Om Nationalt Center for Etik

De teknologiske fremskridt har særligt de seneste år taget fart og fordrer i stigende grad etiske overvejelser, der går på tværs af forskning, data, sundhed og bioteknologi. Samtidig bliver den teknologiske, fysiske og biologiske verden vævet mere og mere ind i hinanden, og vejen er kortere fra innovation i laboratoriet, til anvendelse i sundhedsvæsenet og udbredelse til hele samfundet.

Det giver nye muligheder, men det er også vigtigt, at etikken udgør et bærende element, før det griber ind i vores liv og hverdag.

De etiske problemstillinger, som møder os nu og fremover, kræver både videnskabelig evidens, konkret erfaring med relevante teknologier, juridisk sagkundskab og filosofisk refleksion. For at imødegå udviklingen har Danmark med etableringen af Nationalt Center for Etik, som det første land i verden, givet etikken en fælles forankring.

Ved at samle de fornødne kompetencer og ekspertise under samme tag, er der blevet skabt en stærkere platform til at sætte etiske overvejelser på dagsordenen ikke kun i Danmark, men også internationalt.

Nationalt Center for Etik blev etableret den 1. januar 2022 og understøtter arbejdet i de fire uafhængige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Vores opgave er at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier, vores samfund er rundet af. Det gør vi blandt andet ved at rådgive myndigheder, når der skal udarbejdes nye lovforslag. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger inden for centerets ansvarsområde. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og forskningsprojekters videnskabelige integritet. Vi er på forkant og tager stilling til morgendagens etiske dilemmaer, vi afgiver anbefalinger til fremme af væsentlige etiske værdier og principper, og vi udarbejder rapporter, redegørelser og artikler, der skal være med til at sikre, at de demokratisk vedtagne beslutninger er funderet på relevante etiske standarder og overvejelser.

Målet er at fremme etikken og give den en vægtig stemme, så vi kan se os selv og kommende generationer i øjnene, når vi om nogle år kigger tilbage på de rammer, vi sammen satte for udviklingen.

Mål

Mål og resultatplan 2023

Her kan du læse Nationalt Center for Etik's mål og resultatplan for 2023, Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Mål- og resultatplan for Nationalt Center for Etik 2023

Film

Er du for eller imod?

I Nationalt Center for Etik ønsker vi at give etikken endnu mere plads i de offentlige beslutninger. Vi ønsker et samfund i balance, hvor de etiske nuancer får endnu mere plads, og hvor man lader dem være omdrejningspunkt i debatten.

Se vores film

Følg vores arbejde

Danmark er det eneste land i verden, der har et dataetisk råd, og det første land, der oprettede videnskabsetiske komiteer og senere Det Etiske Råd. Med etableringen af Nationalt Center for Etik går Danmark endnu engang forrest i etikkens navn.

Følg Nationalt Center for Etik på LinkedIn

Vi understøtter arbejdet i: