end de gør i dag, selvom man ikke mener, naturen eller alle ting i den har værdi i sig selv og dermed 'krav på', at vi gør det. Mange vil mene, at vi alene af hensyn til andre mennesker, og måske til dyrene, bør passe langt bedre på naturen, og holde op med at bruge den til at nå vores kortsigtede mål. Vores nuværende ressourceforbrugende adfærd nedbryder nemlig naturen og dermed nedbryder den også vores eget livsgrundlag, så selvom vi ikke bør tage hensyn til naturen for dens egen skyld, så bør vi gøre det for andre menneskers skyld.Hvis man har det udgangspunkt vil det føre til, at danskerne bør vælge de typer af bioenergi, der har en gavnlig klimaeffekt, ikke kun fordi de er forpligtet til ikke at skade menneskers og dyrs livsgrundlag, men også fordi klimaet er en væsentlig del af naturens balance. En balance, som mennesket ikke har ret til at rokke ved blot for at få opfyldt luksusbehov. Derfor er det også væsentligt ikke bare at forsøge at opretholde det nuværende energiforbrug ved at indføre forskellige teknologier såsom bioenergi. Vi skal se kritisk på brugen af energi i det hele taget, for det høje forbrug er udtryk for en uholdbar levevis. Målet må være at nedbringe forbruget, så der også kan blive plads til mere natur.

Lidegaards lidelser

I en leder fra Berlingske, 16. november 2012, bliver der kommenteret på Folketingets vedtagelse af en grøn omstilling af Danmark. Der bliver spurgt til, hvad denne omstilling reelt kommer til at koste.

Læs lederen, Lidegaards lidelser.

5

Etikinterview

Vi har spurgt lektor i praktisk filosofi på Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen og lektor i bioetik ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, Mickey Gjerris, hvad de siger til det ofte hørte synspunkt at bioenergi er etisk problematisk, fordi de laver "mad til mennesker" om til "mad til biler"

Thomas Søbirk Petersen og Mickey Gjerris benytter sig af forskellige former for etisk argumentation – og de er meget ofte ret uenige – men alligevel kommer de frem til samme konklusion med hensyn til bioenergi. Dog kommer de til resultatet ad ret forskellig vej.

I dette interview kan du læse deres holdning til:

5.1

Bioenergi eller fødevarer?

Skal vi satse på at nedbringe klimapåvirkningen ved at gå over til (bæredygtige typer af) bioenergi, eller skal vi anvende jorden til at dyrke fødevarer, givet at så mange i verden sulter?

Thomas Søbirk Petersen: Umiddelbart lyder det, som om der er en modstilling her, mellem at lave biobrændsel og hjælpe folk i den fattige del af verden. Men sådan som det er nu, har vi jo mad nok, altså det er der ingen tvivl om. Det der er problemet, er fordelingen af mad. Så uanset om vi planter mere jord til med biobrændselsprodukter, så vil vi stadig væk have mad nok til at kunne brødføde verden, så vi har et problem med fordelingen.

Men jeg er godt klar over, at sådan som markedet er i dag, så kan det være et problem, at vi lægger beslag på de her jorder og bruger dem til biobrændsel, fordi fødevarepriserne så vil stige, og det vil ramme de personer, der er dårligst stillet.

Mickey Gjerris: Men man kunne måske sige, at der jo for eksempel er en masse af den mad, vi dyrker, som vi fylder i dyrene. Hvis vi i stedet spiste de afgrøder, kunne vi frigive landbrugsjord, og så ville vi faktisk måske have jord til begge dele. Men som situationen er nu, så slås man jo om landbrugsjord. Da vi er i stand til at give mere for bioenergi, end de fattige er til at give for mad, så stiger markedsprisen på fødevarer, og det er jo et kæmpeproblem. Så basalt set burde vi gå ind og se på, at vi har en mængde jord, vi kan dyrke noget på, og vi har nogle behov, vi skal have opfyldt, og så må vi finde ud af, hvad for behov vi vil opfylde hvornår.

Problemet er, at man meget let kan komme til at gøre det til et meget snævert valg, men i virkeligheden er det ret kompliceret. Så derfor bliver vi nødt til at se på vores brug af jord under ét og så finde ud af, hvad det er mest fornuftigt at bruge jorden til.

I princippet kan vi godt udvikle bioenergi samtidig med at vi sørger for, at der ikke er nogen, der sulter i verden – det er der ressourcer nok til.

THOMAS SØBIRK PETERSEN, LEKTOR I PRAKTISK FILOSOFI

5.2

Har vi hver især et ansvar?

Mener I så, at vi hver især har et ansvar for at opføre os bæredygtigt, for eksempel vælge de mindst klimabelastende fødevarer, spare på energien osv? For hver især gør vores handlinger jo ikke nogen målbar forskel på klimaet?

Thomas Søbirk Petersen: Det mener jeg, vi har, selvom der er mange, for eksempel nogle filosoffer, der har sagt, at fordi du for eksempel kører en tur hver søndag i en benzinslugende bil eller sådan noget, det er sådan set uden betydning, for i sig selv skader det jo ikke nogen. Med det er en præmis, jeg har vanskeligt ved at købe, og jeg har lige læst nogle beregninger, der faktisk viser, at over dit liv udleder du måske 1.000 tons CO2. Og det svarer faktisk til, at man ødelægger 6 måneder af en anden persons liv. Så vi gør faktisk skade ved den udledning, vi hver især gør, når man ser det over et længere forløb. Derfor skal vi jo se på konsekvenserne af mange bække små.

Så jeg mener, vi har et personligt ansvar til at gøre flere ting. Vi kan påvirke politikerne ved at prøve at stemme grønt, når vi skal sætte vores kryds. Og så kan vi leve på en måde, hvor vi udleder mindre CO2, og det mener jeg sagtens, vi kan gøre, uden at det har særlig store omkostninger for os selv. For eksempel kan vi lade være med at spise kød eller i hvert fald spise mindre kød - jeg har selv svært ved det, men jeg prøver at spise så lidt kød som muligt. Og vi kan nedbringe vores transport, slukke lyset og alle de her ting. På den måde kan vi i længden gøre en forskel, og man skal tænke på, at ved at hver enkelt individ gør det og markerer, at det ikke er i orden at være ligeglad, så bliver det en kultur. Og så bliver politikerne også mere opmærksomme på, at det er noget, befolkningen gerne vil. Så der kan være sådan en holdnings påvirknings-mekanisme.

Mickey Gjerris: Ja lige præcis. Det hænger også sammen, jeg synes ikke, man kan skille det ad og sige, der er politik og individ. Hvis jeg som individ skal stemme på nogle politikere, der vil lave nogle love, der gør, at jeg skal slukke for lyset og ikke bruge så meget energi, så bør jeg også allerede nu være villig til at gøre det af mig selv.Det er da en mærkelig tanke den der med, "jeg synes da, vi skal løse problemerne, men jeg begynder først, når alle de andre begynder". Det er jo rigtigt nok, det er et politisk problem, og vi skal have fælles løsninger, men det kræver jo, at nogle individer starter og får presset en politisk udvikling hjem. Så fingeren peger tilbage på dig selv, lige meget hvad du gør.

Der bliver det så vigtigt at finde ud af, hvorfor jeg skal gøre alle de ting, Thomas nævner. Er det, fordi det har jeg pligt til i forhold til nogle andre mennesker, eller er det, fordi det faktisk er noget, der kunne åbne muligheder op for mig selv. At jeg faktisk kunne leve et bedre liv, hvis det at være ansvarlig ikke nødvendigvis er at have det dårligt, at skulle ofre sig.

Thomas Søbirk Petersen: Ja, der synes der altså at være to argumenter for, at vi hver især bør gøre noget: Det ene er at man faktisk vil leve sundere og egentlig have det bedre ved, at man ligesom lever lidt mere omhyggeligt og downsizer og ikke fokuserer så meget på det materielle.

Men jeg vil især lægge vægt på det andet argument, nemlig at vi faktisk skader nogen ved det forbrug, vi har, og med vores CO2-udslip. Og det er simpelt hen en uretfærdighed, at vi påfører nogle en skade for at tilfredsstille vores egne behov - nogle der endda næsten ikke selv har udledt CO2.

Mickey Gjerris: Ja, og jeg lægger jo især vægt på, hvad for en slags menneske, man vil være. Det synes jeg da, er et alvorligt spørgsmål at stille til folk: vil du være den, der i lyset af, at andre mennesker kommer til at dø hurtigere, vil være ligeglad? Eller vil du prøve at sige, nå men jeg bidrager med det, jeg kan, og jeg er godt klar over, at jeg ikke alene kan løse problemet, men ikke desto mindre prøver jeg faktisk at leve efter, hvad der er rigtigt?

Normalt når vi ser amerikanske film, så er heltene da ikke dem, der sådan meget pragmatisk tænker: jeg kan alligevel ikke vinde 2. verdenskrig, så jeg sætter mig bare og drikker nogle bajere, vel? De kæmper jo til det sidste. Der er da et eller andet heroisk ved faktisk at turde tage udfordringerne op, også selv om man godt ved, at man muligvis ikke vinder - og som du siger, så har det også nogle konsekvenser på lang sigt.Det gør da en forskel, hvis man kan påvirke holdningen til, om det er OK bare at fortsætte som hidtil.

Thomas Søbirk Petersen: Jeg tror også, det er vigtigt, det der med tilskuer-effekten: vi kigger os omkring, og vi ser biler og fly alle vegne, ikke. Og så siger vi, jamen hvorfor skal jeg så påtage mig nogle omkostninger, det gør alle andre jo ikke. Men det svarer til, at man stod ved en swimmingpool, og der var 10 børn, der var ved at drukne, mens 100 personer bare stod omkring poolen. Så springer man i og redder én, men de andre står der bare, de gør ikke noget. Så siger man, "nå men nu har jeg i hvert fald taget min del, jeg har reddet en ud af 10, og der står 100 andre, de burde i hvert fald også forsøge." Men der vil jeg sige, vi skal jo gå efter det, vi mener, er rigtigt, uanset hvad andre gør. Det kan ikke passe, at moral bare er sådan noget med at følge i hælene på masserne.

En del af problemet er nok også, at det er så pokkers abstrakt: altså hvordan skader jeg en person ved at tage flyet? Det er svært at få øje på sådan direkte.

Mickey Gjerris: Ja, det er jo ikke ligesom hvis man går ned og slår nogen oven i hovedet med en hammer, så de dør. Men selvom årsagskæden er længere her, så er ansvaret faktisk det samme.

5.3

Hvor stort et ansvar har vi?

I er altså enige om, at vi alle sammen har et ansvar, men hvor stort er det ansvar så? Bør vi for eksempel anvende vedvarende energi og købe bæredygtige fødevarer, hvis de koster meget mere, end de ikke-bæredygtige alternativer, så vi får meget færre penge til andre ting?

Thomas Søbirk Petersen: Ja, det synes jeg, hvis vi har det overordnede princip, som vi talte om før: Hvis du kan hjælpe andre i nød, uden at du ofrer noget, der er vigtigt, så bør du gøre det. Så i virkeligheden bør man, hvis valget står mellem at gå i biografen og donere 100 kr. til en velgørende organisation, der kunne redde liv, så bør man gøre det sidste. Men det betyder ikke, man aldrig må gå i biografen, for man skal også have ladet batterierne op, og for mig at se vil man være en bedre nyttemotor, hvis man så at sige engang imellem gjorde det og forkælede sig selv og slappede lidt af. For så kunne man komme tilbage og gøre gode gerninger og donere en vis del af sin indtægt, eller hvad det nu måtte være.

Mickey Gjerris: Men vi lever jo i en kultur, der er så forbrugsorienteret efterhånden, så vi kan slet ikke forestille os den mulighed, at vi ikke skulle forbruge. Det kan godt være, vi skal til at bruge noget mindre og måske gøre nogle andre ting med vores tid. Det er jo der, vores livsstil bliver udfordret, Men jeg vil sige som Thomas, hvis du står nede i supermarkedet, og du skal købe ind, så synes jeg faktisk, du har et ansvar for, at de ting, du er nødt til at købe, faktisk er nogle, der forsøger at minimere dit CO2-mæssige fodaftryk på verden. Men du har også ret i, at vi må finde en måde, hvor vi også kan bevare humøret, for ellers hjælper vi ingen.

Thomas Søbirk Petersen: Ja, det har Peter Singer, den australske filosof, også forholdt sig til. Han underviser på Harvard, hvor nogle af de mest velstillede børn går. Der har de nogle kurser, der hedder Global Ethics og Ethics of Poverty. Nogle gange kommer nogle af de her unge mennesker og siger, "nej, hvor er det forfærdeligt, vi må gøre noget." Så vil de stoppe deres uddannelse og ud og redde verden. Så siger han: "Jamen det kan I godt gøre, men jeg ville foreslå, at I tager jeres uddannelse færdig på Harvard, for så kan I tjene en halv mio. dollars eller sådan noget efter nogle år. Hvis I så donerer 10% af de penge, vil det være det allerbedste, I kan gøre for at redde liv. Eller I kunne få de virksomheder, I kom ud i, til at begyndte at donere 1% af overskuddet til verdens fattigste." At starte en kultur for at give, det ville jeg også sige til sådan nogle unge mennesker. Det er faktisk videnskabeligt bevist, det kan gøre folk glade og give en mening i livet. Prøv for eksempel at se på Bill Gates, han får jo energi til at køre videre og få et godt liv selv, ved at give til andre.

Vi kan overveje ikke at bruge så meget landbrugsjord til at dyrke mad til dyr, så kan vi spise grøntsager i stedet for og så har vi måske også plads til bioenergi.

MICKEY GJERRIS, LEKTOR I BIOETIK, MEDLEM AF DET ETISKE RÅD

5.4

Bør vi tage hensyn til vores efterkommere?

Er det rimeligt at pålægge os at spare på ressourcerne af hensyn til vores efterkommere, når vi ikke ved, hvem de vil være og hvordan de vil foretrække at leve?

Thomas Søbirk Petersen: Jeg tror, vi kan regne med, at folk om 100 år vil have nogenlunde de samme basale behov som os, altså de skal have ren luft, og de skal have vand og mad i maven og tag over hovedet, så de ting skal vi i hvert fald sikre os, at de kan have.

Så er det er rigtigt nok, at nogle har hævdet i debatten omkring fremtidige generationer, at de vil nok få bedre liv end os, sådan ser udviklingen ud, hver generation er hidtil blevet rigere, end den forudgående. Så vi kan godt bruge løs, og så finder de på nogle måder at erstatte de ressourcer, vi har udtømt. Men det er jo langt fra sikkert, at de fx kan finde på måder at tilpasse sig det varmere klima. Hvis vi satser på det, satser vi med en rigtig stor mængde menneskers – milliarder af menneskers – velfærd.

Mickey Gjerris: Jeg synes, det svarer til at have den indstilling til sin lønkonto den 14. i måneden, at "jeg tømmer den sgu, der dukker nok nogle penge op i morgen. Se på himlens fugle de tænker jo ikke på i morgen." Vel, men det gør vi mennesker altså. Det handler jo om, hvordan vores børn skal overleve, og vi har da begge to børn, Thomas. Der kan vi da ikke bare sige, nå men de finder nok på noget – altså hvad er det for en indstilling at have? Så vi bør nok gå frem efter forsigtighedsprincippet, og sige: "OK, vi skal i hvert fald sørge for at efterlade nogenlunde de samme muligheder, vi selv fandt, da vi kom til." Er det ikke sådan meget fair måde at gøre tingene på. Så kan man sige: "OK, vi bruger al olien, men det er, fordi det er lykkedes os at finde nogle andre energikilder; sol, vind eller vand, og de teknologier giver vi dem. Det skal nok holde, det bliver der jo ikke for lidt af." Men lige nu bruger vi bare energien uden at have noget at give, det mener jeg ikke, man bare kan sådan slå hen og sige, nå men de finder vel på noget.

5.5

Bør vi plante energipil?

Nu er der jo faktisk nogle slags bioenergi, fx energipil, som har en rigtig god klimaeffekt. Så hvis nu man kan lave noget virkelig klimavenlig energi ved at plante en ret stor procentdel af Danmark til med energipil, er det så OK?

Mickey Gjerris: Der vil jeg sige nej, vi skal ikke have mindre vild natur i Danmark – vi skal have mere, for vi har sådan set landbrugsjord nok. Jeg synes ikke, man skal inddrage mere landbrugsjord for at plante bioenergi, så skal man meget hellere bruge den, vi har, på en anden måde, og så håbe, at det rækker. Men bioenergi er jo ikke på lang sigt løsningen, det er at få fat i energikilder som vind, sol og vand, så vi i højere grad kan frigøre jord til fri natur.

Thomas Søbirk Petersen: Jeg tror ikke, jeg er så skeptisk over for at plante natur til med energipil, som du er. For det kunne føre til meget godt, ud over blot at udlede mindre CO2 og skade fremtidige generationer. Fordelene kan også være, at vi bliver forsyningsuafhængige, og så skal vi skal tænke på, at nedbringelsen af CO2 og forurening generelt, kan være naturbevarende i hvert fald på den indirekte måde. Det kan også betyde noget for vores grundvand, og vi kan bevare en større dyre-diversitet og måske bevare naturen på lang sigt, hvis vi planter energipil.

Mickey Gjerris: Men lige præcis biodiversitet er afhængig af, at vi har nogle diverse landskaber, det får vi jo ikke, hvis vi bare fælder træerne og planter energipil, det bliver jo ligesom hvedemarker, det er jo total monokultur. Jeg synes, skovene har lov til at være der, så der er vi uenige. Jeg synes også, vi har en forpligtelse over for andre levende væsener, ikke kun dyr, men generelt over for denne her planet til at lade den få lov til at udfolde sig på de præmisser, der nu en gang er for den og ikke kun på vores præmisser.

Thomas Søbirk Petersen: Ja, vi er uenige, for jeg mener ikke, skovene har værdi i sig selv - men vi skal passe på skovene, fordi de er værdifulde for dyr og mennesker. Der har jeg et sentientistisk synspunkt, der siger, at dem vi skal tage hensyn til på den moralske bane, det er dem, der kan opleve smerte, ubehag og glæde. Jeg mener ikke, at bjerge og træer på en eller anden måde har værdi i sig selv. Så hvis der ikke var nogen mennesker eller dyr på jorden, så var det sådan set ligegyldigt, hvad pokker der skete med planeten for mig at se.

Mickey Gjerris: Jeg vil så nok nærmere kalde mig for økocentrist. Jeg er enig med den norske filosof, Arne Næss, der på et tidspunkt sagde: "for mig har alt liv betydning, og jeg har en relativt bred definition af liv." Det er jo i virkeligheden ikke så meget at sige, at et bjerg har værdi, men mere sige, at det system, bjerget er en del af, er et system, jeg også er en del af, så det at respektere bjerget, det er faktisk i sidste ende at respektere mig selv, så det er en systemtænkning.

Thomas Søbirk Petersen: Jo, men så er det ikke et direkte hensyn til bjerget, så tager du hensyn til bjerget, fordi det også påvirker dig. Men det ville jeg faktisk ikke rigtigt mene, det er nok for langhåret til mig.

Mickey Gjerris: Ja, det tænkte jeg nok, men så er vi da uenige om noget, når vi snakker om bioenergi (grinen). På en måde er det faktisk ret skræmmende, for vi vil nok være relativt uenige om de fleste andre emner på det her site, men her er det simpelt hen så indlysende, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, uanset hvad for en position man kommer fra, ikke?

Thomas Søbirk Petersen: Ja, det er rigtigt, når man begynder at tænke over de her ting, så tror jeg, mange vil være enige. Det mærkelige er i og for sig, at så få lever efter det, vi er enige om, at vi burde. Det er der nok en masse psykologiske forklaringer på, fx som Mickey var inde på at vi nok alle er noget egoistiske, og så er der det, at det er abstrakt at forstå, at vores handlinger skader nogle andre, vi ikke kan se. Der er også et politisk problem, for demokratiet er indrettet sådan, at man gerne vil vælges igen, og dér er det farligt for politikerne at putte klima på dagsordenen, for det er rigtig mange folk rigtig ligeglade med.

Mickey Gjerris: Ja, der er jo en masse forklaringer på, hvorfor vi ikke gør det, vi burde, og i sidste ende handler det jo for mig at se at få os overbevist om, at det at gøre noget for andre, det er altså ikke noget, der gør ondt.

Etikinterview

Hold øje med, hvilke grundsynspunkter de to etikere står for og hvilke argumenter, de benytter sig af. Overvej hvis argumentation, du finder mest overbevisende.

Supplerende læsning

Mickey Gjerris m.fl. (red.). 2009. Jorden brænder - Klimaforandringerne i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv. Forlaget Alfa.

Thomas Søbirk Petersen og Jesper Ryberg, (red). 2011. Klima og etik. Roskilde Universitetsforlag.