1

Introduktion til kimærer

Kimærer er blandingsvæsener, der indeholder celler fra flere organismer

Det kan for eksempel være dyr, som har fået tilført celler fra et menneske eller mennesker, som har fået dyreceller. Det kan også være mellem mennesker – for eksempel kan man sætte nogle få fremmede celler ind i en voksen organisme (for eksempel blodceller ved en blodtransfusion). Eller man kan sætte hjerneceller fra mennesker ind i dyrehjerner for at studere, hvordan de virker dér. Men når vi sådan blander arterne, hvor går så grænsen for, om et væsen er et dyr eller et menneske?

En kimære er simpelthen en organisme, som indeholder mindst én hel celle fra en anden organisme – et dyr eller et menneske. Alle organismer har jo sin egen arvemasse eller sit eget genom i alle sine celler. Men kimæren er altså speciel ved, at den har fået tilført fremmede celler, så den har flere genomer til at leve side om side inden i sig. På den måde kan et menneske altså have en eller mange dyreceller til at fungere i sin krop – og dyr kan have menneskeceller i sin.

Defineret på den måde, er der jo masser af kimærer omkring os hele tiden. Alle, der har fået en blodtransfusion, er kimærer, og mødre kan være kimærer, fordi de kan have celler fra de fostre, de har båret, i sig. Hvis man fik transplanteret stamceller eller væv eller hele organer, fordi man havde en sygdom, ville man blive en kimære. Også selvom der kun var tale om en enkelt stamcelle.

Så det at være en kimære behøver i sig selv ikke ændre noget som helst ved vores forestillinger om at være mennesker. Det er måske mere et spørgsmål om, hvilke organer, man indsætter de fremmede celler eller organer i. Og så måske, om de celler eller organer, der indsættes, kommer fra en anden art.

Forskning i kimærer mellem dyr og mennesker

Der foregår mange forskellige typer af kimæreforskning, og forskningen har mange forskellige formål, det kan I læse mere om i afsnittet Kimærer og sygdomsforskning. Som nævnt er det dog kun en lille del af forskningen, som kan give anledning til etiske problemer.

Noget af den kimæreforskning, der foregår, beskæftiger sig med at sætte hjerne­stamceller fra dyr over i mennesker. Her håber man, de kan erstatte syge celler og på sigt være med til at helbrede hjernesygdomme som Alzheimers og Parkinsons sygdom. Ligeledes forsker man i at overføre menneskelige hjerneceller til dyr for at teste dem. For eksempel for, om stamcellerne kan bruges til at erstatte hjerneceller, som er nedbrudt af sygdomme. Der foregår både forsøg med at overføre menneskelige hjerne­celler til mus og til dyr som aber, der er nærtstående til mennesker. I interviewet med Jens Zimmer Rasmussen forklarer han, hvordan kimæreforskningen konkret foregår og om et forsøg, han har lavet med at overføre humant hjernevæv til hjernen på rotter for at studere, hvordan cellerne fungerede der.

En meget speciel type kimæreforskning, som kan stille os overfor nogle nye udfordringer i forhold til vores opfattelse af det at være menneske, er endnu kun udført på dyr. Med en teknik, som hedder embryo fusion kan man forene to befrugtede æg, når de endnu kun består af ganske få celler, så de bliver til ét embryon. Dette embryon består dog af celler fra begge organismer, som lever side om side i alle dyrets organer. På den måde fremstillede et forskerhold helt tilbage i 1984 et dyr, som nogle steder er får og nogle steder ged - ikke en ensartet blanding af fåret og geden. For eksempel havde den en slags patch-work pels, som i nogle områder var krøllet som et fårs, og i andre med stridt hår som en geds. Hvis man kunne gøre det samme med et dyre- og et menneske­embryon, ville det for alvor stille spørgsmålstegn ved vores opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske.

Duchess - en 'fåreged' (foto: University of Califonia at Davis)

Etiske perspektiver

I vores kultur betragter vi skillelinien mellem dyr og mennesker som meget afgørende. Vi opfatter normalt dyr og mennesker som to klart adskilte kategorier, og det er fundamentalt i vores kultur og lovgivning. Mennesker beskyttes vidtgående af loven, mens dyr blandt andet kan indgå i risikable medicinske forsøg, aflives, holdes som husdyr og spises.

Derfor kan forskning, der blander mennesker og dyr, også ses som foruroligende. Fra et etisk perspektiv må man spørge, om nogle af de kimæreforsøg, som foregår, vil kunne ændre på mennesker eller dyr på måder, som kan have betydning for deres identitet eller artstilhørsforhold.

Man kan spørge, om der er særlige organer, vi i højere grad forbinder med det menneskelige? Og om det i givet fald risikerer at ændre ved vores opfattelse af os selv, af dyrene og af grænserne mellem os, hvis vi ændrer ved disse organer? Man kan også spørge, om der er en bestemt procentdel af en organisme, som skal være menneskelig, før vi kan tale om et menneske?

Hjernen er jo normalt et organ, vi betragter som vigtig for vores identitet. Den huser nogle af de egenskaber, vi ofte betragter som særligt menneskelige, for eksempel evnen til at tænke, tale, føle og forholde os til andre mennesker. I afsnittet om Menneskets særstilling på jorden kan I læse om, hvordan filosofien traditionelt fremhæver netop denne type egenskaber som dem, der begrunder, at mennesker skal have en anden status end dyr.

I interviewet Menneske-dyre kimærer - interview om etik diskuterer Peter Øhrstrøm og Klemens Kappel, hvilke typer kimæreforskning, som ville kunne være etisk problematiske. Peters udgangspunkt er den kristne tanke om, at mennesker har en særstilling i kraft af, at Gud har skabt mennesker i sit billede, mens Klemens argumenterer ud fra en mere sekulær forståelse af, at menneskers særstilling skal begrundes i vores særlige egenskaber som tilsiger, at vi må beskyttes på en anden måde end dyrene.

Duchess - en fåreged

Duchess er skabt med en teknik, som hedder embryo transfusion. Hun er blevet til ved, at to befrugtede æg fra et får og en ged er blevet forenet, da de endnu kun bestod af ganske få celler. Så celler fra både fåret og geden lever side om side i alle hendes organer.

2

Baggrundstekst: Kimærer og sygdomsforskning

Kimæreforskning er et nyt område, som er opstået efter opdagelsen af, at den biologiske opbygning af biologiske organismer har store fællestræk

I de sidste årtier er forskerne begyndt at skabe kimærer ved at overføre celler - og hele organer - fra et individ til et andet, for eksempel fra dyr til mennesker eller omvendt. Cellerne kan bringes til at fungere i den nye organisme, som altså dermed får to genomer til at eksistere side om side i sig, da alle celler jo indeholder moderorganismens arvemasse. Det er ikke mindst som led i stamcelleforskningen, at forskere eksperimenterer med at blande celler fra forskellige individer til kimærer.

Kimærer er altså biologiske organismer, som består af separate cellepopulationer, det vil sige af celler, som ikke er fusionerede, men eksisterer side om side i organismen. Cellerne kan stamme fra forskellige dyrearter eller fra den samme dyreart.

Der er tale om et meget bredt forskningsområde med mange forskellige formål og forskellige grader af blandinger, hvor vi især vil fokusere på blandinger mellem dyr og mennesker.

Kimærer kan dannes på to tidspunkter. Det kan for det første ske før fødslen, det vil sige på embryoner eller fostre. Det kan for eksempel foregå ved, at celler fra et andet individ overføres til den indre cellemasse i en blastocyst eller transplanteres til et delvist udviklet foster. De tilførte celler vil så indgå i fosterudviklingen og det interessante er ofte at se, hvor mange celletyper de kan udvikle sig til i det færdige individ. De mest omfattende kimærer kan skabes ved at fusionere to embryoner på 4-8 cellestadiet, det er en noget speciel del af kimæreforskningen, som vi kommer tilbage til sidst i denne artikel.

Det andet tidspunkt, kimærer kan skabes på, er efter fødslen. Man kan gøre allerede fødte individer til kimærer ved at transplantere en gruppe af celler, væv eller organer til dette individ. Har et dyr blot fået tilført én hel celle fra en anden organisme kan den betegnes en kimære.

Embryofusion som resulterer i en patchwork-kimære (illustration: Peter Waldorph)

Forskningens forskellige formål

Kimæreforskningens bredde afspejler, at den foregår i forskellige sammenhænge med forskellige formål. Når forskerne skaber kimærer, er formålet imidlertid ikke selve det at frembringe et blandingsvæsen. Udviklingen af kimærer er nærmere et redskab, der kan understøtte forskningen i for eksempel stamceller, sygdomsudvikling og sygdoms­behandling.

Grundforskning

Hovedparten er grundforskning, især i stamceller og kortlægningen af forskellige cellers funktion og potentialer. I forbindelse med den humane stamcelleforskning har kimærerne nemlig flere forcer. En af dem er, at det at blande celler fra et individ med celler fra et andet, giver en enestående mulighed for at følge de forskellige cellers udvikling. For celler med én bestemt dna-kode må nødvendigvis stamme fra celler med en identisk dna-kode. Derfor er det muligt at bestemme, hvilket individ den enkelte celle stammer fra og dermed kortlægge, hvordan den har udviklet sig siden fusioneringen.

En central del af stamcelleforskningen går ud på at undersøge stamcellers plasticitet – det vil sige deres evne til at udvikle sig til forskellige celletyper. Sådanne undersøgelser kan til dels foretages ved in vitro forsøg. Det vil sige ved forsøg, der udføres i laboratoriet uden for organismen – for eksempel i en petriskål eller lignende. Vil man undersøge stamcellernes egentlige potentiale til at udvikle sig til og fungere som givne celletyper, kræver det imidlertid, at man kan se dem i funktion i en organisme. Forsøgene må altså udføres in vivo – det vil sige i en levende organisme og her er kimæreforskningen velegnet.

I et forsøg brugte forskere mus til at undersøge humane embryonale stamcellers evne til at danne aktive neuroner, det vil sige nerveceller. Et 14 dage gammelt immunhæmmet musefoster med intakt moderkage blev udtaget. Dernæst sprøjtede forskerne humane embryonale stamceller ind i musens hjerneventrikler, og mus og moderkage blev tilbageført til musemoderen, hvor muse-menneskekimæren færdigudviklede sig. Før indsprøjtningen var de humane embryonale stamceller blevet genmodificeret med et såkaldt EGFP gen, der producerer et grønt fluorescerende protein.

Efter at musene var blevet født, kunne forskerne således dissekere hjernerne og ved hjælp af et fluorescensmikroskop se, om de embryonale stamceller havde udviklet sig til nerve­celler. Alle celler, der fluorescerede, måtte nødvendigvis stamme fra de genmodificerede humane embryonale stamceller. Undersøgelserne med fluorescens­mikroskopet viste, at de humane embryonale stamceller havde udviklet sig til både neuroner og gliaceller, der er en slags støtteceller, der ligger mellem neuronerne i centralnervesystemet.

Ud fra forsøget kunne forskerne endvidere konkludere, at de humane embryonale stamceller må have reageret på signaler fra de øvrige celler i hjernen, og at humane stamceller og musestamceller tilsyneladende reagerer på de samme signaler.

Forsøg med menneske-dyre kimærer som disse åbner altså ikke blot for, at forskerne kan undersøge stamcellers plasticitet. De gør det også muligt at undersøge, hvilke mekanismer og signaler, der er afgørende for, at stamcellerne udvikler sig i en given retning.

Kimærer som sygdomsmodeller

En anden del af forskningen går ud på at skabe sygdomsmodeller, som kan bruges til at studere sygdomme og afprøve nye behandlinger. Ved at overføre menneskelige celler til dyr, forsøger man at frembringe dyr med maksimalt menneskeliggjorte organer. Jo mere menneskeliggjorte organerne er, jo mere velegnede kan de være som modeller.

Testning af medicin foregår typisk i flere etaper. Først testes medicinen på for eksempel mus, rotter og grise, der har et fordøjelsessystem, som på mange måder ligner menneskets og derfor gør dem velegnede som forsøgsdyr. Alligevel sker det ofte, at medicinen viser sig at virke anderledes og have andre bivirkninger, når de testes på mennesker.

Forskere forsøger derfor at udvikle menneske-dyre kimærer med maksimalt menneskelig­­gjorte organer, idet de vil være mere velegnede end traditionelle forsøgsdyr i forbindelse med medicinafprøvninger og andre former for behandlingsafprøvninger. Det kan for eksempel være ved at give musen fra før endnu flere humane nerveceller og derudover genmodificere den, så den udvikler en sygdom som Alzheimers. Hvis det lykkes, vil det gøre det muligt at teste medicin mod Alzheimers mere præcist, fordi de forskellige terapeutiske molekylers effekt kunne testes på de levende humane celler i funktion i musehjernen.

Udvikling af nye sygdomsbehandlinger

Nogle forsøg beskæftiger sig med at overføre celler, væv eller hele organer mellem dyr og mennesker for at se, om fremmede celler kan afhjælpe sygdomme, som skyldes, at bestemte celler i kroppen nedbrydes.

I et forsøg undersøgte et forskerhold således mulighederne for at anvende stamceller til behandling af Parkinsons sygdom. I 2005 transplanterede forskerne neurale, pluripotente stam­celler fra et 13 uger gammelt menneskefoster til et område i hjernen på aber (afrikanske grønne aber), hvor dyrets egne dopaminproducerende neuroner på forhånd var ødelagt. Efter fire og syv måneder var der målinger, som tydede på, at de implante­rede celler var funktionelle, og delvist havde overtaget de ødelagte dopamin­producerende neuroners funktioner i de kimære abehjerner.

Der er også udført forsøg med transplantation af celler, som kan udvikle sig til kønsceller, fra mennesker til dyr. Her er intentionen angiveligt at få dyr til at producere menneskelige kønsceller, fordi det måske kan være en relevant behandling af menne­sker, hvis infertilitet skyldes, at de ikke producerer kønsceller selv. Men man kan forstille sig, at dyret, som producerer menneskelige kønsceller, i yderste konsekvens kunne blive drægtigt med menneskelige embryoner, hvis de parrer sig med andre dyr, som også producerer menneskelige kønsceller. Der ser dog ikke ud til at være publiceret eksempler på forsøg, hvor det er lykkedes at få et dyr til at producere menneskelige kønsceller i dets eget reproduktionsapparat.

Forskning i forplantning

Som nævnt går hovedparten af kimæreforsøgene ikke ud på at frembringe blandings­afkom, i hvert fald ikke blandingsafkom mellem dyr og mennesker. Alligevel skal denne type forsøg omtales her, da sådanne forsøg – hvis de skulle blive foretaget – potentielt ville kunne føre til meget omfattende blandinger mellem mennesker og dyr.

Denne type forsøg er tidligere udført mellem forskellige dyrearter. I 1984 blev en berømt dyrekimære skabt ved såkaldt embryofusion – det vil sige ved en proces, hvor embryoner bliver sammenført. I forsøget brugte forskerne en serie af fåre- og gedeembryoner bestående af mellem 4 og 8 celler. Fåre- og gedeembryonerne blev forenet to og to på tværs af arterne, lagt ind i afsnørede fåreæggeledere og her dyrket i 4-5 dage. Forskerne undersøgte herefter cellerne, og de, der havde udviklet sig til blastocyster, blev lagt op i livmoderen på en ged. På denne vis lykkedes det forskerne at frembringe i alt tre fåre-gede kimærer – eller geeps som de er blevet døbt på engelsk.

Teoretisk set kunne omfattende tilførsel af dyrestamceller til menneskelige embryoner i de tidlige faser af udviklingen – mest omfattende ved fusion af embryoner fra mennesker og dyr - føre til meget omfattende blandinger mellem dyr og mennesker.

Forskningen i menneske-dyre kimærer er stadig på sit indledende stadie, men som det fremgår, er der store forhåbninger til, at den vil kunne bidrage betydeligt til forskningen inden for eksempelvis stamceller, sygdomsudvikling og behandling.

3

Interview med kimæreforsker Jens Zimmer Rasmussen

Jens Zimmer Rasmussen arbejder på Syddansk Universitet i Odense. Han har blandt andet forsket i, hvordan menneskelige hjerneceller udvikler sig, når de bliver overført til rotter

Jens håber, at hans forskning vil bidrage til, at det i fremtiden bliver muligt at behandle for eksempel Parkinson-patienter med stamceller fra mennesker - og måske også fra dyr.

Jens: Mit navn er Jens Zimmer Rasmussen. Jeg er professor ved Syddansk Universitet ved afdeling for anatomi og neurobiologi. Jeg har, siden jeg var student, forsket i nervesystemet, hvordan skader opstår, og hvordan mulighederne er for at reparere dem. På det seneste er jeg som en naturlig del af det også begyndt at arbejde med stamceller og stamcelleforskning i relation til for eksempel Parkinsons sygdom.

Hvad er for dig det fascinerende ved kimæreforskning?

Jens: Kimærer er jo så mange ting, men noget af det interessante er, når man blander celler fra forskellige arter. Når det for eksempel drejer sig om celler fra mennesker og mus, så er det jo klart, at cellerne er forskellige, de bærer hver deres genmateriale. Det interessante er så, hvordan der alligevel er fælles genmateriale op til en vis procentdel, og hvordan de kan virke sammen.

Man kan sige, at det videnskabeligt interessante - og nu taler vi altså helt, helt basalt - det er jo at studere, hvordan celler påvirker hinanden, og hvordan de vekselvirker. Det er det helt fundamentale.

Men hvorfor er det specielt interessant at studere forskellige arters celler sammen?

Jens: Det er for at se, hvordan cellerne de udvikler sig eller reagerer i en given situation. Det tester man i en dyre-testmodel. Så kan du sige, jamen kunne man ikke gøre det uden at blande arterne? Men det kan man ikke nødvendigvis, og det er der flere grunde til.

Dels er menneskelige celler og menneskeligt væv jo ikke tilgængeligt i samme omfang som for eksempel muse- og rotteceller og væv fra grise. Og dels kan man ofte ikke lave de samme testsystemer på mennesker som på dyr. Hvis man vil teste humane stamceller og se, hvordan de opfører sig, må man altså bruge dyretestsystemer.

Hvordan bruger man mere præcist de her dyremodeller?

Jens: Det drejer sig om afprøvning af det, man kalder stamcellernes potentiale. Sagen er jo, at nogle stamceller kan være pluripotente, hvor de kan blive til mange forskellige celletyper, og nogle kan være multipotente, hvor de kun kan blive til nogle celletyper, eller de kan være unipotente, hvor de kun kan blive til en type. Det er hele stamcelleproblematikken. Man vil så gerne teste, hvad forskellige celler har potentiale til at blive til.

Jens Zimmer Rasmussen (foto: Henrik Kastenskov)

Man tager for eksempel en uspecialiseret celle fra en rotte, og så putter man en markør ind i den - det vil sige et fluorescerende gen, som får cellen til at lyse. Så sætter man cellen ind i et fosteranlæg, for eksempel fra en kylling. Det skal være så tidligt, at organerne ikke er dannede endnu. Så venter man på, at kyllingefostret udvikler sig og danner de forskellige organer. Så ser man, hvor der er fluorescerende celler? Hvis man så finder fluorescerende celler i hjernen eller i leveren, så viser det, at stamcellen fra rotten har evnen til at udvikles til hjerneceller eller leverceller eller måske begge dele. Efterhånden som kyllingen udvikler sig, følger cellen eller rettere dens afkom af celler med og danner for eksempel både hjerneceller og leverceller osv. Ved hjælp af den slags metoder har man testet forskellige stamcellers potentiale, altså hvad udviklingsmulighederne er for en given celletype.

Når man bruger mus, altså tager menneskeceller og sætter ind i mus, er det så fordi, man har adgang til forskning på mus, men ikke på mennesker? Altså ville den forskning i princippet være meget bedre, hvis det var muligt og tilladt at lave på menneskefostre?

Jens: Ja, det er jo et andet vigtigt spørgsmål, om man vil lave den slags forskning på humane embryonale fosteranlæg - vil man begynde at sætte andre menneskeceller ind i dem for at teste cellernes evne til udvikling? Tanken om at gøre dette, rejser jo en række spørgsmål ud over det rent biologiske. Der er jo netop forbud mod at lade "kunstigt" frembragte humane fosteranlæg leve i over 14 dage, og det er først derefter, at organudviklingen finder sted. Det er den ene ting.

Den anden ting er det moralske eller etiske eller religiøse aspekt, der også er begrundelsen for, at man ligesom cutter af der. Man kan jo heller ikke tage et eller andet fosteranlæg og så lige prøve at sætte nogle celler ind for at se, hvad det foster bliver til. Det kan man heller ikke bare gøre. Al forskning, som vedrører brug af væv fra menneskelige fostre, er strengt reguleret, og skal godkendes af videnskabsetiske komiteer.

Jeg ved, at du har lavet nogle forsøg, hvor du har sat noget menneskeligt væv ind i en rottehjerne, er det rigtigt?

Jens: Ja, det er rigtigt nok, men først vil jeg lige sige noget om baggrunden for de forsøg.

De foregik som del af et større europæisk forskningsprojekt, som vi var med i. Som mulig ny behandling af Parkinsons sygdom har man blandt andet i Lund i Sverige og andre steder, udtaget stykker af umodent hjernevæv fra aborterede menneskefostre - fra det område hvor de nerveceller, der producerer dopamin, sidder. Og derefter transplanterede man vævet med de umodne, dopaminergee-nerveceller til hjernen af Parkinson-patienter. Og det virker så godt, at patienterne ikke længere behøver at tage deres medicin.

Det er et af de eksempler, hvor man på mennesker har set, at celle–transplantationen virker. Et andet eksempel er sukkersyge, hvor patienterne jo mangler insulinproducerende celler. Man har taget umodne insulinproducerende celler fra aborterede fostre og transplanteret dem ind. Og i løbet af få dage så bliver de der diabetikeres (det vil sige mennesker med sukkersyge) blodsukker normaliseret. Men desværre holder det så ikke så længe - de skal tit have cellerne fornyet.

Men hvad har det med jeres forsøg at gøre? I overfører jo cellerne til rotter, ikke?

Jens: Jo, men problemet er, at brug af fostervæv fra mennesker er problematisk. Herhjemme har man lavet undersøgelser, der viser, at ca. 20 % af befolkningen ikke mener, at man under nogen omstændigheder skal have lov til det. Eller for at sige det på en anden måde, så ville det jo være rart, hvis man kunne bruge noget andet væv.

Så har man kigget sig om efter noget andet, og for nogle år siden fik man så øjnene op for grisen - ja, grisen. Faktisk er det jo sådan, at grisen ligner os meget både med størrelse og opbygning af organerne. Og der er så nogen, der har lavet kliniske forsøg med at føre umodne nerveceller fra grisefostre til mennesker med Parkinsons sygdom. Det har man blandt andet gjort i Florida og andre steder.

Hvordan har det så virket?

Jens: Jamen forsøgene med at overføre griseceller til mennesker virkede ikke, fordi cellerne ikke overlevede. De blev afstødt af menneskernes immunforsvar. Hvis man vil bruge væv eller celler fra grise, er det altså vigtigt at lære cellerne bedre at kende.

Og så til de forsøg vi selv lavede. Vi tog umodne dopamine nerveceller ud af grisefostre og så på, hvordan de voksede. Og om de voksede bedre, hvis man gav forskellige vækststoffer. Som en del af det transplanterede vi dem også til rottehjerner, hvor vi forinden have fjernet rottens egne dopaminergee-nerveceller, altså en model for Parkinsons sygdom.

Derefter tog vi så celler og skiver af hjernevæv fra menneskefostre og transplanterede dem til rotternes hjerne. Vi tog altså en lille klump hjernevæv fra humane aborterede fostre og satte det over i vores testdyr, altså over i de levende rotters hjerne.

Så I kunne sammenligne, hvordan nervecellerne fra grisen og nervecellerne fra mennesket reagerede?

Jens: Ja, det var det, der var formålet.

Så I tog simpelthen et lille stykke væv og overførte det til rottehjernen ved at indsprøjte vævet i bestemte områder ved hjælp af en kanyle, hvorefter I undersøgte, om cellerne arbejdede sammen med rottens hjerneceller?

Jens: Ja. Efter transplantationen ligger cellerne og danner ligesom en ø af menneskenerveceller. Og de celler forbinder sig både med hinanden og med det rottehjernevæv, der ligger udenom dem. De udvikler sig og bliver ved med at være nerveceller af den type, de var bestemt til, samtidig med at de sender nervetråde ud og forbinder sig med rottenerveceller i rottens hjerne. Det har vi og andre vist.

Så cellerne fra menneskefosterhjernen bliver en del af rottehjernen?

Jens: Den lille vævsø bliver en del af hjernen, ja.

I løbet af de sidste par år har forskere i USA også prøvet at tage embryonale stamceller fra mennesker og sprøjtet dem ind i et musefosters hjerne. For at kunne finde cellerne igen har man sat et ekstra gen ind i cellerne, som koder for dannelsen af et grønt, fluorescerende protein. Så kan man altså bagefter i et fluorscensmikroskop se, hvilke celler i musens hjerne der stammer fra menneskefostret. På den måde har man så vist, at celler, der udvikles fra de indsatte stamceller, sætter sig forskellige steder i musens hjerne. Man har fundet, at det er lige knap 0,1 % af cellerne i sådanne musehjerner, der kan være af menneskelig oprindelse. Men det, man også viste, var, at menneskehjernecellerne tilpassede deres størrelse og udseende til de musenerveceller, de lå iblandt.

Bliver cellerne mindre, end de ellers ville være blevet?

Jens: Ja.

Men hvordan opfører de sig ellers? Hvordan påvirker de musehjernen?

Jens: Ja, så kommer vi til det der med, om musehjernen bliver "menneskelig–gjort", på engelsk hedder det at de bliver "humanized". Og så begynder alle de filosofiske og biologiske overvejelser. For at forstå, hvad det egentlig drejer sig om, er det imidlertid ikke bare et spørgsmål om at forstå en stamcelle. Nu drejer det sig også om, hvordan hjerner egentlig arbejder. Hvad det er, der gør en musehjerne til en musehjerne og en menneskehjerne til en menneskehjerne.

Og hvad er det så, der gør en menneskehjerne til en menneskehjerne?

Jens: Ja, det er jo ikke nødvendigvis nemt at svare på. Men det er helt klart, at lige som en enkelt hjertecelle jo ikke er et hjerte, så er den enkelte nervecelle jo heller ikke i sig selv en hjerne. Så på samme måde som et organ fungerer ved, at forskellige celletyper er sat sammen med en vis organisation og et vist mønster, så gælder det også for hjerner, at det er den måde hjernen er bygget på og de enkelte byggestene – nervecellerne - er forbundet på, der bestemmer, hvordan den fungerer.

Jeg mener altså, at det er det forhold, at mennesket har flere nerveceller, og den måde, de er forbundet på, som gør den speciel som menneskehjerne. Sammenlignet med en computer, så har menneskets hjerne simpelthen flere chips og kan lave flere forbindelser mellem de enkelte elementer. Det er en af de ting, man ser, når man går fra for eksempel rottehjerne til menneskehjerne. Der er flere klumper af celler, som kan modtage og bearbejde informationer.

Men kunne man ikke forestille sig, at humane nerveceller har en anden evne til at kommunikere end musenerveceller? At de for eksempel har en anden evne til at forbinde sig?

Jens: Hvis man ser på resultaterne af de forsøg, der blev lavet med indsprøjtning af humane embryonale stamceller i den udviklende musehjerne, så opfører menneskehjernecellerne sig som musehjerneceller. Altså, populært sagt vil jeg sige, at det kan godt være, det var et svaneæg, man satte ind, men det er altså endt med at blive ænder det hele.

Men så kan man jo spørge, hvad nu hvis man satte humane embryonale stamceller ind i den umodne hjerne af et chimpansefoster? Også her vil der garanteret ske det, at et vist antal nerveceller udviklet fra de humane embryonale stamceller vil indgå i dannelsen af den udviklende chimpanse–hjerne. Og så begynder det at blive interessant - og farligt. Bliver det så en klogere chimpanse? Og hvad er klog egentlig?

Jens: Der er tydeligvis nogle områder, hvor menneskers og chimpansers hjerner er forskellige. De er for eksempel forskelligt bygget svarende til området, der styrer sproget, hvor chimpanser kun har lidt sprog. Men hvad så, hvis mange af de her menneskelige celler netop sætter sig i den del af hjernen, som danner sprogområdet hos mennesker? Hvis man tager en sådan chimpanseunge til sig, som om den var ens egen, kunne den så også lære sprog? Nej, det kan den nok ikke - det ved man faktisk, den ikke kan. Og det har ikke kun med hjernen at gøre, det har også noget at gøre med dens mund og strube.

Men I kan nok se, at så er man derhenne, hvor man kunne sige, at her kunne man lave rigtig mange interessante ting - og nogle af dem kan også være videnskabeligt begrundet - men her må vi altså lige overveje, om man vil gøre det eller ej.

Hvis man for eksempel sætter humane embryonale stamceller ind på et helt tidligt musefoster, så vil nogle af cellerne gå ind i dannelsen af hjertet, leveren, hjernen, nyrerne. Men nogle vil måske også gå ind i dannelsen af kønskirtlerne. Der er jo ikke nogen, der egentlig bryder sig om den tanke, at der går en mus rundt, der måske - om end usandsynligt - producerer musesædceller eller museægceller, som bærer humant genmateriale. Det er sådan lidt af et skrækscenarie.

Og hvis den parrer sig med en anden mus, som også har menneskelige kønsceller, kan musen så i princippet bære på et menneskeligt foster?

Jens: Ja, det er jo et af de områder, hvor man jo ikke ved, hvad der vil ske, og hvad der kan lade sig gøre. Men det er jo også et af de områder, hvor man heller ikke ønsker at vide det. Sådan er vi jo så nysgerrige med mange ting, som vi så ikke gør noget ved.

Men tilbage til den menneskeliggjorte musehjerne, så er resultaterne jo indtil nu ret uskyldige, men meget interessante. De viser jo tydeligt, at det er cellens omgivelser og samspillet mellem dem, der afgør, om generne kommer til udtryk. Der hvor disse undersøgelser bliver interessante - og foruroligende - ville være der, hvor man satte humane embryonale stamceller ind i højere udviklede dyr, og hvis måske op til 25-50 % af cellerne i et givet område var af menneskelig oprindelse. Hvis disse celler styrede deres egen videre udvikling, kunne de måske "overtage" udviklingen af dele af modtagehjernen.

Egentlig er problemet med dyremodeller i for eksempel kimærestudier, at de på den ene side er mest værdifulde, når de ligner den menneskelige situation mest muligt, det vil sige, at jo mere dyremodellerne ligner os, jo mere anvendelige vil de være. Men så har de også størst risiko for at skabe utilsigtede resultater som for eksempel "menneskeliggjorte" aber.

Interviewet er gennemført i sommeren 2006, revideret af forskeren april 2008
 

4

Etikinterview om menneske-dyre kimærer

Jens Zimmer Rasmussens kimæreforskning går ud på at flytte nogle enkelte menneskelige celler til hjernen på en rotte for at se, hvordan de fungerer dér. Men man arbejder på at flytte endnu flere celler eller hele organer mellem mennesker og dyr

I fremtiden kan man måske forestille sig, at det bliver muligt at lave helt nye arter, som er blandinger af mennesker og dyr. Vi har spurgt Klemens Kappel og Peter Øhrstrøm, om der i sig selv er noget forkert ved at blande mennesker og dyr?

De to etikere

Klemens Kappel og Peter Øhrstrøm repræsenterer to vidt forskellige holdninger til etiske spørgsmål.

Klemens Kappel er tidligere medlem af Det Etiske Råd (fra 2005-2007). Han er filosof og lektor ved Københavns Universitet.

Peter Øhrstrøm er tidligere medlem af Det Etiske Råd (fra 2000-2010). Han er idéhistoriker og professor ved Aalborg Universitet.

Klemens Kappel: Nej, altså jeg synes, man skal se meget pragmatisk på det. Selve det, at man blander et dyr og et menneske, kan være en provokerende tanke for mange, men jeg selv er ikke så provokeret af det. Vi er jo ikke vores celler. Det centrale ved os er, at vi er væsener, der tænker og føler og har et socialt liv. Det er alt sammen betinget af, at vi har en velfungerende organisme. Men om den organisme i nogle situationer skal have nogle reservedele, altså et kunstigt knæ eller reserveceller fra et dyr, det er ikke det afgørende. Det afgørende er, hvordan mennesker har det med det.

Peter Øhrstrøm: Jeg kan i og for sig heller ikke se, at det behøver være forkert at putte noget fra et dyr ind i den menneskelige krop. Hjerteklapper fra svin bruger man jo i operationer i dag, og jeg kan ikke se noget galt i at have en hjerteklap fra et svin, hvis det er den måde, man kan blive rask på. Så jeg vil ikke afvise, at der i nogle tilfælde kunne være rigtig gode grunde til at blande mennesker og dyr, men der er også nogle overvejelser, som taler imod.

Jeg vil jo knytte værdighed også til dyrene, selvom dyrenes værdighed og dyrenes krav på beskyttelse er mindre end menneskets, fordi mennesker og dyr er forskellige væsener. Det er jo et religiøst og åndeligt spørgsmål i virkeligheden, der er den her religiøse dimension i mennesket, der gør det til noget andet, og som ikke genfindes hos dyrene. Men som mennesker har vi et ansvar over for dyrene.

Når vi laver forsøg med kimærer går der nogle dyr til, og vi laver om på nogle dyr. Vi foretager et overgreb på nogle dyr for at kunne bruge dem. Det er ikke i sig selv forkert, vi foretager jo overgreb på dyr i mange tilfælde og spiser oven i købet dyrene med stor fornøjelse. Så vi føler os berettigede til det i nogle henseender. Men vi ved, der alligevel er en forpligtelse til at respektere dyrenes værdighed. Det medfører blandt andet, at vi skal behandle det enkelte dyr ordentligt og ikke kan tillade os at lave radikalt om på arterne.

Klemens Kappel: Jeg er både enig og uenig. Man kan vel sige, at hensynet til mennesker og hensynet til dyr sådan set har samme begrundelse, nemlig at de skal leve et godt liv. Men det at have et godt liv som for eksempel en gris, og det at have et godt liv som menneske, det er bare meget forskellige ting, så derfor skal man tage forskellige hensyn til dyr og mennesker. For eksempel er der nogle hensyn til selvbestemmelse og rettigheder, når man snakker om mennesker, som ikke gælder for dyr.

Kan det så forsvares, når man i kimæreforskningen laver dyreforsøg og bruger dyr som testmodeller for behandlinger af menneskesygdomme? Det synes jeg kommer an på, hvor mange lidelser dyrene bliver udsat for. Jeg vil mene, at hvis dyreforsøg er lidelsesfulde i et vist moderat omfang, men det faktisk tjener til at helbrede eller undgå lidelser hos mennesker eller andre dyr, så kan det måske godt være forsvarligt.

Noget andet er jo, om det at blande celler fra dyr og mennesker er problematisk for mennesker. Her skal vi nok se på, om der er nogle bestemte organer, det giver større problemer at ændre ved end andre. Sådan som vi normalt tænker på det, synes de fleste vel ikke, der er noget særligt problem i at få skiftet en hofte, vel? Eller en nyre, fordi vi har vænnet os til det. Men hjernen eller hjertet det er noget andet, ikke? Sådan tror jeg, at mange tænker, selvom jeg er i tvivl om det rimelige i at trække grænsen netop der.

Peter Øhrstrøm: De forsøg, Jens Zimmer laver, hvor han overfører celler fra mennesker til rottehjerner for at se, hvordan de fungerer, synes jeg ikke, er så problematiske. Det bliver jo en meget lille del af hjernen, som består af menneskeceller - jeg tror, det er 0,1 pct. Han bruger jo godt nok celler fra et foster, men det kunne jo være fra et spontant aborteret fosters hjerne, hvor forældrene har sagt, at det er o.k. at bruge det til forskningsformål. Hvis man så tager det her fosters hjerneceller og bruger det i Zimmers forskningsprojekt, det vil jeg ikke sige, at det slet ikke er acceptabelt, det kunne det vel godt være. Men igen vil der være et krav om at begrunde, hvorfor det skal være tilladt at gøre det.

Klemens Kappel: Nej, celler ændrer formentlig ikke hjernens funktion så meget. Altså hvis du nu tager et hus, et ganske almindeligt hus og skifter alle murstenene ud med mursten fra et slot, så bliver det jo ikke til et slot, så er det bare et hus, der består af nogle andre mursten. Sådan vil det vel også være, hvis du sætter menneskehjerneceller ind i en rottes hjerne. For det, der spiller en rolle, det er jo husets eller hjernens arkitektur, det er ikke, om murstenene eller cellerne har det ene eller det andet ophav.

