1

Celler er kroppens byggesten

Alle levende organismer består af celler, der er små levende enheder afgrænset af en membran fra omverdenen.

De simpleste former for liv består kun af en enkelt celle. Til gruppen af encellede organismer hører blandt andet bakterier, mikroalger og amøber. Andre organismer som for eksempel mennesket består af flere tusind milliarder celler, der fungerer som små velorganiserede samfund, hvor grupper af specialiserede celler udfører bestemte funktioner.
Ved at være organiseret på en meget kompleks måde, hvor mange forskellige celletyper sidder sammen, påvirker hinanden og kommunikerer, kan milliarder af celler, der hver især er relativt simple levende enheder, skabe højerestående organismer, der kan bevæge sig, tænke, tale og føle.

Selvom cellerne i flercellede organismer arbejder tæt sammen og typisk er afhængige af hinanden for at kunne leve, udgør de enkelte celler alligevel selvstændigt fungerende enheder med selvstændigt stofskifte og selvstændig funktion. Når flercellede organismer virker, skyldes det således at cellerne virker. Vi fungerer, fordi de enkelte celler fungerer. Alt hvad vi gør, sker fordi cellerne gør noget. Når du læser disse ord, er det en sammentrækning af muskelceller, der flytter øjet hen over sætningen, og når du beslutter dig for at klikke på næste side, er det nerveceller, der sender signaler fra cellerne i hjernen til muskelcellerne i hånden.
De enkelte celler er imidlertid ikke afgørende for at vores krop fungerer. Der dør hele tiden celler, og nye celler dannes. Men alle de forskellige typer af celler er afgørende for, at vi fungerer, som vi skal. Hvis nogen af celletyperne ikke eksisterer eller virker, som de burde, bliver vi syge.

I de følgende afsnit kan du læse om Cellen og dens bestanddele; Flercellede organismer - funktion og samarbejde; Stamceller og fosterudvikling samt Celledifferentiering.

2

Cellen og dens bestanddele

Cellers størrelse og form varierer, alt efter hvilken funktion de har.

Bakterier er små (helt ned til 0,1 µm) og kerneløse. Planteceller er typisk firkantede og indeholder grønkorn, der gør det muligt at omsætte solenergi. En typisk kropscelle har en diameter på mellem 0,01 mm og 0,02 mm, mens humane nerveceller kan blive op til 1 m lange. I den følgende beskrivelse af cellen og dens bestanddele fokuseres primært på humane celler.
Alle celler er omkranset af en membran, kaldet plasmamembranen, der er en form for hinde, som holder cellens indre adskilt fra omverdenen. Cellemembranen består primært af fosforholdige fedtstoffer - såkaldte fosforlipider, der har en hydrofob (vandskyende) ende og en hydrofil (vandelskende) ende. I cellemembranen er fosforlipiderne organiseret i et dobbelt lag, så lipidernes hydrofobe ender peger ind mod hinanden, mens lipidernes hydrofile ender er orienteret mod det vandige miljø, der findes i cellens indre og i omgivelserne.

Cellens opbygning (illustration: Peter Waldorph)

Cellemembranens struktur tillader, at små uladede molekyler som vand, ilt og nitrogen kan passere uhindret ud og ind af cellen, mens alle øvrige molekyler transporteres gennem proteinkomplekser, der er indlejret i cellemembranen. På den vis regulerer cellemembranen, hvilke stoffer der passerer ud og ind af cellen og muliggør derved, at miljøet inde i cellen adskiller sig fra miljøet uden for cellen.

Celler indeholder en flydende substans kaldet cytosol samt organeller - som er små strukturer, der ligesom cellerne hver især er omsluttet af en membran. Organel betyder lille organ. Der findes ca. 6 forskellige typer af organeller, som hver især udfører bestemte funktioner i cellen.

Cellens største organel er kernen, der indeholder en fuldkommen kopi af organismens arvemateriale, DNA. Det meste af tiden forefindes DNA'et som lange tynde tråde, men ved celledeling samles DNA'et til de strukturer, vi kender som kromosomer. DNA'et bærer de informationer, der er bestemmende for organismes egenskaber, men er ikke i sig selv aktivt. Det udøver sin funktion ved, at informationerne i DNA'et oversættes til protein, der indgår i og er styrende for stort set alle processerne i kroppen. Det er for eksempel proteiner, der nedbryder den mad, vi spiser, og proteiner der sender signaler mellem hjernecellerne og dermed bestemmer, hvordan vores hjerner fungerer.
På den måde kan proteinerne siges at være bindeledet mellem vores gener og vores egenskaber. DNA'et rummer informationerne om, hvilke opgaver der kan udføres, men det er proteinerne, der udfører opgaverne. Inde i cellerne er det små cellulære komplekser - såkaldte ribosomer, der producerer proteinerne efter vejledning fra DNA'et.

Cellernes øvrige organeller står primært for stofskifte og molekyletransport. Lysosomerne er små membranomsluttede hulrum, der ved hjælp af enzymer nedbryder den mad, vi spiser, til mindre dele. Mitokondrierne er relativt store organeller, der virker ved at generere energi i form af ATP ud fra oxygen og de delvist nedbrudte madmolekyler. Det endoplasmatiske retikulum er foldede membranstrukturer, der er specialiseret til at producere fedtstoffer og membranproteiner. Og golgiapparatet er flade membranstrukturer, der står for at transportere molekyler rundt mellem organellerne og til og fra cellemembranen.
Uden på cellemembranen sidder forskellige molekyler. Nogle binder cellerne sammen, mens andre gør, at cellen kan kommunikere med andre celler og omverdenen, ved at molekylerne registrerer og reagerer på forskellige stoffer. For eksempel sidder der nogle molekyler på cellerne i munden, der registrerer, når vi spiser, og derfor får cellerne til at producere spyt.

Ligesom et menneske er et levende individ, der har de egenskaber, der skal til for at forblive levende og kommunikere med omverdenen, har hver enkelt celle altså også et eget stofskifte og fungerer på den vis som selvstændig enhed, der modtager signaler fra og reagerer på omverdenen.

3

Flercellede organismer – funktion og samarbejde

En flercellet organisme kan beskrives som et kollektiv af celler, der sammen udgør en højerestående organisme med flere egenskaber end summen af de dele, den består af.

Selvom det umiddelbart kan lyde enkelt, og man kan beskrive, hvordan cellerne kommunikerer, udvikles osv., er det stadig ikke forstået hvordan en samling af flere milliarder celler kan danne højerestående organismer som mennesket og for eksempel give ophav til noget så komplekst som vores bevidsthed.
I det følgende vil det kort blive beskrevet, hvordan flercellede organismer kan udvikles og fungere.
For at kunne skabe en flercellet organisme er det væsentligt, at cellerne holdes sammen. Dette gøres på forskellig vis, blandt andet ved hjælp af molekyler, der binder de enkelte celler sammen. Hos dyr er særligt den tætte sammenbinding af de såkaldte epitelceller afgørende. Epitelcellerne dækker alle kroppens indre og ydre flader, og den tætte sammenbinding af epitelcellerne sikrer, at ingen molekyler passerer imellem cellerne. På den vis skaber epitelcellerne en hinde, der afgrænser og kontrollere miljøer som for eksempel organer og blodårer.

De mange milliarder celler skal imidlertid ikke blot skabe en struktur. De skal også kunne koordinere deres aktivitet for at kunne fungere kollektivt. Celler fra højerestående organismer som mennesket har derfor udviklet et omfattende kommunikationssystem. For eksempel kan celler afsende mange forskellige typer signaler. Nogle signalmolekyler bliver hurtigt nedbrudt og påvirker derfor kun de omkringliggende celler. Andre signaler skal påvirke hele organismen og afsendes derfor gennem blodbanerne. Mens atter andre skal sendes meget hurtigt mellem to grupper af celler, der ligger langt fra hinanden. Det gælder for eksempel, når nerveimpulser skal transmitteres gennem kroppen – en proces der kun kan lade sig gøre, fordi signalet løber gennem særligt udviklede nerveceller, der kan blive helt op til en meter lange. Samtidig har cellerne et veludviklet system af særlige receptorproteiner, der gør det muligt for forskellige typer af celler at reagere forskelligt på de signaler, der udsendes – og også at reagere forskelligt alt efter hvilken kombination af signalstoffer, der er til stede.
Cellernes kommunikationssystem er altså yderst komplekst og meget nøje reguleret. Således skyldes sygdomme som cancer og flere former for allergier, at signalvejene på en eller anden vis ikke fungerer, som de skal.

Et andet gennemgående karakteristika ved flercellede organismer er, at de består af samlinger af specialiserede celler, der gruppevis udfører særlige funktioner i kroppen. Fedt består således af fedtceller, muskler er opbygget af muskelceller, mens organer som hjerne, hjerte osv. typisk består af flere celletyper. Kollektiver af specialiserede samarbejdende celler kaldes væv.

(Illustration: Peter Waldorph)

Mennesket består af mere end 200 forskellige celletyper, hvis størrelse og form varierer, alt efter hvilken funktion de varetager. Cellerne kan inddeles i forskellige undergrupper, herunder:

  1. Epitelceller, der beklæder kroppens indre og ydre flader
  2. Bindevævsceller, der for eksempel findes i knogler og i sener
  3. Blodceller - de røde blodceller er kerneløse og har en meget karakteristisk form. De er fyldt med det iltbindende protein hæmoglobin
  4. Nerveceller - de fleste neuroner har lange udløbere (axoner) og kan viderebringe signaler meget hurtigt
  5. Muskelceller - nogle typer er meget store og indeholder mange cellekerner. De er specialiseret til at kunne forkortes og skabe bevægelse og kraft
  6. Kønsceller - kønsceller (sæd- og ægceller) er kendetegnet ved, at de kun indeholder et sæt kromosomer - dvs. 23. Når en æg- og sædcelle kombineres ved befrugtningen, skabes der et individ med sin egen helt unikke arvemasse

For at en enkelt befrugtet celle kan udvikle sig til en flercellet organisme, skal cellerne altså kunne specialisere sig og følge koordinerede udviklingsprogrammer. I det følgende beskrives fosterudviklingen og celledifferentieringen mere indgående.

4

Stamceller og fosterudvikling

Det er celledelinger, der gør det muligt for flercellede organismer som for eksempel mennesket at udvikle sig fra en enkelt celle - det befrugtede æg.

Efter befrugtningen deler den befrugtede ægcelle sig i to celler (mitose), der igen deler sig osv. Celledelingerne fortsætter gennem fosterudviklingen, så det nyfødte barn ender med at bestå af omkring tusinde milliarder celler. Undervejs begynder cellerne at specialisere sig i forskellige typer af celler. Man siger, at cellerne differentieres. Celler, der kan give ophav til andre mere specialiserede celler, kaldes stamceller.
Ved de første celledelinger (indtil 4-8 cellestadiet) er alle cellerne endnu helt ens. Disse celler kaldes for totipotente stamceller og kan give ophav til alle typer af celler, herunder også moderkage og andre celletyper, der er nødvendige for fosterudviklingen. Deler man således celleklumpen i 4-8 enkeltceller, kan de i teorien hver især give ophav til et individ.

Efter 4-8 cellestadiet sker de første forandringer i cellerne. Man siger, at cellerne determineres. De har endnu ikke ændret form eller funktion, men der er sket molekylære forandringer inde i cellerne, som gør, at de nu kun kan videreudvikles i en given retning. Man kan ikke umiddelbart observere forandringerne, men i forsøg kan man se, at tager man for eksempel en del af cellerne fra et museembryon i 32 cellestadiet og sætter dem op i en muselivmor, kan de ikke længere udvikle sig til en mus.
Cellerne fortsætter herefter med at dele og forandre sig, og ca. 5 dage efter befrugtningen danner de nu godt 200 celler en blastocyst, der er en celleklump med et væskefyldt hulrum. På dette stadie er den første egentlige differentiering sket, så der nu er to stamcelletyper: trophoblastceller, der udgør blastocystens ydre lag, og som senere hen danner fosterhinde og moderkage, og en indercellemasse, som udvikler sig til selve fosteret.

Blastocyst (illustration: Peter Waldorph)

Stamceller udviklet fra blastocystens indercellemasse kaldes pluripotente stamceller. Det er disse celler, der typisk bruges i forskningsøjemed, da de kan udvikle sig til enhver celletype i legemet. Pluripotente stamceller kan imidlertid ikke give ophav til moderkage og fosterhinde og kan dermed heller ikke udvikle sig til et foster, hvis de udtages fra en blastocyst og sættes op i en livmoder.
Efter at blastocysten er dannet, differentieres cellerne i indercellemassen yderligere og danner tre hovedstamcellelinier kaldet det ektoderme, mesoderme og endoderme kimlag. Cellerne fortsætter herefter differentieringen gennem fosterudviklingen, således at cellerne fra de tre kimlag gradvist bliver mere og mere specialiserede til at varetage særlige funktioner i kroppen. Samtidig vandrer nogle af cellerne til andre dele af kroppen, hvor de sammen med andre celler varetager forskellige funktioner. Det ektoderme lag udvikler sig blandt andet til nervevæv, hjerne og hud. Det mesoderme lag udvikler sig til muskler, knogler, blodkar, hjerte, mm. Mens det endoderme lag giver ophav til de fleste af de indre organer.

Udvalgte cellers udviklingsvej og specialisering. I yderste led er cellerne fuldt specialiserede, men indeholder også uni- og i nogle tilfælde multipotente stamceller, der muliggør regenerering og fornyelse af væv. De tidligere specialiseringer foregår i den tidlige fosterudvikling (illustration: Peter Waldorph).

Når fosteret er færdigudviklet, har det befrugtede æg udviklet sig til godt 200 forskellige celletyper. De fleste af disse celletyper er imidlertid så specialiserede, at de har mistet evnen til at dele sig. Det gælder blandt andet de røde blodlegemer, der ikke har nogen cellekerne, de hvide blodlegemer, nerveceller og hudceller. For at kroppen kan vedligeholde vævet og genoprette skader for eksempel ved blodtab, knoglebrud, brandsår og lignende, findes der derfor også stamceller i den færdigudviklede krop. Når et mennesker mister blod ved en ulykke, gendannes blodet således ved, at stamceller i knoglemarven begynder at dele og differentiere sig og på den vis danner nye blodceller. Det sker altså ikke ved, at blodcellerne selv deler sig. Stamceller, der forefindes i udviklede organismer, kaldes for voksenstamceller eller multipotente stamceller.

5

Celledifferentiering

Selvom man i dag kan beskrive fosterudviklingen trin for trin, ved forskerne endnu meget lidt om, hvordan udviklingen præcist styres, for eksempel hvad der styrer de tidligste celledifferentieringer, eller hvad der regulerer generne, som styrer fosterudviklingen.

Ligeledes ved man meget lidt om, hvordan det sikres, at cellerne bevæger sig de rigtige steder hen under udviklingen, så kroppen får den rigtige form. Et af problemerne er, at det er svært at forske i humane embryoner. Det skyldes dels, at embryonernes udvikling er vanskelig at studere, da man af etiske årsager ikke kan lave systematiske forsøg med mennesker. Og dels at forskerne har haft - og til dels stadig har - svært ved at dyrke humane stamceller. Faktisk var det først i 1998, at det for første gang lykkedes forskere at tage embryonale stamceller fra menneske­lige befrugtede æg og dyrke dem i laboratoriet.
Den viden, der i dag eksisterer om styringen af fosterudviklingen, stammer derfor primært fra forsøg med dyr. Da den menneskelige fosterudvikling adskiller sig væsentligt fra andre arters, kan dyreforsøgene imidlertid kun i begrænset omfang bruges til at sige noget om, hvordan den humane fosterudvikling styres. Men forskerne har efterhånden et godt billede af, hvilke faktorer der spiller ind.

En af de faktorer, der er afgørende for celledifferentieringen i forbindelse med fosterudviklingen, er de såkaldte homeobox gener. Homeobox-generne findes både hos pattedyr, insekter, svampe og planter og virker ved at kode for proteiner, der aktiverer eller deaktiverer grupper af andre gener. Homeobox generne styrer således det overordnede udviklingsforløb ved at koordinere, at grupper af andre udviklingsgener bliver udtrykt. I et forsøg med frøer har man således påvist, at man ved at fjerne celler, der udtrykker et særligt homeobox-gen, får fremstillet hovedløse frøer.
En anden vigtig faktor for celledifferentieringen er de såkaldte epigenetiske reguleringsmekanismer, der refererer til forandringer knyttet til cellers kromosomer og DNA. Forandringerne er stabile ved celledelinger, men involverer ikke ændringer af organismens DNA-sekvens. De epigenetiske reguleringsmekanismer dækker over en række forskellige forandringer, der har det tilfælles, at de er afgørende for, hvilke gener der bliver udtrykt, og hvilke der ikke gør. Det kan for eksempel være små kemiske forbindelser, der påhæftes de strukturer, som DNA’et er viklet op om, og som bevirker at DNA’et åbner sig og dermed muliggør, at et gen kan udtrykkes. Epigenetiske forandringer af cellernes DNA bevares gennem cellegenerationer og akkumuleres efterhånden som cellerne differentieres. Dermed sikrer den epigenetiske regulering, at celler kan udvikle sig forskelligt og bevare deres identitet, selvom de alle har identisk arvemateriale.

Isoleret set kan hverken homeobox-generne eller de epigenetiske faktorer imidlertid forklare, hvordan helt ens celler med identisk DNA kan udvikle sig i forskellige retninger. Når en celle skal til at dele sig, pakker DNA'et sig sammen i kromosomer. Kromosomerne laver dernæst en nøjagtig kopi af sig selv. Og lige før cellen deler sig, trækker de to kromosomkopier sig fra hinanden, så begge de to nye celler kommer til at indeholde en kopi af den "originale" DNA kode. Alle kroppens celler indeholder altså den samme DNA information - så hvad styrer, at nogen celler ender som knogleceller, mens andre ender som hjerneceller?

I forsøg med mus har man observeret de første tegn på, at cellerne begynder at differentieres ved 16 cellestadiet. I dette stadie polariseres cellerne, således at indholdet af makromolekyler, som proteiner, fedtstoffer og kulhydrater, er uens fordelt i de enkelte celler. Når cellerne efterfølgende deler sig, vil indholdet af makromolekyler i dattercellerne følgelig være forskelligt. Man regner derfor med, at det er interaktioner mellem cellerne, der skaber polariseringen og dermed de første differentieringer. Når man dyrker embryonale stamcellelinier, er man derfor nødt til hele tiden at adskille cellerne for at bevare dem udifferentierede. Får de lov at blive sammen med deres normale naboceller, vil interaktionen mellem cellerne få dem til at differentiere.

Efter den første celledifferentiering har cellerne altså forskelligt indhold af makromolekyler, og man regner med, at det er en afgørende faktor i den videre udvikling. Alt efter hvilke makromolekyler cellerne indeholder, vil homeobox generne påvirkes på forskellig vis, og cellerne vil reagere forskelligt på påvirkninger udefra. På den vis synes det altså at være et komplekst samspil mellem cellernes indhold af makromolekyler, interaktioner mellem cellerne, de epigenetisk reguleringsmekanismer og homeobox-generne, der er ansvarlige for, hvilken retning de forskellige celler udvikles i.

6

Styring af celledifferentiering

Cellers differentiering - uspecialiserede cellers udvikling mod at blive til mere specialiserede celler som fx leverceller, nerveceller eller hudceller - er baseret på ændringer i genernes funktion.

Under fosterudviklingen, hvor der foregår celledifferentiering i stor stil, deler cellerne sig som nævnt tidligere ved mitose (modsat meiose, som er celledeling hvor antallet af kromosomer halveres som det sker i vores reproduktionsorganer, se Stamceller og fosterudvikling). Resultatet af mitose er to datterceller som er genetisk identiske med den oprindelige celle. Når en mindre differentieret celle, fx en embryonal stamcelle (fosterstamcelle), deler sig og der dannes datterceller som er mere differentierede, så er det altså ikke ændringer i selv genernes dna-sekvens der er involveret. Differentieringen hænger derimod sammen med at bestemte geners aktivitet er ændret.
Nogle gener aktiveres, eller "tændes", under cellers differentiering så der produceres protein fra dem. Andre gener deaktiveres, eller "slukkes", under cellers differentiering så der ikke længere produceres protein fra dem.

Man ved efterhånden en hel del om nøjagtig hvilke gener der tændes og slukkes hvornår under forskellige celletypers differentiering. Og man ved en hel del om hvad det er der tænder og slukker for generne. Det er blandt andet signalmolekyler som kaldes vækstfaktorer. Vækstfaktorer er proteiner (med navne som epidermal growth factor og nerve growth factor) der udskilles fra nogle celler og binder sig specifikt til overfladeproteiner, såkaldte receptorer, på andre celler.
Når en vækstfaktor binder sig til sin receptor på en celle, fungerer det som et startsignal der igangsætter bestemte rækkefølger af kemiske reaktioner i cellen. Disse rækkefølger, hvor produktet af én kemisk reaktion igangsætter en anden kemiske reaktion, hvis produkt igen igangsætter en tredje kemisk reaktion osv., kaldes reaktionskaskader.

Kaskaderne begynder typisk med at et bestemt protein i cellen fosforyleres, det vil sige der sættes en fosfatgruppe på det. Det medfører en aktivering af proteinet så det selv får evnen til at fosforylere andre proteiner osv.
Kaskaden ender oftest med at der i cellen dannes bestemte proteiner kaldet transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer er meget centrale molekyler i cellerne for de kan binde sig til dna-sekvenser i generne og derved tænde eller slukke for generne.

Celledifferentiering - vækstfaktorer og ændret genaktivitet: Når udifferentierede celler, fx stamceller, deler sig og efterhånden differentieres til specialiserede (differentierede) celler, sker det bl.a. fordi cellerne undervejs påvirkes af forskellige vækstfaktorer (på tegningen kaldet VF1, VF2 og VF3). Når en celle påvirkes af en vækstfaktor, medfører det typisk at bestemte gener aktiveres - fordi der er blevet dannet bestemte transkriptionsfaktorer i cellen. Efterhånden som flere gener aktiveres, kan cellen udføre nye funktioner. På figuren er genaktiviteten i de forskellige celler illustreret med farver. Vækstfaktoren VF1 påvirker celler så et bestemt gen bliver aktivt (blå farve), vækstfaktoren VF2 aktiverer et andet gen (rød farve), og VF3 aktiverer et tredje gen (lilla farve). (illustration: Peter Waldorph)

Alle transkriptionsfaktorer har et såkaldt dna-bindende domæne i deres struktur. Det er denne del af transkriptionsfaktor-molekylet der kan binde sig til dna-molekylet. Transkriptionsfaktorer kan kun binde sig til særlige dna-sekvenser i generne: promotorer og enhancere. Når en transkriptionsfaktor har bundet sig til fx en promotor som hører til et bestemt gen, vil der ske ændringer i genets funktion - typisk ændringer som resulterer i mindre eller større produktion af protein fra genet.
Nogle transkriptionsfaktorer sørger for at de enzymer der spiller en central rolle for transkriptionen (processen hvor genets dna-sekvens bliver aflæst og der dannes messenger-rna, det vil sige den første delproces i proteindannelsen) - herunder især enzymet rna-polymerase - lettere kan binde sig til dna-molekylet. Disse transkriptionsfaktorer resulterer i at genet tændes, altså i en øget genaktivitet.

Andre transkriptionsfaktorer gør det sværere for rna-polymerase og andre centrale enzymer at komme i kontakt med dna-molekylet og påbegynde transkriptionen. Disse transkriptionsfaktorer har derfor den effekt at genet slukkes (mindre genaktivitet).
På denne måde spiller vækstfaktorerne altså en afgørende rolle for cellernes differentiering: De leverer startsignalerne til komplicerede processer der i sidste ende resulterer i at der tændes eller slukkes for bestemte gener i cellerne.

Et af utallige eksempler på celledifferentiering handler om muskelstamceller som kaldes satellitceller. Det er såkaldte voksenstamceller, det vil sige stamceller som findes i udvoksede organismer. Satellitceller er inaktive stamceller som findes i færdigudviklet muskelvæv. Når muskelceller beskadiges, bliver satellitcellerne aktiveret, og de udvikler sig - altså differentierer - til celler der kan danne færdige muskelceller ved at smelte sammen.
I de inaktive satellitceller er bestemte transkriptionsfaktorer, blandt andet MyoD og Myf5, stort set fraværende. I satellitceller som er blevet aktiveret og er i gang med deres differentieringsproces, kan man måle forøget aktivitet af blandt andet disse transkriptionsfaktorer. Generne der koder for MyoD og Myf5, bliver altså tilsyneladende tændt når en satellitcelle går fra at være inaktiv til at differentiere sig. Tilstedeværelsen af transkriptionsfaktorerne MyoD og Myf5 (og flere andre transkriptionsfaktorer) regulerer efterfølgende aktiviteten af andre gener som er afgørende for at satellitcellerne kan udvikle sig og bidrage til blandt andet reparation af beskadigede muskelceller.

Nogle forskere arbejder på at forsøge at anvende satellitceller isoleret fra muskelvæv fra dyr til at producere kød. Læs mere om det i casen om stamcellekød.
Når der er meget fokus på at forstå celledifferentieringsprocessen, er det blandt andet fordi denne forståelse kan anvendes til at producere bestemte celletyper og bestemte væv ud fra udifferentierede celler. Arbejdet med at styre udifferentierede cellers differentiering i bestemte, ønskede retninger omtales ofte som dirigeret differentiering.

Der er blandt andet stor interesse for at udvikle insulinproducerende celler som har potentiale til at blive transplanteret ind i patienter med diabetes af type 1 (den type sukkersyge hvor der ikke længere produceres insulin i tilstrækkelig grad). Nogle forskere har arbejdet med at udvikle insulinproducerende celler ud fra embryonale stamceller - de allermest udifferentierede celler - fra mennesker. Det er lykkedes forskerne at udvikle en opskrift på hvordan man kan dirigere differentieringen af de embryonale stamceller gennem en række udviklingsstadier, herunder endoderm, så der til sidst dannes insulinproducerende celler. Opskriften specificerer hvordan forskellige vækstfaktorer og andre stoffer skal være til stede, eller fraværende, på bestemte tidspunkter under cellernes dyrkning og udvikling.
For mange typer celler er man dog stadig langt fra fuldstændigt at kunne kontrollere cellernes differentiering nøjagtigt så kun de celler og det væv man ønsker, udvikles. Det skyldes at man stadig er meget langt fra at have en fuldstændig viden om hvad der får celledifferentieringen til at foregå som den gør.

Inden for forskningsfeltet "tissue engineering" interesserer man sig for at danne levende væv in vitro, det vil sige uden for kroppen, med henblik på at implantere vævet i patienter hvis eget væv er blevet ødelagt. Når forskerne forsøger at producere væv, foregår det typisk ved at få stamceller til at vokse og differentiere sig på specielle skabeloner der giver det færdig væv den ønskede struktur.
Man anvender både stamceller fra fostre og voksenstamceller som udgangspunkt for vævsproduktionen. Der er lavet en række forskellige typer væv ved tissue engineering, blandt andet knoglevæv, bruskvæv, nervevæv, blodkar og hud.

Et af de helt store gennembrud i denne forskning kom i 2006, hvor amerikanske forskere rapporterede at de havde produceret blærevæv og implanteret det med held i syv patienters blærer. Forskerne dyrkede blærevævet ud fra to slags celler som de forinden havde udtaget fra patienternes egne blærer: muskelceller og urotelceller (en speciel type celler som beklæder blærens indre overflade).
Cellerne blev først dyrket, og efterfølgende blev de placeret på en blæreformet skabelon hvor de udviklede sig videre. I løbet af nogle ugers vækst på skabelonen havde cellerne differentieret sig og udviklet sig til kunstigt blærevæv. Forskerne høstede omkring en million blæreceller fra hver patient, og det væv der blev implanteret - ved at blive syet sammen med patientens egen blære - bestod af omkring halvanden milliard celler.

Det er på lignende måde lykkedes forskere at producere kunstige blodårer ved at dyrke glatte muskelceller og endotelceller (celler der sidder på indersiden af blodårer) på rørformede skabeloner. Andre forskere har med held produceret kunstig hud ved at dyrke celler isoleret fra forsøgspersoners hud på skabeloner af proteinet kollagen.
Et alternativ til at dyrke væv uden for kroppen er at indføre celler direkte i beskadiget væv i kroppen - i håb om at cellerne her udvikler sig til funktionelt væv og dermed kompenserer for det beskadigede vævs nedsatte eller manglende funktion. Dette er blandt andet afprøvet ved hjertesygdomme hvor hjertemuskulaturen af forskellige grunde ikke fungerer så godt som den skal - sygdomme der rammer forholdsvis mange mennesker.