Jeg tror, det er totalt usandsynligt, at dyr, som får overført hjerneceller fra mennesker, skulle blive menneskelige - altså blive til personer. For at være en person, skal man jo kunne forholde sig til sig selv og sine omgivelser på særlige måder. Det, der skal til for at være en person, er formentlig så kompliceret, kræver så komplicerede hjerneprocesser, så det er helt usandsynligt at forestille sig, at de komplicerede hjerneprocesser skulle opstå, bare fordi dyret får indsat nogle enkeltstående hjerneceller.

Men selvfølgelig, hvis man tog en hel menneskehjerne og transplanterede den til et dyr, så vil den formentlig have samme type bevidsthed, som et menneske har, bare i en anden krop. Og det ville da være et problem.

Peter Øhrstrøm: Jeg er enig i, at det mentale er noget, vi skal være særligt opmærksomme på, fordi det er mere kompliceret og tættere ved vores identitet. Men der, hvor jeg for alvor ville være bekymret, det var hvis der var tale om at om at lave nye arter. Så vil jeg være meget kritisk, hvis det handler om et forsøg på at lave sådanne hybrid-arter.

Klemens Kappel: Jeg mener ikke, det afgørende er arter, det afgørende er individer, altså personer og dyr, som vi etisk set bør tage hensyn til. Altså nu giver du jo ikke nogen kriterier for, hvornår man har skiftet art. Det vil sige hvor mange af mine kropsdele, som skulle skiftes ud med dyredele, for at jeg ikke længere tilhører arten homo sapiens - så jeg ved ikke rigtigt, hvor går grænsen?

Peter Øhrstrøm: Det ved jeg ikke, det er jo et biologisk spørgsmål, det kan jeg ikke sige noget om. Men jeg kan sige det grundlæggende, at man skal altså passe på den integritet, arterne har.

Klemens Kappel: Men stadigvæk, hvis man forestiller sig et individ, hvor der er udskiftet så meget, som der skal til, for at individet ikke længere tilhører arten homo sapiens, men i øvrigt har individet et godt liv og de samme egenskaber som før. Altså det er et socialt individ, der har følelser og tanker om sig selv og alt det der. Så kan jeg ikke se, der er nogen problemer ved at lave ændringerne, og i øvrigt vil jeg mene, vi skylder det individ fuldstændig de samme hensyn, som vi skylder et individ, som tilhører arten homo sapiens.

Peter Øhrstrøm: Jeg kan ikke sige præcis, hvor grænsen skal gå - hvornår man har sat så mange celler eller organer over i et dyr, at der er tale om en ny art. Men hvis der kommer sådan en kimære gående ind ad døren, som ser ud som en chimpanse og siger, "goddag, det er mig, skal vi spille skak?" - så er vi er gået meget for langt. Vi har afgørende ændret. Vi har på en meget vidtgående måde givet det her væsen nogle egenskaber, som det ikke er meningen, det skal have. Vi skal udvise agtelse for de arter, vi nu har. Vi er skabt, som vi er, vi har forbrudt os mod et tabu ved at ændre så afgørende på arterne. Vi skal have respekt for skaberværket, ellers ender det galt. Det er sådan en slags overmodighed eller hybris at tro, at vi kan finde ud af det.

Klemens Kappel: Jeg er nok igen både enig og uenig med dig, for jeg tror ikke på, at der er et guddommeligt skaberværk, vi ikke kan ændre ved uden at begå hybris. Men altså, hybris kan betyde forskellige ting. Der er en fortolkning af kravet om ikke at begå hybris, som ikke er religiøs. I den forstand kan det bare betyde, at man ikke skal undervurdere, hvor komplekse organismer mennesker og dyr er. Så man skal være forsigtig med at ændre for meget, fordi det kan få uventede bivirkninger - og det er også min mening.

Har du tænkt over?

Har du tænkt over, om det er i orden at sætte dyreceller ind i mennesker?

Har du tænkt over, om man må lave forsøg på dyr, hvis det kan gavne mennesker?

Har du tænkt over, om der er særlige dele af kroppen, hvor det menneskelige sidder?

Har du tænkt over, om det vil være et problem at skabe nye blandingsarter mellem mennesker og dyr?

5

Opgaver

Opgaver til temaet om kimærer

Hvordan adskiller en kimære sig fra andre organismer?

Kan kimæreegenskaberne nedarves - hvorved egenskaberne føres videre?

Hvilke perspektiver ligger der i kimæreforskningen? Hvilke perspektiver ser Jens Zimmer Rasmussen?

Hvilke helt konkrete forsøg har man lavet med kimærer; hvordan skabes disse dyr?

Diskuter hvor grænsen går mellem et menneske og et dyr med afsæt i de konkrete eksempler - kan man sige at disse organismer er blevet menneskeliggjort?

Hvilke rent tekniske problemer er der forbundet med anvendelse af og forskning i kimærer til sygdomsbehandling?

Hvordan er Jens Zimmer Rasmussen og de to bioetikeres menneskesyn? Er mennesket noget særlig og i givet fald hvordan? Tager de afsæt i det livsbevarende eller det gradualistiske menneskesyn?

Vurdér hvorvidt forskerne og bioetikerne primært argumenterer ud fra et konsekvens- eller pligtetisk syn?

Hvordan vurderer bioetikerne, at man bør lovgive på dette område? Hælder de mest til den liberale eller kommunitariske opfattelse?

Opfylder Peter Øhstrøm og Klemens Kappel kravene til det gode etiske argument?