Der er opnået lovende resultater ved at indsprøjte celler direkte ind i hjertemuskulaturen på patienter med dårligt hjerte. Forskerne bag disse forsøg isolerede muskelstamceller (satellitceller) fra en lille muskelbiopsi taget fra en muskel i patienternes lår, dyrkede dem og injicerede dem derefter. Efterfølgende målinger viste at hjertet hos de fleste af patienterne havde en markant bedre funktion efter celleinjektionen end før.
Der forskes også i produktion af hele organer. Ved at isolere det væv fra fostre som indeholder anlæggene for dannelse af bestemte organer, og implantere det i voksne dyr, er det lykkedes at producere hele funktionelle organer in situ (det vil sige på det sted i organismen hvor organet normalt udvikler sig). Fx har man transplanteret de fosteranlæg der udgør forstadierne til nyrer, fra rottefostre ind i voksne rotter og mus. Her differentierede fosteranlæggene sig normalt således at der blev udviklet funktionelle nyrer. Der er foretaget lignede eksperimenter hvor man har transplanteret fosteranlæg som kan udvikle sig til en bugspytkirtel, ind i voksne individer. Disse eksperimenter resulterede i udvikling af funktionelle bugspytkirtler som blandt andet kan producere insulin.

7

Planters cellebiologi og organisering

Planteceller ligner på mange måder dyreceller – og herunder menneskeceller. Men på afgørende punkter er de forskellige.

En af dem kan ses med det blotte øje, nemlig den grønne farve, der stammer fra små organeller i planteceller, der kaldes for grønkorn eller chloroplaster. Chloroplasterne er ansvarlige for planters evne til at danne kulhydrat med sollys som energikilde og kuldioxid og vand som råstoffer. På den måde udgør de hele grundlaget for såvel vores fødevareproduktion som vores brændstof (kul, olie og gas fra undergrunden). Planters opbygning af kulhydrat ved hjælp af lys kaldes for fotosyntese, en proces hvor kuldioxid og vand bygges sammen ved hjælp af bl.a. enzymet rubisco under afgivelse af ilt - og under forbrug af energi fra solen. Enzymet rubisco findes i store mængder i chloroplasterne, og man kan derfor roligt fastslå, at det er det mest udbredte enzym på jorden.

Plantecelle med gengivelse af udvalgte strukturer (illustration: Peter Waldorph)

Planteceller adskiller sig også fra dyreceller på et punkt, der har betydning for planters evne til at holde sig oprejst. Hver celle er omgivet af en cellevæg, der består af fibre, hvoraf cellulose og lignin er de polymerer, der mængdemæssigt udgør størstedelen (lignin bliver produceret i den mere modne celle). Cellulose er opbygget af lange kæder (polymerer) af sukker, der er sat sammen på en sådan måde, at de fleste dyr, herunder mennesker, ikke kan fordøje dem. Der findes dog andre organismer der kan, såsom svampe, og vi kan bruge sukkerets energi ved at brænde planter - fx i form af brændeknuder. Cellevæggen opbygges og ændres løbende ved at enzymer nedbryder og opbygger fibre. Alle planteceller har en primær cellevæg, mens nogle også opbygger en sekundær cellevæg. Den sekundære cellevæg opbygges typisk i celler, der skal give planten fysisk robusthed. Det meste af et træ (under barken) består af celler, der har opbygget en tyk sekundær cellevæg, der primært består af lignin. Protoplasten forsvinder og efterlader en slags sugerør af forbundne celler, hvorigennem vandet trækkes op til bladene. Den del af cellen, der befinder sig uden for cellemembranen kaldes for apoplasten, mens den del, der rummes af cellemembranen kaldes for protoplasten.Opbygning af plantecellens cellevæg. De celler, der giver planten fysisk robusthed danner en sekundær cellevæg med et tiltagende større indhold af lignin. Den sekundære cellevæg opbygges i flere lag, hvor fibrene har forskellige orienteringer og dermed styrke overfor træk fra flere retninger. De celler der udgør det meste af stammen på et træ - "vedet" - har opbygget en sådan tyk cellevæg, hvorefter cellen dør og derefter fungerer som en slags sugerør, bladene på træet kan suge vand op igennem. (illustration: Peter Waldorph)

For de enkelte planteceller udgør cellevæggen en barriere - både en beskyttende barriere for fx sygdomsangreb og en barriere for kommunikation mellem cellerne. Men spredt rundt i cellevæggen findes små kanaler - plasmodesmata - der forbinder cellerne, og herigennem kan cellerne udveksle forskellige stoffer og signaler.
Kulhydrat findes også i en mere tilgængelig form i planter - i nogle mere end andre. De store mængder af sukker der kan udvindes fra fx sukkerrør og sukkerroer stammer fra plantecellens vakuole, en tredje vigtig forskel til dyreceller. Vakuolen er ofte det, der springer mest i øjnene, når man ser på planteceller i et mikroskop, da den kan fylde meget - nogle gange det meste af cellen. Den har flere funktioner, herunder oplagring af kulhydrat og pigmenter, som fx på radiser kan ses som den røde farve.

Mens dyre- og planteceller grundlæggende fungerer på samme måde, er de to rigers organisatoriske forskel iøjnefaldende. Planter er stationære, har rødder og blade, bruger lys som energikilde og vand og CO2 som råstoffer, etc. De konkrete celle- og vævstyper, planter udvikler, og organiseringer af organismen, er naturligvis bestemt af disse forhold. Mikroskoperer man et blad vil man for eksempel se den karakteristiske "læbecelle", der kan åbne ind til luftrum i bladets indre; derved kan et af planternes råstoffer, CO2, komme ind til cellerne, og ilt slippe ud (om natten dog i modsat retning, da planter her skaber energi ved forbrænding). Der slipper også vanddamp ud ("transpiration"), hvilket kan være et problem under vandmangel. Denne fordampning har dog også vigtige funktioner, såsom at drive plantens gennemstrømning af vand og næringsstoffer, og sågar at afkøle (parallelt til at dyr sveder).

Celledifferentiering i planter foregår meget anderledes end celledifferentiering i dyr. De celler som svarer til stamceller hos dyr og mennesker, findes i bestemte områder af planten som kaldes meristemer. Cellerne i meristemer er, som stamcellerne hos dyr, udifferentierede, og de kan udvikle sig til de forskellige typer væv og organer der findes i planter. Meristemer findes i planteembryoer og planters vækstzoner, fx i skud og rødder, og her differentierer meristemcellerne sig og danner nyt plantevæv.

Meristemerne findes hos planter i hele deres levetid. Her er altså en principiel forskel på planter og dyr: Hos dyr sker celledifferentieringen primært i den første del af et individs liv. Og på et relativt tidligt tidspunkt i livet er denne differentiering færdig - de nødvendige organer er udviklet og individet er voksent. Hos planter, derimod, sker der en stadig differentiering og udvikling af de forskellige plantevæv (fx epidermisvæv, det yderste cellelag i planter) og plantedele (fx blade, rødder og blomster) i hele plantens levetid fra meristemerne. Man siger at planter viser ubegrænset vækst.

Som hos dyr sker plantecellernes differentiering som følge af ændringer i plantecellernes geners aktivitet. En af de faktorer der har afgørende indflydelse på at styre disse ændringer, er plantehormoner. Hormonet auxin har fx stor betydning for den celledifferentiering, der skal foregå for at danne planters karsystem som bruges til transport af vand og næringsstoffer. Andre plantehormoner, fx cytokininer, ætylen og gibbereliner, spiller også alle vigtige roller for celledifferentiering i planter.

Selv om de planteceller, der dannes ud fra differentiering fra meristemceller, er specialiserede til at udføre bestemte funktioner i planten, er cellerne stadig totipotente. Det betyder at de hver især, hvis man stimulerer dem på den rigtige måde, det vil sige blandt andet påvirker dem med plantehormoner, kan udvikle sig til en hel plante.

Cellevæggen som barriere i genmodifikation

Cellevæggen spiller en særlig rolle, når man vil genmodificere en plante. Den gør, at DNA ikke så let kan slippe ind til cellens indre, hvor den skal ende i cellekernen. Der er dog udviklet metoder til at overkomme denne barriere, såsom en genkanon, der skyder små guldpartikler med DNA på ydersiden ind igennem cellevæggen, eller enzymbehandling (fx med cellulase), der nedbryder cellevæggen.

Ethanolfremstilling til "biobrændsel"

Forskning i bioetanol-fremstilling handler om, hvordan man bl.a. ved hjælp af enzymer kan nedbryde plantefibre til sukker, som derefter kan laves om til sprit, såsom etanol. Etanol iblandes i dag benzin, da det udgør en energiform, der ikke bidrager lige så meget til udledningen af drivhusgasser - og dermed den globale opvarmning - som fossile brændstoffer.

8

Opgaver

Læs kapitlerne til "Noget om celler" og løs opgaverne

Forklar hvorledes menneskecellen er opbygget; hvorledes adskiller denne sig fra andre celletyper?

Hvordan bærer cellerne i flercellede organismer sig ad med at kommunikere med hinanden?

Forklar fosterudviklingen. Hvornår i dette forløb er cellerne determineret?

Hvad er det for faktorer, som menes at have betydning for celledifferentieringen i fosterudviklingen?

Hvad er det, der karakteriserer en stamcelle; hvilke forskellige typer af stamceller findes i fosteret? Og i det færdigudviklede menneske?